„Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette és ezt mondta: Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted” (I. Királyok 19:7)

Leonardo da Vinci: Szent Anna harmadmagával, 1510

Magyar Testvéreim!

Mindig foglalkoztatott, hogy egy neves bibliai, egyháztörténeti vagy történelmi személyiséget öt tálentumán túl mi tette azzá, ami lett?
Illés próféta személye heti igénk üzenetének főszereplője, élete küzdelmes embersége és mélységes hite jól mutatja mindannak kivonatát és tömörített példáját, melyet a Királyok I. Könyve 17-22 fejezete, valamint a Királyok II. Könyve 1-13 fejezete ír le számunkra.
Legnagyobb püspökünk Ravasz László a klasszikus lelkipásztor képét 87 évvel ezelőtt a a budapesti Református Theologiai Akadémia június 14. napján tartott évzáró beszédében így fogalmazta meg, Illés prófétára utalva:

„A legragyogóbb ismeret gazdagsággal bíró lelkipásztor is, ha nincs benne lelkipásztor lelkület, zengő érc és pengő cimbalom.
Ez éppen olyan igazság, mint ahogy a legjobb indulatú pásztori lélek is tökéletlen, ha nincs elegendő theologiai képzettsége.
A jó lelkű ember minden lehet a világon, de lelkipásztor csak akkor, ha még hozzá jó theologus is.
Lehet diakónus, lehet pompás kormányzó, lehet gazdasági tálentum, lehet mintaszerű tanácsbíró, de lelkipásztor csak az lehet, akinek speciális és elegendő theologiai tudása is van.
Ha azt mondom, hogy a theologiai ismeret a lelkipásztori lelkületnek alkotó része, azt is állítom vele, hogy végeredményben az, ami a lelkipásztort lelkipásztorrá teszi.
Lemérni nem lehet mint egy sporteredményt, de mindig látszik, hogy a lelkipásztor mennyire:
– Keresztény
– Nevelő
– Próféta
– Pásztor
– Igehírdető
A lelkipásztori lelkület karizma, kegyelmi ajándék, titokzatos és Istentől nyert erő”

Zichy Mihály (1827. október 14. Zala – 1906. február 28. Szentpétervár) a cári Birodalom festőkirálya 1885-ben alkotta Shota Rustaveli, a középkori Grúz irodalom, kiemelkedő alkotójának a Tigrisbőrös lovag eposzát.

Reményik Sándor (1890. augusztus 30. Kolozsvár – 1941. október 24. Kolozsvár) Kis templom a nagy dómban – A borbereki templom falára írom

Fölötte égig ér a szirt.
Olyan törékeny, oly kicsi.
Harangja elhaló szavát
Ezer gúnyos harangvirág
Az erdőn túlcsilingeli.

Fenn Isten jár a csúcsokon.
Amerre fényben elhalad:
Testőrei: dárdás fenyők
Állnak titáni sorfalat,
A szirt felett, s az ég alatt.

Dördül az ormok orgonája,
Az Ünőkőre ború száll.
A mérhetetlen szikladómban
A kis fatemplom félve áll.
Belőle félve száll az ének,
A dícséret a dóm urának:
A magasságok Istenének.

Mert emberkéz emelte csak.
Fenn az Úr lépked hallgatag,
A maga-építette dómban.
Önnön művében elmerül:
Az örök-szépben, örök-jóban.

Fenn az Úr lépked hallgatag.
A fenyők némán szalutálnak.
Ő néha-néha fölriad,
S visszaköszön testőrhadának,
A sok sötét, szurkos titánnak.

Omega 50 – Mozgó világ„Vietnami diákként Budapesten tanultam 1970-1975 között, hazatértem, azóta ebből a zenéből élek”

– Illés megijedt, elindult és elment, hogy mentse az életét, és elérkezett a Judai Beérsebába. Legényét ott hagyta, ő pedig elment a pusztába egynapi járóföldre.
Odaérve egy rekettyebokorhoz, leült alá, meghalni kívánt, és ezt mondta:
„Elég most már Uram! Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél!”
Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt.
De egyszer csak egy angyal érintette meg, és ezt mondta neki:
„Kelj föl, egyél!”
Amikor föltekintett, látta, hogy a fejénél forró kövön sült lángos és egy korsó víz van.
Evett és ivott, majd újra lefeküdt.
Az Úr angyala másodszor is visszatért, megérintette, és ezt mondta:
„Kelj föl, egyél, mert erőd felett való út áll előtted!”
Ő fölkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment negyven nap és negyven éjjel az Isten hegyéig, a Hórebig.

‡ Valami nagy dolognak kell történnie valami nagy emberrel a földön, ha már Istennek Szent Angyala is akcióba lép.
Illés prófétát hatalmas próbák elé állította az élet.
Hűsége, állhatatossága, Istenbe vetett hite megingadhatatlan volt.
Izrael királya Áháb és felesége Jezabel királyné halálosan meggyűlöli a prófétát, mert szembe száll a pogány Baal-kultusszal, és az azt képviselő kuruzslókkal, un. „Baal papokkal”. Imájának olyan ereje volt, mely a mennyből képes volt lehozni a villámot és a szárazságra az esőt.
Az üldözésbe és hajszába belefáradva meg akart halni.
Leírja a Szentírás, hogy a legnagyobbak is megroskadhatnak életük egy pillanatában: Mózes, Jób, Jeremiás, Illés, Jónás.

Istennek Szent Angyala nem engedi meghalni, étel és forrásvíz erősíti meg,hogy az előtte álló 480 km. végig zarándokolja a Hóreb hegyéig.
Az Úrnak még célja volt életével, és bennünket is éltet, míg célja van életünkkel.
Valami egészen fantasztikus mennyei panoráma és kontraszt rajzolódik ki az Isten hegyén: Földrengés, szél, sziklák, tűzvész, majd egy szelíd hang többször ismétlődik:

MIT CSINÁLSZ ITT ILLÉS?

Nem a magam ügyében, a Te ügyedben vagyok itt, válaszolja a próféta.

AZ ÖRÖK IGEHIRDETŐ, AZ ÖRÖK LELKIPÁSZTOR, AZ ÖRÖK PRÓFÉTA SZAVA EZ
„NAGYON BUZGÓLKODTAM AZ ÚRÉRT, A SEREGEK ISTENÉÉRT, MERT IZRAEL FIAI ELHAGYTÁK SZÖVETSÉGEDET, LEROMBOLTÁK OLTÁRAIDAT, PRÓFÉTÁIDAT PEDIG FEGYVERREL ÖLTÉK MEG. EGYEDÜL ÉN MARADTAM MEG, DE AZ ÉN ÉLETEMET IS EL AKARJÁK VENNI.”
(I. Királyok Könyve 19:14)

ÉRETTSÉGI TALÁLKOZÓ 69 ÉV UTÁN

Nyolc öreg diák tartotta 69. éves érettségi találkozóját a Debreceni Református Kollégium Gimnáziumának impozánsan felújított épületében 2022. június 18-án. Nem akármilyen évben érettségiztek ezek, az immár 87-88. életévükben járó egykori nebulók. A Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma volt 1953-ban Magyarországon az egyetlen református gimnázium. Azt a néhányat, ami még 1948-ban megmaradt, az előző évben ajánlotta fel az államnak Péter János református püspök, a Magyar Dolgozók Pártjának titkos tagja teljesen ingyen, vagyis minden ellenszolgáltatás nélkül. Neki az egyház belső leépítése volt a Párttól (Magyar Dolgozók Pártjától) kapott feladata. 1953-ban azonban valami kedvező is történt, Moszkvában leváltották Rákosi Mátyást a magyar minisztertanács elnöki tisztségéből és Nagy Imrét tették helyére. Ja, hogy ez miért Moszkvában történt, azért, mert akkor Magyarország ügyeit felső szinten ott intézték. Nagy Imre parancsban kapta, hogy enyhítsen a terroron és gondoskodjék a lakosság jobb anyagi ellátásáról, egy szóval, hogy javítson a magyarok elkeseredett közérzetén. Az enyhülést hirdette meg Nagy Imre 1953. július 4-i kormányprogramjában, és tényleg érezhetően javult is a belpolitikai helyzet.

Mindezt azonban 1953 májusában, az érettségi idején még nem érezték az emberek. Az egyetlen református gimnáziumba sokan jártunk olyanok, akiknek menedék volt az az iskola. Más középiskolába vagy a szülők un. „osztályidegen” volta, vagy a diák vallásos meggyőződése miatt sokunkat nem vettek fel, illetve adódtak, akiket felvettek ugyan, de aztán sürgősen eltávolítottak. A református gimnáziumban 1953-ban érettségizett osztály 40 tanulójának jó része ilyen volt. Közülünk hárman egyházi szolgálatba léptünk. Kovách Attila (1935-2016) dunántúli református püspök lett, dr. Aranyos Zoltán (1934-2018) zsinati főtanácsos, e sorok írója pedig debreceni hittudományi egyetemi tanár és újságíró. Az osztály tanulóinak túlnyomó része diplomát szerzett, amiben része volt a Nagy Imre által hozott átmeneti enyhülésnek, mert lazultak a felsőoktatási felvétel lehetőségei.

2022. június 18-án az osztályból már csupán tízen élünk és nyolcan jöttünk össze néhány feleség társaságában. A személyes beszámolók előtt e sorok írója, mint egyetlen az osztályból életben lévő református lelkészi képesítésű személy, tartott áhítatot és mondta el a csatolt szövegű bizonyságtételt.

Dr. Csohány János

ÁHÍTAT

#224A0FA Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában, 1953-ban érettségizett IV. a. osztály 69. éves érettségi találkozójára, 2022. június 18-ra

Alapige:De most így szól az ÚR, a te teremtőd, Jákób, a te formálód, Izráel: Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy! Ha vízen kelsz át, én veled vagyok, és ha folyókon, azok nem sodornak el. Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg. Mert én az ÚR, vagyok a te Istened, Izráel szentje, a te szabadítód! […] Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézsaiás 43, 1-3a, 5a.)

Kedves Testvéreim, kedves Barátaim!

A hatvankilencedik éves érettségi találkozóra gyűltünk össze. Sajnálatosan két évet ki kellett hagynunk a Covid-19 néven elhíresült világjárvány miatt, ami nem mellékesen egyik szeretett barátunkat 2020 decemberében elragadta. Nem volt elég, hogy 2015 óta egyre agresszívebben ostromolják déli határainkat az illegális gazdasági bevándorlók, ez év február 24-től Ukrajnában, keleti szomszédunkban háború dúl, amiből eddig csupán nagy erőfeszítéssel sikerült kimaradnunk, ami azonban roppant gazdasági, társadalmi és politikai áldozatot követel országunktól. A félelem teljesen indokoltan jelen van mindennapjainkban. Alapigénk most azt mondja, hogy „így szól az ÚR, a te teremtőd, […] ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy.[…] Ne félj, mert én veled vagyok!”

Tehát ne féljek, mert Isten alkotott, ismer név szerint, szeret, hiszen megváltott. Ne féljek annak ellenére, hogy Németországban újra támad a Covid-19 járvány, ne féljek, hogy jelen van a háborús infláció, hogy a szomszédban erősödik a háború, aminek egyelőre nem mutatkozik a vége, s hogy már 800 ezren felüli ukrajnai menekült lépte át a határainkat, akikről gondoskodnunk kell ameddig egy részük tovább nem utazik, az itt maradóknak pedig lakás, munka, orvosi ellátás, gyerekeiknek iskolázás kell. Ne féljek, bízzak benne, hogy Isten országunkkal is vele van, megadja a szükséges dolgokat. Még ráadást is ad, mint négy napja az angol futballcsapat feletti 4:0-ás győzelmünket a ködös Albion földjén, ahol megszégyenültek a csapatunkat lenéző, Himnuszunkat kifütyülő angol szurkolók és a csapatunk felett 69 éve győzelemhez szokott futballisták.

Ne féljek, mert lassul a mozgásom, a gondolkodásom, sokszor nem jut eszembe egy általam jól ismert név, akár emberé, akár valami másé, elindulok a másik szobába és mire odaérek, nem tudom, hogy miért is mentem. Huszonöt évig tanítottam egyháztörténetet és általános történetet és esetleg meg kell néznem, hogy pl. Nursiai Benedek mikor alapította a Monte Cassino-i kolostort (529). Örüljek, ha este úgy fekhetek le és reggel úgy kelhetek fel, hogy nem fáj semmim és az első tétova lépés után tudok járni. Örüljek, ha néha megbirkózom egy kézirat lektorálásával, egy könyv recenziójával, vagy egy cikk, megírásával. Örüljek, ha el tudok olvasni egy könyvet, ha tudom kezelni a számítógépet, ami elém hozza a világot. Örüljek, ha tudom intézni ügyeimet. Ne féljek, hogy esetlegesen ez nem lesz mindig így, hogy jöhetnek nehéz idők. Higgyem, hogy velem az Isten és gondoskodik rólam, akár életemben, akár azon túl, hiszen megmondta: „Ne félj, mert én veled vagyok!” Ámen.

Dr. Csohány János

Hálásan köszönjük Ft. Professzor Úrnak tanítását, megemlékezését, hűséges helytállását!

A Jó Isten áldja és őrizze jó egészségben, hogy még sokáig olvashassuk évszázadokat átölelő bölcs tanításait!

Szász Endre (1926. január 7. Csíkszereda – 2003. augusztus 18. Mosdós) A székely festőzseni mondta: „Éltem kenyeren és hagymán. Aztán 100.000 USA Dollárt kaptam képeimért, de mindig ugyanaz a csiki székely maradtam”

Csokonai Vitéz Mihály (1773. november 17. Debrecen – 1805. január 28. Debrecen
MAGYAR! HAJNAL HASAD!

Vígadj, magyar haza! s meg ne tagadd tömött
Javaidtól azt a valódi örömöt,
Amelyért víg hanggal ekhózik a Mátra,
Az egész országban harsogó vivátra.
Vége van már, vége a hajdani gyásznak,
Lehasadoztak már a fekete vásznak,
Melyeket a fényes világosság előtt
A hajdani idők mostohás keze szőtt.
Az eltépett gyásznak rongyainál fogva
Tündöklik egy nyájas hajnal mosolyogva.
Setét vőlgyeinkre súgárit ereszti,
Mellyel a megrögzött vak homályt széljeszti.
Bíztatja hazánkat vídámító képe,
Hogy már a magyarok napja is kilépe,
S rövid időn felhág egünk délpontjára,
Hogy világosságot hintsen valahára.

Kelj fel azért, magyar! álmodból serkenj fel,
Már orcáidra süt e nyájas égi jel.
Kelj fel! s ázsiai Múzsáddal köszötsed,
Elibe háláló indúlatid öntsed.
Örvendj, hogy elmúlván a setét éjtszaka,
Megnyílt a napkelet bársonyos ablaka.
Ezáltal egy kövér reménység táplálhat,
Hogy még napod fényes delére felszállhat.
Lesz még a magyarnak olyan dicső neve,
Amilyen volt a Márs mezején eleve.
S még azok is laurust fűznek magyarinkra,
Kik most finnyás órral néznek hérosinkra.
Idvez légy, szép hajnal! ragyogtasd fáklyádat,
Víg egünkön mutasd mosolygó orcádat.
Jer! imé, nimfái már a víg Dunának
Elődbe koszorús fővel indúlának. –

Ezt minap egy jámbor magyar énekelte,
S benne a huszadik századot képzelte.
Ne is félj, óh magyar, talám akkorára
Boldogabb nap jön fel reád valahára:
S aki mérget forral hazádnak ellene,
Megveri a magyar seregek istene.

Edda Művek – Erdély felé

‡ Amikor átmentek, Illés ezt mondta Elizeusnak: „Kérj valamit, megteszem, mielőtt elragadnak tőled.”
Elizeus így felelt: „Jusson nekem a benned működő lélekből kétszeres rész”
Illés prófétát az égbe ragadta a tüzes szekér, de lelke ott maradt Elizeus prófétában, aki vitte tovább drága örökségét a szolgálat hűségében!

Körösfő református temploma

Körösfő református templomának időtlen tornya őrzi 1849. július 6. délutánjának tragikus és drámai emlékét, mikor a magyar szabadságharc másik csodája, Petőfi barátja, a jogász zseni-történész, 23 éves Vasvári Pál élet-halál harcát vívta az osztrák-orosz tízszeres túlerővel. MIT KÍVÁN A MAGYAR NEMZET? 12. pontja az ő ötlete volt: UNIO ERDÉLLYEL – A soviniszta román bosszú számon tartotta a szerzőt, nem volt kegyelem!
Petőfit az orosz, Vasvárit a román gyűlölet lándzsája döfte át.
Lelkük a mennybe szállt, de új magyar Elizeusok jöttek örökségükbe, akik viszik tovább Illés, Petőfi és Vasvári örökségét, a tüzes szekeret égen-földön bús hazátlanul.
Ady: „Az Úr Illésként elviszi mind, kiket nagyon sújt és szeret”
A Meleg-Szamos völgyét vízzel árasztotta el Ceausescu magyar gyűlölete, amire azt mondta Körösfő egy jó magyarja mikor ott voltunk a konfirmandusokkal:
„Hullámzik a víz Vasvári Pál sírján, de ezek a mi ki nem száradó könnyeink, a hála könnye, hogy eljött ide meghalni a szabadságért.
A torony harangja naponta kondul fölötte, ő is siratja”

Hector Berlioz: Fantasztikus Szimfónia – A bál Op. 14

‡ A próféta, az apostol, a lelkipásztor az erőknek, képességeknek, a létezésnek erős embere.
Egy új minőség megeredése és kilombosodása, új elrendezése a világképnek egy új, központi gondolat körül.
Értékelés és magatartás, Illés és Elizeus, Petőfi és Vasvári.

Vásárosnamény Görögkatolikus temploma

‡ Liszt Ferenc:
„Hogyan fogom Beethovent naggyá tenni Párizsban Cherubini ellenében?
Szolgálni fogom zsenijét.
Mind a kilenc szimfóniából zongora partitúrát csinálok.
Igehirdető és hívő leszek egy személyben.
Tanár és tanuló.
Előadó és hallgató
Kutató és álmélkodó”

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Húsz év építkezés: Magyarfenes: az önerőből építkező egyházközség
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Képességeinkkel egyszer el kell számolnunk
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Ne jussunk az erdélyi szászok sorsára
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Nem lesz Oscar-díjas, de mindenki a csudájára járhat Kalotaszeg központja felújított református templomának
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„A puszta embere a szíve által lát”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szerdócz Ervin: Mit lehet tudni a rejtélyes „vörös tehénről?”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. július 23.

A képek forrásai:
ligetmuhely.com
alamy.com
hu.wikipedia.org
szirom.hu
clflora.hu
kirandulastippek.hu
erdelyinaplo.ro
romkat.ro
kronikaonline.ro
haon.hu
mazsihisz.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?