„Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régiek elmúltak, íme, újjá lett minden” /Szent Pál apostol II. Korinthus levele 5:17/

Magyar Testvéreim!

„Az ember azzá válik, amit tesz. A tetteink visszahatnak ránk. A jótettek, az erények egyre jobbá tesznek, a rossz tettek, a bűnök lehúznak, beszennyeznek bennünket.
Tetteink beépülnek a személyiségünkbe. Nem tudunk úgy jók lenni, hogy ezáltal egyre jobbakká ne váljunk. Nem tudunk úgy törekedni az igazságra, hogy ne váljunk egyre inkább igaz emberré. Tetteink meghatároznak minket”
(Böjte Csaba ferences rendi szerzetes testvér)

A húsvétot követő harmadik vasárnap az öröm vasárnapja. Jubilate vasárnapja nevét a 66. Zsoltár 1. verséből nyerte: „Örvendezz Istennek oh te egész föld!”
Latinul: „Jubilate Deo omnis terra!” Öröm ujjongásra hív meg Isten, hiszen Megváltó Krisztus Urunk győzött a halál fölött. Új teremtés az.

Gyorsan elszállt a 37 esztendő Vincent van Gogh holland festőzseni élete fölött is. Utolsó éveiben a dél-franciaországi elmegyógyintézet kertjéből nézte a csillagos eget, emlékezve, hogy fiatal református lelkipásztorként a kezdet titkait kutatta, aztán gyorsan leszállt egyháza parancsára a belga szénbányászok rögvalóságába, hol gyermekeiket tanította írni-olvasni, majd ketekizmusra. Már nem fájt neki egyházának gonosz kirekesztése, örült a megfestett és befejezett 900 képnek, igaz eladni egyet sem tudott, de már nem érdekelte.
A nagy műre készült, az utolsóra: az új teremtésre, a tökéletes életműre. Beállt Isten mellé teremteni, és újjáteremteni szentséges világát. A gabona földbe elvetett mag, melyből új élet támad, az Krisztus. De ott köröznek fölötte a fekete hollók is. Döbbenetes erejű üzenete van a képnek, de még nagyobb a Kijelentésnek. Két nap múlva véget vetett hányatott életének a géniusz.

Vincent van Gogh: Hollók a gabonaföldek felett – Tekintsük meg a páratlan szépségű remekművet a nyitóképen!

Kikutathatatlanok Isten útjai és gondolatai, mert éppen szinte napra 100 évvel Vincent van Gogh halála után, 1990. április 24. napján a Kennedy Űrközpontból fellőtték a Hubble távcsövet hordozó rakétát, mely aztán folyamatosan küldte a földi NASA-központba az adatokat és képeket. A tudósok látták a Mózes I. könyvében, majd Szent János apostol evangéliumának nyitányában leírt csodás titkokat, végül Szent Pál bizonyságtételét a megváltott világról, a Biblia igazságáról.

Hubble űrtávcső: Isten mosolya – Tekintsük meg a képet, melyen nem csak Isten mosolyog, hanem hívő és megváltott gyermekei, kik már színről-színre látják a Minden-titkok Urát!

Szent Pál apostol II. korinthusi leveléről azt írja Ravasz László nagy püspökünk: „Ebből a vulkanikus forrongásból színarany lávaerek csörgedeznek: tanítás az Újtestamentum szolgálatáról, a megváltásról, a mennyei testről, az ökumenikus szeretetmunkáról. Macedoniából Korinthusba, Kr. u. 37 őszén, a Szentlélek által!
Első teremtésről azt tartották a zsinagógában, hogy 30 év alatti férfi nem is olvashatja a történetet, olyan fokú elmélyülést kíván. Isten a teremtés titkát és bölcsességének mélységét önmagának tartotta fenn, és csupán annyit engedett megtudnunk, hogy a világnak volt egy kezdete, és lesz egy vége. A teremtés óta a világ a vég felé tart, véges, és benne a teremtés koronája az ember. A véges és végtelen axiómájára a világon egyetlenként Bolyai János egyszerre adott matematikai és filozófiai választ.
A mi válaszunk a szeretet, mely teljességében Jézusban jött el a földre.

Sík Sándor: Magyarok Nagyasszonya – Elmondta: Veres András győri római katholikus püspök Csíksomlyón, 2017. június 3. napján. – Hallgassuk meg a kedves bizonyságtételt!

Aki Krisztusban él, új teremtés az. Őbenne megtaláltuk azt, ami az első teremtést követő bűneset folytán elveszett, és „MInden egész összetört” (Ady)
A Jubilate vasárnap azt üzeni, hogy szabad örülni, legyen jókedvű és derűs a mi keresztyénségünk. Sokan mondták, hogy nem tud vonzó lenni az üres templomban üldögélő néhány mogorva fekete ruhás. Ettől csak a farizeus rosszabb.
Jézusban visszatérhetünk eredeti rendeltetésünkhöz. Az elveszett Éden Őbenne újra megnyílt. Élhetünk közelségében, közösségében. Örülhetünk a tőle kapott feladatnak, a missziói parancsnak.
Azt gondolnánk, hogy az új teremtés után, az Újszövetség világában már nem lesznek régi bűnök. Azoknak pedig hosszú az árnyéka, tartja egy kínai mondás.
A Sátán legyőzetett, de vannak az e-világ fiai, akik ma is neki szolgálnak Jézus helyett.
Kereken 100 esztendeje annak, hogy Lenin legjobb „magyar” tanítványai átok-verte 133 napjuk alatt csak azokat hagyták életben, akik éppen nem kerültek útjukba. Az általuk okozott totális káoszban a rendfenntartásra kivezényelt csendőrök különös célpontjaik voltak a vörös terroristáknak. A Magyar Királyi Csendőrség kiváló hazafiakból állt, kik hivatásukat hivatásként gyakorolták Híven, Becsülettel, Vitézül. A felderítési arány 99%-os volt. Nem ismertek lehetetlent. Legendás volt a Csendőreskü, a Csendőr 10 parancsolat, a Kormányzó úr és a Haza iránti mély tisztelet és szeretet.
1919. április 27. napján a Nagyváradról Püspökladányba érkező vonatról leszállt :

Pongrácz Aladár – Zilah
Ferencz András – Bánffyhunyad
Tóth Ferenc – Hídalmás
Jakab Pál – Mezőörményes

négy különböző beosztású csendőrtiszt, hogy végezzék szolgálatukat, de a Lenin-fiúk sortüze a húsvétot követő szombaton halálba küldte őket, mint Szent Urunkat nagypénteken.
Ezúton is köszönetet mondunk a püspökladányi Római Katholikus Egyházközség lelki atyjának, a Magyar Csendőr Bajtársi Egyesületnek, a Jobbik helyi közösségének, a Magyar Gárdának, hogy példamutatóan ápolják mártír testvéreink emlékét a szép templomban és templomkertben.

Tekintsük meg a rendezvényről készült két fotót

Szophoklész Antigoné c. drámájának kulcskérdése, hogy mi az élők kötelessége a halottakkal szemben? Ha vérségi, vagy nemzettestvéri kötelék fűz össze még inkább kötelez az erkölcs, de ha ismeretlen a kiskatona akkor is, hiszen egy ember élet volt, Isten képmása, akit bizonyára vártak és sirattak valahol.
Gondolhattuk 70 esztendei nacionál-kommunizmus, és 30 esztendei „fénylő demokrácia” után, hogy Trianon átok-verte 100 esztendei tiprásaként még a mártír halottakat is gyűlöli a román hatalom, ha az MAGYAR???!!!

Erdély román kézen: Tekintsük meg kisfilmet!

Az új teremtés Krisztusban Húsvét után azt üzeni a keresztyén világnak, hogy áldás, megváltás, erő, lehetőség, bocsánat birtokában úgy kell alakítsd életedet, hogy az összhangban legyen Isten akaratával, az ember méltóságával. A sok ezer hagymakupolás templom a számolatlan kereszttel mire figyelmezteti a román ortodoxiát és állam hatalmat?
Az Úz-völgyében 103 esztendeje egy (!) román katona is meghalt. Agresszor volt, de mégis katona. Valamennyi áldozat emlékére szóljon egy szívbemarkoló magyar népdal, megmutatva, hogy mi Isten választottaiként más vagyunk, mint az összes többi nép.

Tarnai Kiss László: Édesanyám drága szentem – Hallgassuk meg a népdalt!

Ha pedig már nem segít a teljes Irás, a magyar néplélek, egy válaszunk maradhat, ami áthatotta gróf. Tisza István miniszterelnök látomását, és Nagyságos Horthy Miklós Kormányzó úr és Kormányának 24 esztendei mindennapját: REVÍZIÓ!

Hallgassuk meg a Kárpátia zenekar nagyszerű, és időszerű dalát!

Mohácsi László
tiszteletes úr


Debrecen-Józsa, 2019. május 11.

A képek forrásai:
papageno.com
factor.hu