„Aki pedig megtartja az Ő Igéjét, abban igazán teljessé lett az Isten szeretete” /Szent János apostol I. levele 2:5/

Árpád-házi Szent Erzsébet dóm – Kassa

Magyar Testvéreim!

Hogyan lehet nemzetünk egyetemes és lokális teljesítményeit közkinccsé tenni? Lelki, szellemi, kulturális örökmécseseinek cselekvően felelős őrzését kire lehet bízni? Nemzeti önazonosságunk nagy jelképei közé kik tartoznak?
Titkos kincsek és rejtett csodák ott sorjáznak lelkünk sublótjának kamráiban, majd előhívja korszakok tűzdühe, hogy belőlük építkezzünk, legyünk a Holnap sikeres harcosai.
Ravasz László legnagyobb püspökünk így fogalmazta meg: „Rákóczi alakja nemzeti önazonosságunk nagy jelképei közé tartozik.”
A Magyar Országgyűlés 2019. évet II. Rákóczi Ferenc Emlékévvé nyilvánította, erdélyi fejedelemmé választásának 315. évfordulója alkalmából.
A Vezérlő Nagyfejedelem kapcsolata Istennel, népével, hazájával olyan egyetemes értékű kincs, melyhez foghatót nem ismer a történetírás krónikása.
Szegény magyar népünk ajkán, és a tárogató dallamán a kuruckor és kurucvilág minden próbálkozása, és jogainak jogtalan eltiprása végig sír a hangszer lelkén.
Még haló poraiban is űzi-hajtja valami rettenetes sötét erő, hol várja Krisztusát. – Ahogy írta Emlékirataiban Rodostóban: „Európa valamennyi uralkodó házával rokoni kapcsolatban álltunk. Mind az öt hazudott, mind az öt becsapott, egy sem tartotta be a szavát. Életem végéig vérdíjat tűzött ki a fejemre a Habsburg, Kollonich bíboros és I. Lipót császár által”

„Ahol a jó gyökeret ver, ott a szép készíti az utat” (Kazinczy Ferenc)
12 alkalommal álltunk kis szalagos csokrainkkal az Árpád-házi Szent Erzsébet Dóm kriptájában Kassán, és mindent megadtam volna, ha láthattam és hallhattam volna a Legnagyobb Magyart csak egy órára is.
A gótika csodája borul föléje, felvidéki magyarjainak tehetsége és hite öleli körül még koporsójában is.
A hű és jó Kárpátaljai ruszinok hite ölelkezik a felvidéki kurucok, és alföldi hajdúk hitével. Felsorakoztak a közös lengyel-magyar határon, letérdepelve imádkoztak, így fogadták a Cum Deo Pro Patria et Libertate zászlót bontó Áldott Nagyságos Fejedelmet 1703 májusában.
A bujdosásba induló Rákóczit 1711-ben sírva és imádkozva kísérték végig a Balkán utolsó rögéig, és fogadalmat tettek, hogy a világ végezetéig visszavárják.
Azóta is minden ruszin család asztalánál ott látható egy plusz teríték, hogy ha belép a Nagyságos Fejedelem, ne érje váratlanul a családot az Áldott Vendég.
Mi tudjuk, hogy meg fog érkezni Krisztus Urunk és Szentjeinek Közösségében, honnan már nem kell többé menekülnie, mert Isten lesz minden mindenekben.
A 11 méter magas szárnyas oltáron álló három szobor a gótikus szobrászművészet legszebb alkotásai közé tartozik a világon. Középen Szűz Mária a kisded Jézussal, két oldalán a két Szent Erzsébet magasodik.
A 48 táblakép Árpád-házi Szent Erzsébet életének legáldottabb csodáit örökíti meg.
A Székesegyház leheletszerűen csipkézett 16 méter magas gótikus szentségtartóját a világ legszebb, ilyen jellegű alkotásának tartják, tíz esztendőn keresztül faragta Kassai István (1467-1477).
Ott együtt, Isten Országában, hová már nem ér fel az ármány gonoszsága: herceg Rákóczi Ferenc, gróf Zrinyi Ilona, gróf Rákóczi József, gróf Bercsényi Miklós, gróf Csáky Krisztina, gróf Esterházy Antal hallgatják az angyalok Istent szüntelen dicsérő himnuszát, és boldogok Jézus szívén, mert betelt a Hegyi Beszéd írása, boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.
Mert e gótikus csodánál is nagyobb csoda az a szeretet, mellyel Thüringia tartományban Wartburg, Eisenach, Marburg népét, és lelki-testi nélkülözőit elhalmozza Szent Erzsébet, a Kassai Dóm névadója.

Tekintsük meg a három fotón történelmünk eme Isten-választottainak imádságos hitvallásait:

Árpád-házi szent Erzsébet dóm – Kassa
Rákóczi Ferenc és szeretteinek sírja a Dóm kriptájában
Árpád-házi Szent Erzsébet kenyeret oszt a szegényeknek

„Úgy vizsgálja meg hát önmagát mindenki, aki magyar, hogy ha nem álljuk meg a próbát, nem csak a magunk lelkét veszejtjük el ezzel, de odavész Attila s Árpád öröksége is, s népek országútjává válik újra a Kárpátok koszorúzta csodakert”
(Wass Albert)

Liszt – Transcendental Étuda – Hallgassuk meg a géniusz egyik legszebb művét Yukio Yokoyama előadásában!

Szent János apostol levele arról tesz tanúbizonyságot, hogy az igazi Isten-ismeret, az világosságban járás. A keresztyén vallás igazságának próbája a belőle fakadó erkölcsi élet tisztasága és magasrendűsége.
„Arról tudjuk meg, hogy megismertük Őt, hogy parancsolatait megtartjuk.” Mi ez a parancsolat? Régi, nagyon régi törvény: az Ige. Az, amit Isten mond!
Ilyen légy, így élj, légy szent, mert én szent vagyok. De az Ige nem csak régi parancsolat: Törvény, hanem új is: Evangélium.
Eljött az, Aki kimondta a nagy szót: SZERETET, és rátette az életét.
A parancs az új parancsolat, a régi parancsolat: Szeress!

390 esztendeje mondotta ki Jézus Bethlen Gábor erdélyi fejedelem kihűlt porai fölött a Mi Urunk Jézus Krisztus: „Jöjj áldottam, és örököld azt a földet, amit én adtam neked”
1629. november 15. napja nem 49. születésnapja lett, hanem élt 49 évet másokért, betöltve a Törvényt.
Szolgálatának (uralkodásának) 16 éve alatt fel tudta virágoztatni Erdélyt, és volt tartása visszautasítani a Szent Koronát, pedig a Királyi Magyarország választott királya volt.
Az aranykor megteremtője életét felőrölte a megállás nélküli munka, porai mellett Hunyadi János fejedelem őrzi a .magyarság szabadságának szépbe szőtt hitét. A csúcsíves gótikus katedrális Erdély egyik legszebb műemléke

Tekintsük meg a Templom és a Fejedelem fotóját Isten iránti hálaadással!

Sík Sándor: Az Egyeskő – Olvassuk el a verset!

A Hagymás üzen az Öcsémnak,
Az Öcsém felel a Hagymásnak.
Mit üzenhetnek egymásnak?

Közepettük a négyágú
Kőkoronával ékes fő:
Egyedül áll az Egyeskő.

A Hagymást utak ölelik,
Az Öcsémhez ösvényke fut.
Az Egyeskőre nincsen út.

A Hagymás Gyergyóra könyököl,
Az Öcsém Csíkországba néz.
Az Egyeskő csak az égbe föl.

A Hagymás szénáért könyörög,
Az Öcsém az emberekért.
Az Egyeskő semmit se kér.

A Hagymás könyörög: Légy velem!
Az Öcsém bíztat: Kegyelem.
Az Egyeskő semmit se mond:
Feje körül az Úr lelke borong.

1942 augusztus

Nem Kassa, nem Gyulafehérvár, hanem Tiszalúc bölcsőhelye veszi körül korunk egyik legnagyobb írójának koporsóját már egy hete. Éppen 25 esztendeje szavalta templomunkban 1994. október 31. napján Ady Istenes verseit az Ady-arcú színművész, író, legenda. Sorsa, élete, családja nyitott könyv volt barátai számára.
Könyveinek, novelláinak olvasása mögött mindig ott rejlett hitének mélysége, reménységének holnapja, szeretetének gazdagsága.
Nagyszerű, egyenes jellemű, igaz barátot veszítettünk el Tóth-Máthé Miklós személyében, de vigasztal az Ige, hogy aki hisz bennem, annak örök életet adok.

Tekintsük meg Isten iránti hálaadással Művész Úr életművének egy kedves emlékét!

Immár hat szál gyertya lobog a Net-szószék templomának oltárán. Hat évesek lettünk, és hálás szívvel köszönjük meg Istennek, hogy 52 vasárnappal szorozva eddig elérkezhettünk missziói szolgálatunkban. Köszönöm Szerkesztő Úrnak a lelkiismeretes szerkesztést, Gyermekeimnek a terjesztést, Kedvesemnek a állhatatos buzdítást, Kedves Olvasóinknak az érdeklődést, az egyre emelkedő népszerűséget, és ismertséget.

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. november 16.

A képek forrásai:
kirandulastippek.hu
hu.wikipedia.org
cultura.hu
dreamstime.com

Vélemény, hozzászólás?