„Imádkozzatok és buzgón kérjetek” Tinódi Sebestyén 1546 /475. Dicséret 1. v./

Gróf Bánffy Miklós – Bonchidai Bánffy-kastély

Magyar Testvéreim!

Még lelkünkben cseng Szent Karácsony ünnepének angyali üdvözlete, Szűz Mária szívének boldog Himnusza, Szent József gondoskodó szeretete a nagy nyomorúság, elutasítás és kirekesztés keserű óráiban. Sokak szívében nem volt számukra hely sem akkor, sem most. A Szent Család sorsa már előre vetítette Keresztelő Szent János mártíromságát, Szent István diakónus megvádolását és megkövezését a zsinagóga népe által, Szent János apostol száműzetését a távoli Patmoszra.
A magyar karácsonyi népénekek szakrális látása egyedülálló módon érez fel a mennybéli Felséges Isten égi ajándékára Jézus Krisztusra.

Magyar Karácsonyi népénekek Marton Éva opera énekesnő előadásában: Hallgassuk meg!

Minden hívő és látó szem, értő és érző szív egy Személyre tekint a búcsúzó esztendő utolsó napján is. A megdicsőült Úr Krisztusra, aki megtanított bennünket imádkozni a Hegyi Beszéd szentséges szakaszában. Minden ima alapja az Úr imája, a Miatyánk.
Szent Pál apostol I. Thesszalonikai levelében így fogalmazza meg az imádság szent szavait:

„Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” (I. Thesszalonika 5:16)

Nagyon mélyről, az apostol lelkének mélyéről jött ez a szép imádság. Nagyon tanúságos, az apostoli imádság a mi helyzetünkben is. Mi magyarok, gondoljuk csak meg, mi minden jót tett velünk az Úr! Adott termő időt a kultúrára, és adott hitet az alkotásra. Köszönjük az erőt és egészséget, mely által hordozhattuk fájdalmunkat, betegségünket, megosztottságunkat. Szétszakított ősi hazánk minden röge őrzi ezredéve kezeink nyomát. Égetik zászlaink, égetik nyelvünket, égetik szépbe szőtt hitünknek minden álmát. Az üszkök között azonban felízzik a parázs, melynek lángja pusztíthat még rajtatok, ahogy mondja a költő. Óesztendei örömünk, imádságunk és hálaadásunk ez Igével lehet teljes.

Ady Endre:
„Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van”

Köszönöm, köszönöm, köszönöm. Olvassuk el a költő-vátesz istenes-szép versét!

Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Zavart lelkem tegnap mindent bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden
Boldog szimatolásaimban,
Gyöngéd simogatásaimben
S éles, szomoru nézéseimben.
Ma köszönöm, hogy te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat,
Köszönöm neked az első sirást,
Köszönöm tört szivü édes anyámat,
Fiatalságomat és büneimet,
Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozok senkinek
Másnak, csupán néked, mindenért néked.
Napsugarak zugása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent mennydörgést néz a két szemem,
Istenem, istenem, istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván vallott,
Hogy te voltál élet, bú, csók, öröm
S hogy te leszel a halál, köszönöm.

Akiben a hála él, abban a tisztelet ősi erénye mondja: Köszönöm! A hálás szív gazdag szív, a hálás ember önzetlen, és a hálás ember örömöt tud adni.

Tinódi Sebestyén a Jó Isten, az Anyaszentegyház, Török Bálint, Nádasdy Tamás, Dobó István, a végvári vitézek és harcosok udvarainak várfokán, templomok boltíve alatt pengette lantjának áldott játékát, hogy krónikás énekének imádságos szolgálatával ISTENÉRT és HAZÁÉRT éljen és haljon.

„Imádkozzatok és buzgó kérjetek!
Bűnös voltunkért, Uram ó ne vess meg!
Tiszta szívet és Szentlelket adj nékünk,
Hallgass meg Fiad nevében, ha kérünk.

Keressetek buzgón és megtaláltok!
Téged keresünk, Uram: hogy bűn s átok
Erőt ne vegyen mi rajtunk,
légy nékünk Égi utunk, igazságunk, életünk!

Zörgessetek buzgón Isten ajtaján!
Elfáradtunk, Uram, e világ zaján,
Ó nyisd meg az égi béke szép honát,
Add, hogy zenghessünk örök halleluját!”
/475. Dicséret 1.2.3.verse/

Nagy László: Adjon az Isten Martinovics János színművész előadásában hallgassuk meg a költő szép népi fohászát!

„Maga a békesség Istene pedig szenteljen meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és testeteket teljes épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére”
(I. Thesszalonika 5:23)

Tóth Endre: Valaki véd.

Valaki véd mindig engem,
mióta csak megszülettem.

Köröttem jár láthatatlan,
újra más és más alakban.
Vigyázott rám ezer bajban,
pedig néha majd meghaltam.
Ha üldöztek, jól elrejtett,
s jelezte a csapdát, vermet.

Mikor álltam bírák előtt,
Ő adott szavamnak erőt.
Ha nehéz volt munkám, dolgom,
Ő segített ezer módon,
s nem engedte semmiképpen,
hogy gyalázat, szégyen érjen.

Valaki véd, szeret engem,
pedig talán nem érdemlem…

Tinódi Sebestyén mikor 46 évesen búcsút mondott e mulandó világnak, hol járta zarándok útját zarándok, megváltott népével, tudta, hogy nincsen itten maradandó városa. Számára a kis sziget boldogságát Isten Országa hozta el.

Omega Oratórium: Én elmegyek. Hallgassuk meg a művet!

Hisszük, hogy a mai Szaloniki a szép Hellász ege alatt őriz még valamit Szent Pál apostol két gazdag leveléből, melyben az akkor és ott élő népét tanította szépre, jóra, igazra, Isten szerinti munkás, tiszta, keresztyén életre. A Via Egnatia fénye legyőzi a sötét erők mindent elnyelni akaró pusztító gonoszságát, a jó görögök állhatatos szeretetmunkája kiárad az egész Balkánra, az apostol nagy örömére.

Isten kegyelméből szóljon: Vörösmarty Mihály – Erkel Ferenc – Kárpátia zenekar: Szózat Hallgassuk meg a művet!
Mindennél jobban szeretem őket, nincs jobb a világon, – írta valaki – s bevallom, ez én voltam.

Hálával telt szívvel köszönjük meg a múló idő örökkévaló folyamában ÁLDOTT ISTENÜNKNEK ÉDES HAZÁNKAT, HŰ NÉPÜNKET, DRÁGA SZERETTEINKET!!!

BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT és ADJON AZ ISTEN SZEBB JÖVŐT!!!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2018. december 31.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
t-rex.egologo.transidex.ro
mek.oszk.hu

Vélemény, hozzászólás?