Napi ige és dicséret (2020. október 12.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk a bibliaolvasó kalauz szerint: a Korinthusbeliekhez írt első levél 15. részének 35-58. versei.

35 De megkérdezhetné valaki: hogyan támadnak fel a halottak? Milyen testben jelennek meg?
36 Esztelen! Amit elvetsz, nem kel életre, míg előbb meg nem hal,
37 és amikor vetsz, nem a leendő testet veted el, hanem csak a magot, talán búzáét vagy valami másét.
38 De Isten olyan testet ad annak, amilyet elhatározott, mégpedig minden egyes magnak a neki megfelelő testet.
39 Nem minden test egyforma, hanem más az embereké, más az állatoké, más a madaraké, és más a halaké.
40 Vannak mennyei testek, és vannak földi testek, de más a mennyeiek fényessége, és más a földieké.
41 Más a nap fényessége, más a hold fényessége, és más a csillagok fényessége: mert egyik csillag fényességben különbözik a másik csillagtól.
42 Így van a halottak feltámadása is. Elvettetik romlandóságban, feltámasztatik romolhatatlanságban;
43 elvettetik gyalázatban, feltámasztatik dicsőségben; elvettetik erőtlenségben, feltámasztatik erőben.
44 Elvettetik földi test, feltámasztatik lelki test. Ha van földi test, van lelki test is.
45 Így is van megírva: „Az első ember, Ádám, élőlénnyé lett”, az utolsó Ádám pedig megelevenítő Lélekké.
46 De nem a lelki az első, hanem a földi, azután a lelki.
47 Az első ember a föld porából való, a második ember mennyből való.
48 Amilyen a földből való, olyanok a földiek is, és amilyen a mennyből való, olyanok a mennyeiek is.
49 És amint viseltük a földinek a képét, úgy fogjuk viselni a mennyeinek a képét is. *
50 Azt mondom, testvéreim, hogy test és vér nem örökölheti Isten országát, a romlandóság nem örökli a romolhatatlanságot.
51 Íme, titkot mondok nektek: nem fogunk ugyan mindnyájan meghalni, de mindnyájan el fogunk változni.
* 52 Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.
53 Mert e romlandó testnek romolhatatlanságba kell öltöznie, és e halandónak halhatatlanságba.
54 Amikor pedig ez a romlandó romolhatatlanságba öltözik, és ez a halandó halhatatlanságba öltözik, akkor teljesül be, ami meg van írva: „Teljes a diadal a halál fölött!
55 Halál, hol a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod?”
56 A halál fullánkja a bűn, a bűn ereje pedig a törvény.
57 De hála legyen Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!
58 Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem hiábavaló az Úrban.

Steinbach József Püspök úr igemagyarázata:(38) „…mindegyik magnak a neki megfelelő testet.”

(1Korinthus 15,35–58) Az apostol egy képpel szemlélteti a test feltámadásának csodáját. Ez először is azt jelenti, hogy a keresztyén üzenet lényegi része a test feltámadása. Jézus Krisztus feltámadott, mi is feltámadunk a halálból (15,20). Ez a feltámadás azonban konkrét: egész valónkban támadunk fel, a testünk is feltámad. Nem ez a test támad fel, amiben most vagyunk. Ez a test elrothad, mint ahogy az elvetett mag is elrothad (36). De kihajt belőle egy új mag, ami a neki megfelelő „testtel” rendelkezik; búzáé, vagy valami másé. A test feltámadása azt jelenti, hogy megőrizzük a „személyazonosságunkat”, konkrét testünk lesz a feltámadásban, amelyben itteni személyünk minden egyedi és megismételhetetlen teremtési csodáját magunkban hordozzuk (37–39). De Jézus Krisztusban, az Ő kegyelme által, ez a test egy dicsőséges test lesz, „mennyei test”, túl minden romlandóságon, gyalázaton, erőtlenségen, érzékiségen, halandóságon, e-világi testen és véren (40–50). Pál ezt a csodát még a saját életében várta: ők elváltoznak; a már meghaltak feltámadnak; akik Jézus Krisztusban haltak meg, az örök életre, az üdvösségre támadnak fel. Pál várakozása szinte sürgeti Jézus visszajövetelét, amit mi is óhajtva várunk. Isten országának kiteljesedése ez, áldott „ébresztő”, várva várt harsonaszó (52), amelynek részleteit az apostol is csak hit által megragadható titoknak nevezi (51). Annyit viszont biztosan tudunk, hogy ez a Jézus Krisztussal való közösség (1,9) sokkal inkább jobb lesz mindennél (Filippi 1,23). A test feltámadása, Jézus Krisztus által, teljes diadal lesz a bűn, a halál és a gonosz minden birodalma felett (54–57).Ezért szilárdak vagyunk, nem magunkban, hanem az Úrban, az Ő ígéretében, az Úr kegyelme által. Ezért tudjuk, hogy ami „itt” olyan hiábavalónak tűnik, mégsem az (58).

294. dicséret: Jézus vígasságom…

Áldás, békesség! Hegedűs Lóránt

A képek forrásai:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?