„Megkeresem, akit lelkemből szeretek” (Énekek Éneke 3:2)

Szent István király felajánlja a Szent Koronát és Hazáját
Boldogasszony oltalmába

Békéscsaba – Vármegyeháza

Magyar Testvéreim!

Kevesen gondolnák, hogy milyen kincset rejt az Ószövetség eme kincses bányájában őrzött gyöngyszeme, melyért le sem kell ereszkedni a héber nyelv mély tárnáiba, csodálatos nyelvünk fordítása képes visszaadni az eredeti szépségét és főleg üzenetét, mely ószövetségi napi igénk e napokban.
A könyv írója maga a nép, annak ajkán élt, csiszolódott, formálódott évszázadokon át a könyv egy‑egy dala, s ezt rögzítette írásba akkori formájában egy gyűjtő-redaktor.
Tiszteletből írhatta szerzőként Salamon király nevét, mert úgy érezte, hogy szelleméhez méltó a tartalom.
Az ószövetségi kánon eleinte nehezen, az újszövetségi kánon viszont kezdettől mély szeretettel emelte soraiba a Kijelentéstörténet eme becses darabját.
Varga László erdélyi református lelkipásztor 56 szimpátiája miatt megúszta az akasztófát, nem úgy mint Sass Kálmán szolgatársa Érmihályfalván.
Őt 1958-ban hazaárulásért életfogytiglani kényszermunkára ítélte a román hatalom. Ebben a helyzetben a semmiért még a 25 év is barátinak tűnt volna akkor.
A tudós doktor-jelölt megfogadta, hogy belső elhívása szerint megmarad pásztornak és őrállónak.

AZ IGE SZOLGÁLATA ÉS NÉPE SZOLGÁLATA SZÁMÁRA AZ MAGA AZ ÉLŐ ISTEN TISZTELETE.

Templom helyett cellák vagy kaszárnyák, palást helyett csíkos román rabruha, magyarok mellett sok nemzetiségű sorstársak, Úrasztala helyett szalvéta.

Petőfi Sándor: Bányában

Ezer ölre vagyok idelenn a
Föld ölében,
Hol az ősi örök éj tanyázik
Vadsötéten.
A kis lámpa reszkető sugára
Félve néz a zordon éj arcára,
Mint a sasra a galamb.

Ezer ölre a virágoktól s a
Napvilágtol,
Ezer ölre! tán már a pokol sincs
Innen távol;
Vagy már benn is vagyok a pokolban?
Benne, mert a sátán háza ott van,
Ahol az arany terem.

Bányaszellem, sátán, kincs királya,
Mit adsz értem?
Mennyit adsz, ha szívemet tenéked
Eligérem?
Alkudjunk meg, jöszte, bányaszellem,
Most ez egyszer volt lejőni kedvem,
Vagy látsz többé vagy soha. –

Vártam, vártam, és hiába, mert a
Kincs királya
Bennmaradt a sziklák tömegében,
Ki nem álla.
S mért nem állt ki? miért nem jelent meg?
Csak azért, mert tudta, hogy enyelgek,
Hogy szivem nem eladó.

Nem, szivem nem eladó, e szívnek
Nincsen ára,
Nem megy az be a hatalmasoknak
Kincstárába…
Széjjelosztom én a szegénységnek,
Kik kunyóban és útfélen élnek,
Köztök ingyen osztom szét.
(Nagybánya, 1847. május 25.)

Koncz Zsuzsa: Valahol egy lány – Salamon király háreme helyett a szegény pásztorfiút szerette és kereste a leány. A Biblia alapján köszönjük Illés Lajos és Bródy János!

‡ Varga László életfogytiglanra ítélt abrudbányai lelkipásztor tudta, hogy a Szentírásban a tudatlanság nem információhiány, hanem önismeret hiánya, Isten-ismeret hiánya.
Kálvin fő művének egyik alapgondolata éppen ennek megfordítása: önismeret tudásává és Isten‑ismeret tudásává válni, vagyis önmagunk és Isten megismerése.
Egészen más 8 négyzetméteres cellában 3 embernek beszélni, mint 250 négyzetméteres cellában 100 embernek beszélni.

„A két regáti-román bojár gyerek azzal provokált, hogy a magyar nyelv primitív mint maga a magyar nép, szeretnék gyorsan megtanulni, diplomáciai pályára készülnek, segítsek nekik.
Hogy kedvet kapjanak, az alábbi szójátékot adtam fel nekik:”

„Te tetted e tettettet tettet? Tettetett tettek tettese, te”

„Boldogan újságolta a bojárgyerek, hogy tud magyarul: tetetetetetete te – ennyiben maradt a magyar tudása.”

Kárpátia zenekar: Egy az Isten, egy a nemzet

Szamosújvár börtöne

„A 250 négyzetméteres nagy cellában a 100 rab közül mintegy 15 volt csak magyar, így hát mindenkihez próbáltam anyanyelvén szólni, hogy értsék dolgainkat, mint az első pünkösd szép ünnepén, hol nyelveket egyező hitre hívott el mindenkit Isten az Ő Szentlelke által.
A román, francia, angol, török nyelv megtette hatását.
A három bibliai nyelv ezúttal nekem volt csak segítségemre, az ige példázatokra gondolva.
Szóltam Ópusztaszerről, hol a Honfoglaló 7 törzs 896-ban szerét ejtette közös dolgainknak.
Árpád‑házi királyainkról és szentjeinkről senki sem hallott, senki sem tudott 1083. augusztus 20. Szent István ünnepe.
Beszéltem az 1092. évi Szabolcsi Alkotmányozó Apostoli Zsinatról, hol Szent László király elnöklete alatt 40 határozatot törvénybe foglaltak, mely máig időszerű.
A 800 éves Aranybulla a világ második alkotmánya
A Werbőczi Hármaskönyve a szokásjog gyűjteménye, 1504-1514 között készült el.
A Vallásszabadság Tordai Országgyűlése 1568-ból, mely kimondja a világon elsőként a szabad vallásgyakorlás, a lelkiismeret szabadságának jogát
Heidelbergi Káté 1563 Németország
I. Helvét Hitvallás 1536 Svájc
II. Helvét Hitvallás 1566 Svájc
1848-as Márciusi Törvények Pest
1920. június 4. Trianon, Párizs
1956. október 23. Budapest”

E beszédek után a román ortodox papok jó részének is én lettem a Domnu Pastor.

Juhász Gyula – Osztováta együttes: Emese álma

Erdélyország – Moldva – Pusztina – Szent István Római Katholikus Templom: Ó, Szent István, dicsértessél

„MEGKERESEM, AKIT LELKEMBŐL SZERETEK”

‡ Theologiai tanárként e textust házi feladatként adnám a hallgatóknak!
Irjanak belőle 7 dolgozatot!

1. „Megkeresem, akit lelkemből szeretek” – Istent
2. „Megkeresem, akit lelkemből szeretek” – Hazámat
3. „Megkeresem, akit lelkemből szeretek” – Egyházamat
4. „Megkeresem, akit lelkemből szeretek” – Páromat
5. „Megkeresem, akit lelkemből szeretek” – Keresztelési igehirdetés
6. „Megkeresem, akit lelkemből szeretek” – Esketési igehirdetés
7. „Megkeresem, akit lelkemből szeretek” – Temetési igehirdetés

„Mert az igaz hit, olyan mint a szerelem, ezért illik az Énekek Éneke c. könyv a Bibliába. Jól tette a szigorú rabbinikus Testület, hogy beemelte az ószövetségi kánonba, majd az újszövetségi kor Zsinata, hogy beemelte az újszövetségi kánonba is”, – írta egy híres professzor.

Szűz Mária mennybevétele (Nagyboldogasszony)
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Molnár C. Pál (1894-1981): Magyar Madonna (Trianon, Kálvária, Pajzs, Virágzás)

‡ Ft. Prof. Dr. Dr. Csohány János Professzor Úr, egykori Kedves Tanárom első kérésünkre a tőle megszokott jószívű segítő készséggel készítette el magas szintű ünnepi tanulmányát Államalapításunk évfordulójára!

ISTVÁN KIRÁLY EMLÉKEZETE

A nyugat-európai keresztyén állam- és egyházszervezet kialakítása, az önálló magyar állam és latin rítusú egyház nemzetközi elismertetése, majd megvédése fűződik első királyunk, István nevéhez. Hazai és nemzetközi megbecsülését, tekintélyét az emelte a legmagasabb szintre, hogy 45 évvel halála után szentté és Magyarország égi patrónusává, védőszentjévé avatták. I. László király, – aki később szintén a szentek sorába emeltetett – 1083. augusztus 20-án nyittatta fel István koporsóját és Róma, valamint a magyar püspökök jóváhagyásával a szentek közé iktatta. Ünnepét augusztus 20-ában állapította meg. 1092-ben a szabolcsi zsinat munkaszüneti nappá tette augusztus 20-át.

(Csohány János professzor úr írását a professzor úr képére kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Köszönjük szépen Professzor Úr áldott bizonyságtételét, tudományos igényű és mégis közérthető tanítását!
Isten áldását kérjük életére, további munkásságára jó egészségben!

MÁRIA ORSZÁGA – Sík Sándor: Szent István – himnusz
Nagyboldogasszonytól Szent Istvánig – Hortai Rita és Mikita Dorka Júlia

Kormorán zenekar – Varga Miklós: Reménység Temploma

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Liszt Ferenc: „az egyházi zeneszerző prédikátor és pap is”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Farkas utcai ünnepség: Kolozsvár nélkül nincs magyar történelem, nincsen magyar nemzet
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Vistai kőfaragók keze nyoma Budapesten és Bukarestben
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Hajszálnyira vannak a kutatók attól, hogy azonosítsák Hunyadi Mátyás maradványait
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

A magyarság egységesebb, mint valaha, Petőfi lelke ma is velünk van: a költő halálának évfordulóján tartottak megemlékezést
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szent Jakab apostol
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2023. augusztus 19.

A képek forrásai:
hu.wikiepedia.org
szirom.hu
regikonyvek.hu
szabadsag.ro
romkat.ro
axioart.com
erdely.ma
magyarkurir.hu
kronikaonline.ro
erdelyinaplo.ro
vaol.hu
publicdomainpictures.net