„Vártam, hogy jó szőlőt teremjen, miért termett vadszőlőt?” /Ézsaiás próféta 5:4/

Hunyadi János – Kapisztráni Szent János – Gróf Szilágyi Mihály

Hunyadi János,
kormányzó élt 49 évet
Kapisztráni Szent János,
ferences szerzetes, hitszónok, jogászprofesszor, pápai tanácsadó, élt 71 évet
Grof Szilágyi Mihály,
horvát bán, várkapitány, élt 60 évet

Aracs Pusztatemploma – Törökbecse

Magyar Testvéreim!

Boldogságos Szűz Mária Szüleit Szent Annát és Szent Joachimot, a nagyszülők patrónusát ünnepli július 26-án a Katholikus Egyház. A hozzá fűződő történet szerint Anna neve a „kegyelemmel áldott”, Joachimé pedig az „Isten megvigasztal” jelentéssel bír.
Páratlan fájdalom érte Istent, míg Szent Igéjének útja idáig elvezetett.
„FÖLÁSTA ÉS MEGTISZTÍTOTTA A KÖVEKTŐL, BEÜLTETTE NEMES VESSZŐVEL.
KÖZEPÉRE TORNYOT ÉPÍTETT, SAJTÓT IS VÁGATOTT BENNE. VÁRTA, HOGY JÓ SZŐLŐT TEREMJEN, DE VADSZŐLŐT TERMETT!”

(Ézsaiás 5:2)

Aki ezt a szomorú történetet Ézsaiás próféta könyvéből elolvassa, betekintést nyer Isten megsebzett szívébe. Miként lettél romlott, elvadult szőlővé?
Mi történt az emberi természettel és lélekkel, hogy Szent Pál apostolnak ezt kellett írnia a Rómában élő keresztyén közösségnek? – mintegy Isten fájdalmát közvetítve és tolmácsolva az akkor világ ékes köz-görög nyelvén!

„NINCSEN IGAZ EMBER EGY SEM, NINCSEN, AKI ÉRTI, NINCSEN, AKI KERESI AZ ISTENT. MIND ELHAJOLTAK, VALAMENNYIEN MEGROMLOTTAK, ÉS NINCSEN, AKI JÓT TESZ, EGYETLENEGY SINCS”
(Római levél 3:10-12)
Tudjátok mit mondott Jézus Nikodémusnak, Izrael tanítójának? „Ami testtől született, test az”

Ördögi erő özönlötte el a Balkán felől 1456-ban a Magyar Királyság déli határait. Konstantinápoly már korábban elesett, az Iszlám egyik legnagyobb szellemi központja alapított itt erős várat. II. Mehmed oszmán szultán hadai Nándorfehérvár felé özönlöttek. Hunyadi János e legfontosabb magyar végvár parancsnokságát és kapitányságát sógorára, a horvát bánra, gróf Szilágyi Mihályra bízta. A vár védelmében erényt és erélyt tanúsított. 563 esztendeje, július 22-én Hunyadi János Kormányzó, és Kapisztráni Szent János ferences szerzetes, hitszónok, jogászprofesszor, pápai tanácsadó társaságában végrehajtott végső kirohanása döntötte el az ostromot.
II. Mehmed szultánt vérgőzös janicsárjaival és seregével nagy vérontás árán űzték ki a Balkánról. Ezzel Európát 70 esztendőre megvédték az oszmán pusztítástól.
Hunyadi János és Kapisztráni Szent János az ostrom után rövidesen meghaltak a pusztító járvány lázában, gróf Szilágyi Mihályt 1460-ban 60 évesen utolérte a szultán bosszúja, Konstantinápolyba hurcoltatta, ahol lefejeztette, de úgy félt tőle, hogy halála után testét is még 10 darabba vágatta, nehogy újjászülessen!!!
Mondja Bonfini Krónikája, hogy egész Európa valamennyi templomában, palotájában, kis kunyhóiban gyertyaláng mellett imádkoztak Szilágyi Mihály, Hunyadi János és Kapisztráni Szent János győzelméért, hadi sikeréért, majd lelki üdvösségükért.
Bele gondolunk, egy horvát, egy magyar és egy itáliai ember így vált példaképévé a művelt világnak, és győzelmük emlékére kondul mindennap a déli harangszó, a pápai rendelet értelmében.
Tekintsük meg a nyitóképen a három hithős arcképét, és imádságban hordozzuk dicső emléküket!

ÍGY JUTOTT EL SZENT PÁL APOSTOL A RÓMAI LEVÉL KESERŰ IGÉITŐL A KORINTHUSI LEVÉL SZERETET HIMNUSZÁIG! Ő IS BEJÁRTA AZ UTAT, MINT ISTEN.

E három hithősnek köszönhető, hogy Aracs Pusztatemploma fölött Törökbecsén ma nem félhold, hanem kereszt ragyog:

Kárpátia zenekarnak pedig köszönjük, hogy mindezt dalban is megörökítette: Délvidéki szél – Hallgassuk meg!

Okulva és tanulva a vadszőlő pusztító burjánzásából, látva a terméketlenséget és hitetlenséget, Isten nem bízza többé az új szőlőskertet még hűségesnek gondolt tanítványaira sem, hanem kizárólag Jézus Krisztusra. Az ember eljátszotta Istennel szemben bizalmát, megbízhatatlanná lett.
Megérthetjük, ha csak arra gondolunk, hogy hány püspök, theologiai tanár és lelkész lett a kommunista világ hűséges kiszolgálója, kitüntetettje, mondjuk 1957. december 31-én – megvett és lefizetett ócska árulója.

Sinka István: Hazug, loncsos „Béke pap” 1960 – Olvassuk el a művet!

Szeretném látni nagy hasával,
hogy menekül át a városon –
limonádét szí szalmaszállal
most, s feneke pihen bársonyon.
És nem is olyan tisztelendő,
és nem is lepecsételt üveg.
Pohán lila halottas kendő,
ujjai vastag, zsíros nyüvek;
keze munkára sose volt jó,
csak, hogy önmagát vakarássza.
Ha szól az égi trombitaszó:
közülük, kik balkézre gyűlnek,
elsőnek ő ül a parázsra.

1960

A szőlősgazda Isten, a terméketlen szőlő Izrael, a vadszőlő pedig a nép sok bűne.
„Mit kellett volna még tennem szőlőmmel, amit meg nem tettem?” – kérdezi Isten keserűen Jeruzsálem és Juda lakóit!
Amit egy szülő kérdezett tőlem egyszer szintén keserűen: – „mindent megtettem ezért a gyermekért, mindent megadtam neki, mondja meg, miért lett ilyen mégis?”

„Megparancsolom a felhőknek is, hogy ne adjanak rátok esőt!” – döbbenetes kemény szavak ezek. Közel-Keleten az aszály meghirdetése a halál előszobája.

A kultikus és szociális bűnök miatt egy drámai erejű prófétai ige-hirdetés csendül Ézsaiás ajakán:

„A SEREGEK URÁNAK SZŐLŐJE, IZRAELNEK HÁZA, ÉS GYÖNYÖRŰ ÜLTETVÉNYE: JUDA FÉRFIAI. TÖRVÉNYESSÉGRE VÁRT, ÉS LETT ÖNKÉNYESSÉG, IGAZSÁGRA VÁRT, ÉS LETT KIÁLTÓ GAZSÁG”
(Ézsaiás 5:7)
Keserű iróniával jegyezte meg valaki, hogy a 2014. Magyar Alaptörvény szerint az Úr Jézus Krisztus, Szent Ágoston, Assisi Szent Ferenc szabálysértést követne el ma Magyarországon, hiszen hajléktalanként utcán élnének, tehát vinné be a TEK.

Ady Endre: A muszáj-Herkules – Hallgassuk meg a költő-vátesz hatalmas erejű versét a színészkirály előadásában!

A körülmények terrorjában született meg a legendás Illés zenekar frenetikus-zseniális dala 1972-ben, mellyel messze megelőzték korukat, és máig a legnagyobb, hiszen semmit nem vesztett időszerűségéből!!!

Illés: Nehéz Várni – Hallgassuk meg a művet!

Isten Jézus Krisztust plántálta a földi életbe, s vele kezdte újra szőlőskertjének telepítését. Ő az igazi szőlőtő, Akiben a megkeseredett Isten újra gyönyörködhet.
„Íme az én Szeretett Fiam, Benne gyönyörködöm, Őt hallgassátok” – mondja Szent Atyánk az ÚR megkeresztelésekor. Majd folytatja Szent Anna és Szent Joachim gyermeke a Szűzanya, mikor így szól a tanítványokhoz Kánában: „Bármit mond nektek, tegyétek meg!”.
Isten Őbenne az örök szeretet mély gyökerét bocsátotta alá a földi életbe, amikor az elveszett paradicsom legszebb csemetéjét plántálta ide az első karácsonykor.
Akkor történt ez a plántálás, amikor testté lett az Ige, emberré lett az Isten.

Aminek bizonyossága és örökkévalósága kifejeződik a Kelta-ír nagykeresztben is. – Tekintsük meg a fotón!

A Kildalton-kereszt – Skócia Kr.u. 800.

A venyige vagy a tőkén marad és gyümölcsöt terem, vagy lemetszik, kévébe kötik és tűzre vettetik, mint Sinka István versének papja, aki ment a megérdemelt kárhozatba.

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. július 27.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
kuruc.info

Vélemény, hozzászólás?