„Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért Szentlelket, kitöltötte ezt” /Apostolok Cselekedetei 2:33/

Szent Miklós templom Demsus Hunyad-megye

Magyar Testvéreim!

Három legnagyobb egyházi ünnepünk a karácsony, a húsvét és a pünkösd. Közös bennük Szent Pál apostol üzenete: „Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet” (I. Kor. 13:13)
Karácsonykor a szeretet kerül előtérbe, húsvétkor az élet győzelmével válik erőteljessé a remény, és pünkösdre megkapjuk a hit ajándékát.
A Biblia meghatározása szerint a hit „a nem látható dolgok létéről való meggyőződés”.
Pünkösd nem esemény, hanem folyamat, egy örök mozgású erőt rejt magában. A teremtéstörténet második mondatában olvasható: „Isten Lelke lebegett a vizek fölött”
Ez a Lélek azóta is kiapadhatatlan ősforrás, amiből a teremtett világ nyeri erejét, és benne a teremtés koronája az ember.

Sík Sándor nagy tekintélyű és nagy tudású papköltő így vall egy szép versében a Pünkösd csodájáról: Belenéztem a Napba – Olvassuk el a művet!

Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen,
A virradati Napba két szemmel belenéztem.
És ama reggel óta, örökre megigézten,
Járok fényittasan és a Nap jár velem.

Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt
Azon a reggelen a Nap szívembe égett.
S azóta mást se látok, csak egy nagy fényességet,
Csak lángot és tüzet, csak égő sugarat.

Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,
És felhős ormain a ködlő messzeségnek:
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény

Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek.
És kívül és belül, örökre, szüntelen,
Örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.

A pünkösdi esemény csak egy időpont, amikor a mindig létező Lélek láthatóvá, hallhatóvá és tapinthatóvá vált, ami/aki misztikumában kézzelfogható valósággá lett, emberbe áradó tüzével szóra bírta Péter apostolt. S az egykor még tagadó tanítvány prédikációjának hatására ott, lélekmozgató pillanatban háromezer ember megkeresztelkedett, s ezzel elindult az egyház lelki és intézményes életútja.
A pünkösdi tüzes nyelvekben lobbant fel az Ige fénye, amely 2020 éve cselekszik, alkot, vigasztal, erősít, őriz és megtart. Ez a mindenkori pünkösd titka és valósága.

A 8 nyelvet beszélő végvári vitéz, az európai irodalom egén is klasszikus erejű zseni élete 39 esztendeje alatt olyan aranyos, arányos, erényes műveket alkotott, mely örök.
Balassi Bálint: Áldott szép pünkösdnek gyönyörű ideje – Olvassuk el e szép istenes versét!

Áldott szép Pünkösdnek gyönyörű ideje,
Mindent egészséggel látogató ege,
Hosszú úton járókot könnyebbítő szele!

Te nyitod rózsákot meg illatozásra,
Néma fülemile torkát kiáltásra,
Fákot is te öltöztetsz sokszínű ruhákba.

Néked virágoznak bokrok, szép violák,
Folyó vizek, kutak csak néked tisztulnak,
Az jó hamar lovak is csak benned vigadnak.

Mert fáradság után füremedt tagokat
Szép harmatos fűvel hizlalod azokat,
Új erővel építvén űzéshez inokat.

Sőt még az végbéli jó vitéz katonák,
Az szép szagú mezőt kik széllyel béjárják,
Most azok is vigadnak, s az időt múlatják.

Ki szép füvön lévén bánik jó lovával,
Ki vígan lakozik vitéz barátjával,
Ki penig véres fegyvert tisztíttat csiszárral.

Újul még az föld is mindenütt tetőled,
Tisztul homályából az ég is tevéled,
Minden teremtett állat megindul tebenned.

Ily jó időt érvén Isten kegyelméből,
Dicsérjük szent nevét fejenkint jó szívből,
Igyunk, lakjunk egymással vígan, szeretetből!

E pünkösdi tűznek és erőnek a Kárpát-medencei megjelenése teremtett 1500 éves magyar nemzetet. Isten élő Lelke megáldotta a legyőzhetetlen Keletről jött törzseket.
Megkeresztelte, magyar néppé formálta. Templomokat építettek, az aratás áldásáért imádkoztak, hálazsoltárt énekeltek.

Kormorán zenekar dala e régi időkbe visz vissza: Isten ujja megérintett – Hallgassuk meg a dalt!

Az anyanyelvi Biblia-fordítás után kinyilt, kivirágzott, beszélhetetlen gazdag gyümölcsöt hozott a magyar irodalom. Nem soviniszta elfogultság mondatja, hanem tudományosan bizonyított, hogy szakrális nyelvünk irodalmi teljesítménye egyedülálló a világon.
A tatár, török, Habsburg, orosz veszéllyel szembeszállva a pünkösdi Lélek égő tüze buzdította elődeinket az európai keresztyénség megvédésére, ha kellett élet-halál harcban.
E lelki erő gyűjtötte seregbe a márciusi ifjakat is.

Péter apostol pünkösdi beszédében nem dogmatikai fejtegetésbe kezd a Szentháromság titkáról és mibenlétéről, hanem reá mutat Isten nagy tetteire.
A 16. Zsoltárra, melyet úgy szemlél, mint Krisztus egyéni líráját.
A 23. Zsoltárra, beletekint a halál tényének fekete tükrébe.
A 110. Zsoltárra, melyben Dávid király Krisztusra mutat.
Ezzel Péter apostol elérkezett az őskeresztyén egyház csúcspontjához: Jézus Krisztus istenségéhez.

Majthényi Flóra: Kereszt a vadonban – Olvassuk el a lélek líráját!

A beszéd hatása éppen olyan csodálatos, mint maga a beszéd. Mikor látta a sokaság, hogy mit tett Isten értük Jézus Krisztusban, és ráeszmélt arra, mit tettek ők Isten ellen Jézus Krisztus megölésével. Felkiáltottak: „Mit cselekedjünk?”
Szent Péter apostollal ezt mondatja a Szent Lélek: „Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára, és veszitek a Szent Lélek ajándékát”
Ma sincs más üzenet, és más igazság, és más kijelentés. De a kijelentés és az emberi lelkek közé odaállt az e-világ a maga eszközeivel, hogy már ne jusson el a céljához.

Bogár László közgazdász professzor mély és más eredetű dimenzióban mondja el az igazságot, melyről az egyház hallgat: Korunk kőrtünetei és eredetük. – Hallgassuk meg!

Hogy mi történt velünk Trianonban, azt tudjuk. Azt is tudjuk, hogy mi történt a mi akkori hazánkkal. És tudjuk azt is, hogy az igazságtalanság száz év után is igazságtalanság.
Ha nem lett volna hitünk, ha feladtuk volna a reményt, ha nem akartunk volna megmaradni, akkor már nem emlékeznénk fájdalommal a hőseinkre, és a száz évvel előtti igazságtalan jogtiprásra.
Fontos, hogy mi lesz velünk az eljövendő száz évben? Egy belső Trianon fekete fellege nehezedik reánk, csak mi tudjuk a pusztító folyamatokat megállítani, és életszentséggel telve igent mondani a jövendőre.
„Mert tiétek ez ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk” (Apostolok Cselekedeti 2:39)

Kárpátia zenekar: Bizalmam az ősi erényben – Isten segítse beteljesedését!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. június 6.

A képek forrásai
hu.wikipedia.org
acta.bibl.u-szeged.hu

Vélemény, hozzászólás?