„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem” (Szent János apostol ev. 16:16)

Mantegna: Krisztus az Olajfák hegyén 1459

Magyar Testvéreim!

Krisztus Urunk földi élete során a tanítványokkal járván volt, amikor előre küldte őket, és Ő utánuk ment, volt amikor Ő ment elől, és a tanítványok követték Őt.
Egy alkalommal azt mondta nekik, hogy menjetek át a túlsó partra, s aztán vihar támadt a tavon, a tanítványok félelmére és aggodalmára gondolva utánuk ment a vízen, hogy a viharban megőrizze őket.
Ismerjük azt a történetet is, amikor előre küldte a hetven tanítványt, és azt mondta,hogy menjetek az én orcám előtt falvakba és városokba, prédikáljatok, hirdessétek Isten Országát.
A tanítványok előrementek és megtapasztalták sokszor azt, hogy ahova Jézus küldi őket, megáldja munkájukat, ha testben nincs is ott.

A mai Igénk textusa Krisztus (Ady Endre), Aki a 12 tanítvány közösségében, és Jeruzsálembe a zsidó húsvétra felmenő mintegy százezernyi zarándok-sereg előtt megszólalt, miután megsiratta a meg nem tért várost. – „Megy vala elől, felmenvén Jeruzsálembe”
Megrendítő és lélekbe markoló percek lehettek azok, mikor az ünneplő tömeg Hozsannát kiált, virágok és pálmaágak borítanak mindent, a magányos Jézus pedig sír.
Nem magát és eljövendő beszélhetetlen szenvedését siratja el előre, hanem a kárhozat felé zuhanó óemberi bűnt, a tündöklő fény mögött már látja Titus Flavius Vespasianus (Róma 39. december 30. – Róma 81. szeptember 13.) császár seregeinek félelmetes pusztítását, hol nem marad kő kövön.

Jézus bevonul Jeruzsálembe (Szt. Máté apostol 21:1-11) Hallgassuk és nézzük meg a történetet Bács Ferenc egykori marosvásárhelyi színművész nagyszerű előadásában.

E magányos apostol szobra Fehérgyarmat 120 éves katholikus templomának kertjében hűen és drámaian fejezi ki annak a napnak mennyei magasságát és földi mélységét.
Ahogy szent erővel öleli magához a Bibliát, a sákramentumokat, Krisztus keresztjét, népét, melyből vétetett. – Tekintsük meg az alkotást!

Amit e nagyszerű szobor kifejez a kő erejével és a kőbe zárt fájdalommal, azt a magyar református egyház legelső szervezőjének, és minden idők egyik legmélyebb hatású magyar lélekformálójának, 25 évesen írt lelkipásztor-püspök prédikációja így mond el:

„Bizony dolog az, hogy a Krisztustól, avagy Istentől elidegenődtetek vala, de Krisztus az ő testében való halál, azaz áldozat által megbékéltette Istennel, és miként Istentől elidegenődtetek valátok a bűnért, és akkor a bűnért egyesek valátok az ördöggel és bűnnel, azonképpen immár most az Istennel békességesek vagytok Krisztus áldozatjának érdeméért, azaz Krisztus kegyelméért és igazságáért”
(1559)

Tekintsük meg Debrecen első püspökének szobrát – Méliusz Juhász Péter az Isten-embere, a szentegyház szolgája, ahogy ő magát nevezte.

Virágvasárnap az az út, ahol Őneki kell elől mennie. Azért is, mert mint király vonul be Jeruzsálembe, és ennek az útnak a végén áldozat van, fájdalom van, szenvedés van, megaláztatás van, kereszthalál van. Jézus ezt vállalta. Ő megy elől, hogy minden rossz és baj őt érje először.
Van-e még hozzá fogható vallási vagy politikai vezető a világon?
„Egy kis idő még, és nem láttok engem, de ismét egy kis idő, és megláttok engem”
Tanítványok ezt kérdezték egymástól: „Mi az amit mond nekünk?”
Így folytatja Jézus: „Nektek is szomorúságotok van, de ismét meglátlak majd titeket, és örülni fog a szívetek, és örömötöket senki sem veheti el tőletek”
(Jn. 16:16-17, 22.)
Jézusnak elmenetelét másképpen látják a tanítványok és másképpen Jézus, és Jézusnak éppen az a célja, hogy a maga látását tegye a vigasztalás forrásává.
Ugyanis ők csak az elszakadást látták, a gonosz újfent győzelmét élték meg. Minden elveszett, minden összeomlott, mindennek vége.
A Golgota felé vezető úton egy dologra van szüksége Jézusnak:
Megtört szívedre, szomorú szívedre, gyászoló szívedre, szeretetedre, bűnödre, haragodra, megtört életedre, öreg életedre, kiüresedett életedre.

Wass Albert: Jönnek – Nézzük meg e kisfilmet 1940-ből, a magyar világ négy évig tartó kezdetéről!

Alapigénk konkrétan utal az újszövetségi prófétizmusra, az ihletett apokaliptikára, a végső dolgokról való ismeretre.

Eperjes Károly szaval és verset elemez – Hallgassuk meg korunk legnagyobb színművészének zseniális előadását a szépség és igazság bemutatásáról!

Csak a hit szemével látja meg az ember a szolgai formában bevonuló Úr Jézus Krisztust. Ilyen egyszerűen vonul be a te szívedbe is, ahogy egyik hitvalló énekünk hirdeti.

„Ó Jézus árva csendben az ajtón kívül állsz” – Hallgassuk meg!

Ugye észrevetted, hogy mikor vonult be ilyen egyszerűen életedbe? Áldott aki jő az Úrnak nevében, Hozsanna, Hozsanna.

Kis idő – kétszer hangzik el. Szent Urunk közeli halálát és feltámadását jelenti.

Dsida Jenő: Nagycsütörtökön – Olvassuk el a 31 évet élt kamasz angyal énekét!

A szél suhogva borzong
az olajfa-lombokon.
A kanyargós úton, által az erdőn
tömöttsorú fáklyások jönnek.

Testemet ételül adtam,
véremet italul adtam,
könnyel mostam meg lábaitokat;
Mégis egyedül maradtam.

Hajnal-derengés borzong
a sötét lombokon.
Judás után, által az erdőn
sátánarcú fáklyások jönnek.

Testvéreim, tanítványaim!
Égignyúló kemény kereszten
holnap megölnek engem!
És ti alusztok, mélyen alusztok!

1929

Sík Sándor: Keresztút I. állomás: Pilátus halálra ítéli Jézust – Olvassuk el a pap-költő hitvallásos művét!

“… Mikor Pilátus eltörte a pálcát,
Mi tartottuk a mosakodó tálcát,
Hogy mossa kezét meggyalátzott székén:
Mi ordítottuk rekedtre a gégénk:
Feszítsd meg őt!…
Emberek vagyunk; bűnösök vagyunk…
Te, ki az ítélőn ítélkezel,
De bűne bánójával könnyezel,
Halld elfutó szavam:
Csak egyedül ne, csak a Bárány
Myomán indulhassak oda,
Hol elejétől fogva vár rám
Keresztemmel a Golgota!

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont!

♥ Szeretem két kezemmel hirdetni az evangéliumot

♥ Róma segédpüspöke lesz egy csángó származású pap (Ebben a minőségben a pápa helyettese)

♥ Málnásnál megpihent a történelem (A Tőkés család faluja századok óta, ahol most a vezetékes ivóvíz bevezetése is nagy ünnep lesz, Károly walesi herceg támogatásával)

Végbizonyítvány – Dicsőség Istennek és köszönet a Szenior Akadémia szolgálattévőinek az újabb négy félév munkájáért!

Kormorán – Varga Miklós: A reménység temploma

ISTENNEL ÉS EGYMÁSSAL VALÓ LELKI KÖZÖSSÉGÜNK SEGÍTSEN A NAGYHÉT NAPJAIBAN BÉKESSÉGET, VIGASZT ÉS REMÉNYT TEREMNI!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. március 27.

A képek forrásai:
szalon.arnolfini.hu
tudasbazis.hu
hu.wikipedia.org
romkat.ro
3szek.ro

Vélemény, hozzászólás?