„Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképpen az Isten is előhozza azokat, akik elaludtak a Jézus által ővele együtt” (Szent Pál apostol I. Thessalonika 4:14)

Keresztény Templom Szent Lázár sírja fölött,
akit Jézus feltámasztott a halálból Betániában
Ciprus fővárosa, Larnaca

Magyar Testvéreim!

Elhangzik a világtörténelem egy pontján és egy napján az üdvösségtörténet mindeneket átható, átfogó, megoldó mondata:

„EZ AZ ÉN TESTEM, EZ AZ ÉN VÉREM”

Kosztolányi Dezső koszorús költőnk az Úrra nézve össze gyűjtötte a világ minden jóakaratú, igazra, szépre vágyó emberének szívét, kik vallják vele Krisztus igazságát.

„BIZONY MA MÁR, HOGY IZMAIM LAZULNAK,
ÚGY ÉRZEM ÉN, BARÁTOM, HOGY A PORBAN,
HOGY LELKEK ÉS GÖRÖNGYÖK KÖZT BOTOLTAM,
MÉGIS CSAK EGY NAGY ISMERETLEN ÚRNAK
VENDÉGE VOLTAM.”

‡ Tanítványaira bízta szeretetnek Testamentumát az Eucharisztiában, az Úrvacsorában!
‡ Ezzel megalapította lelki népét, az Egyházat!
‡ Le tud hajolni Szent Urunk, és, megteszi azt, amit még egy rabszolgának sem kellett: megmossa tanítványai lábát, köztük az Őt eláruló, majd megtagadónak is!

Jézus világ Megváltója – Thomson Gregor

Újszövetségi napi igénk tanítása szerint

‡ „Ő a láthatatlan Isten képe, a teremtmények között az elsőszülött. Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár királyi székek, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és érte teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden őbenne áll fenn.
Ő a feje a testnek, az egyháznak, ő a kezdet, az elsőszülött a halottak között, hogy minden tekintetben ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földieket és a mennyeieket úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által”
(Szent Pál apostol Kolosséi lev. 1:15-20)

‡ A szent és igaz Lázár Jézus barátja volt, kit negyednapos holtából való feltámasztása után a zsidóktól való félelme miatt menekülnie kellett Mária és Márta testvéreivel Ciprus szigetére, mert a zsidó vallási vezetők elhatározzák, hogy őt is megölik, mert akik tanúi voltak feltámasztásának, egyre többen hinni fognak.
„De egyesek közülük elmentek a farizeusokhoz, és elmondták nekik, miket tett Jézus. Attól a naptól fogva egyetértettek abban, hogy megölik.”
Az apostolok később felkeresik a száműzött Lázárt Ciprus szigetén, majd addigi viselkedése püspöki tisztségre méltatta.
Az első halála után látta a pokolban az elkárhozott lelkek szenvedéseit, mely olyan hatást tett reá, hogy még 30 évet szolgálva soha nem látták mosolyogni.
Szűz Mária készítette ruháját, melyet az apostolok vittek ajándékba neki.
A főváros LARNACA tiszteletére vette fel nevét, hol sírja fölött templom őrzi álmát, hol másodszorra is várja ÁLDOTT SZENT URÁT, HOGY KISZÓLÍTSA:

„LÁZÁR, JÖJJ KI”

Szolgálni jöttem, de nem meghalni,
megmosom lábad, szomorú lelked,
élni a törvényt, nem kiforgatni:
talán majd egyszer megértitek
Kenyeret törni, testemet adni,
értetek többet már nem tehetek.
Véremet ontják, bort adok inni,
üldözni fognak, mert követtetek.
Elárultatva kereszten halni,
bárcsak tudnátok mit tettetek,
megtagadva is értetek élni,
véres verejték, szomorú könnyek:
bennem van minden reményetek.
Az alvókért is virrasztani,
árulás csókja, ezüstlő pénzek,
életet adni, s ha meg kell halni:
a halálban is szolgálni jöttem

Gyóni Géza: Jairus leánya
Békéscsaba theologus lángelméje 33. születésnapján szállt a sírba Szibéria örök fagyában, melynek örökre foglya maradt.

“Miért nem hagytatok aludni?
Szépen kezdődött örök álmom.
Fehér vizek felett repültem
Fehér halottan, hattyuszárnyon.

Elértem a fehér szigetre,
Oda érnek a fehér lányok.
A fátyol alatt hervadottak,
Kiknek nem csókolt még a szájok.

„Ó, mért hívtatok vissza onnan?
Sirnak ott most a liliomok.
S örök sirásra, örök gyászra
Jött vissza csak a leányotok.

Mert nem tudjátok visszaadni
Az Ő kezének érintésit;
Fényes szeme szivemre nézett –
Azóta él s azóta vérzik.”

A Nagypéntek és Húsvét tulajdonképpen egy ünnep, egyszersmind az egész kereszténység kristályos összefoglalása.
Húsvét nem lehet Nagypéntek nélkül, mert halál nélkül nincs feltámadás.
De Nagypéntek sincs húsvét nélkül, mert egy olyan Krisztus, Aki csak meghalt, de nem él: lehet kegyeletes emlékezésnek a tárgya, de nem uralkodik felettünk és a világ felett, mint az Élet Fejedelme.
A Nagypéntek és a Húsvét mint az egész kereszténység summája, új értelmet ad az életnek és a halálnak, a kettőt egy új viszonyba hozza.
Jézus harcolt a nagytőke képviseletével, tüzet gyújtott a lelkekben, harcot indított a bűn rontása ellen.
Közben pedig megbocsátott, betért a bűnöshöz, arcát ütésre tartotta oda.
Új törvényt adott és új világot követelt.
Kereszthalála lett az életnek kiapadhatatlan forrásává.

Wass Albert – Dévai Nagy Kamilla: Nagypénteki sirató

‡ Nincs olyan gonoszság,amellyel Krisztus ne nézne szembe velünk együtt.
‡ Nincs olyan ellenség,amelyet Krisztus már le nem győzött volna.
‡ Nincs olyan kereszt, amelyet Krisztus már ne hordozott volna értünk, és amelyet ne hordozna ma is velünk együtt.
‡ És minden kereszt túloldalán megtaláljuk az új életet a Szentlélekben, amely a feltámadás által teljesedett be.
(Homiliájában elmondta Szent II. János Pál pápa Baltimore-ban Maryland Állam, USA)

Feltámadott Krisztus Mennyei Fényben

Ft. Prof. Dr. Dr. Csohány János Professzor Úr, egykori Kedves Tanárom, korunk meghatározó tudós-theologusa ezúttal is megajándékozta Kedves Testvéreinket egy húsvéti prédikációval. Azt gondoltuk, hogy az Egyház legnagyobb ünnepének Igehirdetését a legkiválóbb Lelkipásztor készítse el tízesztendős honlapunkra.
Nemes szíve örömmel tett eleget e feladatnak is.

(Az írás Csohány Professzor Úr képére kattintva, új lapfülön olvasható!)

Lekció: János 20, 1-9.

Alapige: 1Thessalonika 4,13-14. „Nem akarom továbbá, atyámfiai, hogy tudatlanságban legyetek azok felől, akik elaludtak, hogy ne bánkódjatok, mint a többiek, akiknek nincsen reménységök. Mert ha hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadott, azonképen az Isten is előhozza azokat, a Jézus által ő vele együtt.”

Kedves Testvéreim!

Alapigénkben kétszer fordul elő az a kifejezés, hogy „akik elaludtak”. A meghalt keresztyénekre vonatkozik az elalvás, mert a Krisztusban hívők halála olyan, mint az alvás. Húsvét szent ünnepén figyeljünk a halálra úgy, mint amiből a Mennyei Atya feltámasztotta egyszülött Fiát és minket is feltámaszt.

Mindnyájunk nevében hálásan köszönöm Kedves Professzor Úr igei szolgálatát.
Életére és további munkásságára az Úr áldását kérve kívánunk jó egészséget testvéri szeretettel!

Jézus, ki a sírban valál

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Hajdú Bihar Vármegyei Önkormányzat: Húsvéti üdvözlet
(Képre kattintva, az üdvözlet nagy teljes méretben, új lapfülön látható!)

Ne diszkeresztény, hanem szent keresztény légy
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Hol az a virág van, ott van az Isten”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A hős kárpátaljai magyar katona Ukrajnáért halt meg
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Medvegyev: Ha a demens nagypapa átadja az indító bőröndöt a fehér por szerelmesének, megelőző csapást indítunk
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nt. Pótor László lp. Nyírmeggyes: Imádságos szeretettel
(Az írást a képre kattintva, letöltés után, pdf formátumban, új lapfülön olvashatják!)

Köztünk van a Szentek Szentje (Régi lengyel ének)
Bodó Sándor Államtitkár köszöntője

KEGYELEMBEN GAZDAG, ISTENTŐL MEGÁLDOTT,
REMÉNYTELJES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK SZERKESZTŐSÉGÜNK NEVÉBEN
KEDVES OLVASÓINKNAK ÖSSZETARTOZÁSUNK SZERETETÉBEN

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. április 8.

A képek forrásai:
ciprus.hu
hu.wikipedia.org
magyarkurir.hu
eredely.ma
romkat.ro
szekelyhon.ro
magyarhirlap.hu
refkertvaros.hu
publicdomainpictures.net