„Ő reám tette jobbját, és így szólt: »Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké«” (Mennyei Jelenések Könyve 1:17-18)

Michelangelo Buonarroti: Pieta – Vatikán
Szabó Sándor: Áldó Krisztus – Tokaj-Hegyalja, Tarcal

Magyar Testvéreim!

Szent Urunk ameddig a földön járt, szüntelenül megajándékozta az embereket. Szeretetéből, kegyelméből, jóságából mindig csak adott. Halottat adott vissza síró és gyászoló rokonának, betegnek adta vissza az egészségét, hogy újra teljes értékű életet tudjon élni, igehirdetéseivel és lelki gondozói beszélgetéseivel reménytelen embereknek adta vissza az életbe vetett örömöt.
De amit Nagycsütörtökön, Nagypénteken és Húsvétkor adott, az a Theologia aranykora, az Evangélium kérügmája, a Kijelentéstörténet csúcspontja, a Misztérium végső titka, az Ember Tragédiájának távlatos megoldása.

Az Utolsó Vacsora Szentségében Jézus az áldozatot, a húsvéti bárányt önmagával helyettesítette: Teste és Vére adja nekünk a bűn és a halál szolgaságából való menedéket.
Nagycsütörtök estén az Úr tanítványaira hagyta szeretetének a testamentumát az Eucharisztiában, ezzel megalapítja lelki népét, az Egyházat.
Ezen az estén azt kéri, hogy egymás szolgáiként szeressünk, ahogy Ő a lábmosáskor tette velünk.

Muzsinszki Nagy Endre: Az Utolsó Vacsora – Tekintsük meg e nagyszerű alkotást Jeruzsálemből, mely méltó társa Leonardo da Vinci hasonló művének!

Muzsinszki Nagy Endre: Az Utolsó Vacsora

Roy Krisztina gyönyörű hitvallása minden fárasztó dogmatikai pergament felülír: Az Isten Bárányára letészem bűnöm én – Hallgassuk meg egyik bűnbánati énekünket!

De a legnagyobb ajándékot Nagypénteken adta a gyűlölködő világnak. Emberfeletti szenvedésében egészen szétosztotta magát. Betelnek a próféciák, hogy a gonosz embernek még a Jó Isten Szentje sem elég jó. AZ EVANGÉLIUM LEÍRJA AZ ÁRULÁS, TAGADÁS, ELFOGATÁS, HÁROMSZORI KIHALLGATÁS JOGI PROCEDÚRÁJÁT.
Mennyi hitvány és felelősséget tetteiért nem vállaló ember portréja rajzolódik ki, ahogy a géniusz Munkácsy Mihály Trilogiáin megfestette.
Júdás, Péter, a Zsidó Nagytanács farizeusai, Poncius Pilátus mint a Római Birodalom császári kegyeltje, majd a róka Heródes hitvány sunyisága írja a történelem és az üdvtörténet fekete lapjait.

A keresztfához megyek – Hallgassuk meg a lélek dallamát!

Korunknak is vannak megfeszítettjei, akiket leselejtez a globális kapitalizmus, akiket elsötétít a globális média-tudatipar, akik már csak költségként és nem erőforrásként jelennek meg a számoszlopok soraiban.
Megváltó Urunk a gyűlölet tengerében ossza ajándékait, melyek szigetként lesznek majd az Anyaszentegyház későbbi bázisai.

♥ Meggyógyul a szolga fején a vágott seb
♥ Meggyógyul Péter tagadó szíve Jézus tekintetétől
♥ Meggyógyul a Pilátus és Heródes közötti viszály
♥ Meggyógyul a római katona, aki ingyen viheti ruháit
♥ Meggyógyul Édesanyja szíve mikor Szent János apostolra bízza

Jézus világ megváltója – Hallgassuk meg a szív hitvallását!

„Szomjúhozom” – Orvosok írták le, hogy a kereszthalál legszörnyűbb szakasza a szomjúság. Lassan elfolyik az áldozat vére, a test megroskad az eszméletvesztéstől és feltolja a rekeszizmokat, miközben a tüdő zihál levegő után.
Hogyan szomjúhozhatta a vizet Szent Urunk? Hogyan szomjúhozhatta a szeretetet Szent Urunk? Hogyan szomjúhozhatta az életet Szent Urunk, mielőtt kimondta:
Elvégeztetett” – És ebben a végzésben a legfőbb jó az üdvösségünk volt!
Ebben a szóban adta Jézus a legnagyobb ajándékot cserébe ennek az ecetes romlott emberi világnak.
Semmi nem maradt neki, csak a poklokra való alászállás. Dárda az oldalában, melyből folyik a víz és a vér, miközben éles tőr járja át Édesanyja lelkét, betelve Simeon szava.

Wass Albert – Kárpátia zenekar: Nagypénteki sirató – Hallgassuk meg a hit embereinek hitvallását!

Nagytiszteletű Csoma Zoltán Lelkipásztor Testvérem Szolgatársi szeretetétől indítva, nyolcvan esztendei hitvalló-bizonyságtévő életének szép ajándékát készítette el immár másodszor Kedves Olvasóink számára amit hálásan köszönünk.
Tekintsük meg szeretettel, és szolgáljon hitünk további épülésére!!

Az írás I D E kattintva olvasható!

E helyről is kívánjuk Isten gazdag áldását életére, további áldott szolgálatokat, jó egészséget Nt. Csoma Zoltán Lp. Testvérünknek, Egyházunk szolgálatában fáradó valamennyi Szerettének!

Sík Sándor: Keresztút: XIV. állomás: Jézus testét sírba helyezik – Olvassuk el a pap-költő századokra mutató művét!

Állok a legutolsó stációnál,
Várom a beteljesedést.
És szembejön a Gyászmenet,
A Krisztus-temetés.

Legelől József, Nikodémus,
Meg a keserves Máriák.
El-elkapdossa siralmukat hozzám
A golgotai szél:
“Temessük el, sietve,
Meg ne alázzák a halálban is!
Fürösszük fűszerekbe, burkoljuk tiszta gyolcsba,
Kőbolt szívébe fektessük pihenni,
Hozzá ne férjen a gonosz világ,
Mely kivetette magából.
Nem így gondoltuk, jaj nem így!
Bizakodtunk,
Hogy teljessége megjött az időnek.
Eljött és beteljesedett és elment az idő.
Immár nincs bizakodni miben.
Sötét dolog embernek lenni!
Temessük el, temessük el!”

Nagyszombat a csend napja. Miközben az Ige hallgat, az Élet sírba téve fekszik, azok akik benne bíztak, most kemény próbát élnek át, és Isten árváinak érzik magukat.
Mária és néhány tanítvány virraszt, miközben szívüket lassan megtölti a reménység belső melege. Az Apostoli Hitvallás majd századok múlva lesz egyetemes imádság, de néhányan már érzik, hogy „Szálla alá poklokra”, titka világoknak fog értelmet és célt adni.

„A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírról. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk: »Elvitték az Urat a sírból, és nem tudjuk, hová tették!«”
(Jn. ev. 20:1-2)
Azon a régi hajnalon halottaiból feltámada, áll Szent Urunk két angyal mellett, és ott folytatja, ahol abbahagyta Nagypénteken. Életre, és immár örök életre szereti vissza a bánat mélyéről, a gyász reménytelenségéből tanítványi közösségét.
Mária Magdolna lett a feltámadás első apostola.
Majd sorban kapják a tanítványok az apostoli megbízást a misszió széles mezőire. Péter 50 nappal később Pünkösdkor, János pedig néhány évtizeddel később Patmosz szigetén, hogy az Evangélium, majd Levelei után írja meg a Mennyei Jelenéseket.

„Ő reám tette jobbját, és így szólt: Ne félj, én vagyok az első és az utolsó, és az élő: halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké”

A kézrátétel az erő, a gyógyítás és az élet szimbóluma. Milyen lehetett? Mintha hallgatnánk Pál apostolt, néznénk Beethovent a kotta fölött, kezet fognánk Adyval, beszélgetnénk József Attilával az igazságról, kérdeznénk Bartókot, hogy mitől egyetemes a magyar népzene?
Itt az Úr Krisztus magáról olyat mond, amit senki emberfia nem mondhat el a földön:
♥ Én vagyok az első
♥ Én vagyok az utolsó
♥ Halott voltam
♥ Élek
♥ Örökkön-örökké

Ady Endre: Volt egy Jézus – Olvassuk el igénket versbe formázva is!

Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.

Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.

Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csufolók.

Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.

Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.

Ugy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived,
De én-szivem egészen tied.

Krisztus Urunk húsvéti üzenete két drága vigasztalást mond nekünk.
Egyik az, hogy Ő a mi életünk.
Másik az, hogy minden nyereség, ami e világtól elszakít.

Krisztus testének az Anyaszentegyháznak egy része a szétszórtságban élő magyarok serege is. Azok az atyánkfiai, akik templomtól, gyülekezettől távol, szórványban, más hitű, más nyelvű emberek közé elkeveredve árván és elhagyatva élnek.
Gyertyatartóvá tétettek ők, amelyen az Ő világosságának kell lobognia.
Hálaadással kell lennünk a kegyelemért, megváltásért, kiválasztásért.
Terjedjen a magyar nép között az Ő igaz ismerete.
Abban áll a szellem igazi ihletettsége, hogy a régi dolgokról újat tud mondani.
Az élet örök titok. Mindenki tudja, mit értünk alatta, de senki sem tudja megmagyarázni.
A lélek az élet. Az emberi lélek azonban nem képes a világ összetartására A világot összetartani csak Isten tudja az Ő Lelke és szeretete által.

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont!

† A főtér őre: érdekességek az udvarhelyi református templom történetéből

Erdélyi lelkipásztorként Hollandiában

A hit olyan, mint az immunrendszer

A hit olyan, mint az immunrendszer

Az alig harmincnyolc esztendős világhírű bariton operaénekes, Molnár Levente a földkerekség szinte valamennyi jelentős operaházában énekelt már. A vallomását olvashatod most hitéről, hazaszeretetéről.

/"Amikor a "Hazám, hazámat" éneklem, néha az erő is kimegy a lábamból annyira fáj, annyira fontos. Mielőtt bemennék a színpadra énekelni, azt érzem, hogy nyilvánosan fogok imádkozni. Olyan imát mondok el, amit a szerzők áldott pillanatban hoztak létre. Éppen ezért hatalmas felelősség a közvetítése. A "Hazám, hazám" nemcsak azért kedvelt mű, mert szép a dallama és szép a szövege: slágerré válhatott azért is, mert eléri a célját./*/Aki nem hisz, de magyarságérzete van, ahhoz közelebb viszi Istent. És aki vallásos, de a nemzettudat távol áll tőle, az találkozni fog a magyarság értékével./*/A Hazám, hazámat csak akkor tudom elénekelni, ha érzem a bizsergést a mellkasomban. Halálosan komoly missziónak tekintem az eléneklését. Azt akarom, hogy megrendítse az embert, mekkora súly az, ha úgy él, hogy fontos az Isten, a haza, a család, és nem szeretné, hogy bármelyik sérüljön./

/Ez a zene gyönyörűen tükrözi a magyar elszántságot a hit iránt, a magyar választást, hogy keresztények leszünk. Az egyistenhit a mi láthatatlan pajzsunk, csak ezt a pajzsot ápolni kell. Ebben Bánk bán segíthet. Nagyon sokszor használja megszentelten és tiszteletteljesen az Isten és a haza szavakat összekapcsolva. Egyik a másik nélkül tudjuk jól, hova vezet.//A nemzeti érzés Istenen, az imán keresztül fogan meg az emberben és ettől még felemelőbb a dolog./

/A hit lenyűgöző. A hittől önbizalmunk lesz. Gyakran kérdezik tőlem, hogy honnan az önbizalmam. Onnan, hogy van gyökerem, és az tele van hittel. A hit olyan, mint az immunrendszer./*/Nem elég megtanulni a tájszólásokat, a mondákat, a vicceket, a történelmet, a hitet is tudni kell. Ez az, ami igazán megtart. Ez az, ami halhatatlan. Ha a gyökérzetünk hittel táplált, akkor nem betegszik meg olyan könnyen a lélek. A hit segítségével a gondjainkat is meg tudjuk úgy oldani, hogy az egónkat félretesszük. Minden nehézséget sokkal könnyebben átvészel az, akinek hite van. Képes lesz a bajt minimalizálni. A hit láthatatlan pajzs a gonoszság ellen. A jó felé terel, és jó emberismerővé tesz."/

Gondolat: *Kérd az Urat: "Uram, adj nekem hitet, segíts hitetlenségemen!"Molnár Levente előadásában itt meghallgathatod a Bánk Bán "slágerét". Meríts belőle erőt:

Száz éve hunyt el Kolozsvár építője és szépítője, Pákey Lajos

Lovász László kapta a matematikusok Nobel-díjaként jegyzett Abel-díjat

Húsvéti ének és pünkösdölő Hallgassuk meg az ünnepkör művészi összefoglalását!

Ételszentelés Csíkszereda főterén – Tekintsük meg a lélekemelő fényképet, mely székely népünk egyedülálló hagyományőrzését mutatja a világon!

Áldott szép húsvéti ünnepet kívánok magam és Szerkesztő Úr nevében nagyon sok szeretettel!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. április 3.

A képek forrásai:
panoramilo.com
444.hu
kuruc.info
hu.wikipedia.org
mek.oszk.hu
scaled.hu
liget.ro
erdelyinaplo.ro
hargitanepe.eu

Vélemény, hozzászólás?