Napi ige és dicséret (2021. január 4.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mától a “napi ige” keretében János evangéliuma ige-magyarázatait fogjuk küldeni Nektek, úgy, ahogy azt dr. Victor János, gyülekezetünk templomépítő lelkipásztora, a teologia tudományok doktora, 1942-ben összeállította.Ezen összeállítással kapcsolatban, könyvének előszavában hangzik el útmutatása, figyelmeztetése:“.önálló olvasmányként nem használhatók ezek az elmélkedések, csak magának a Bibliának az olvasása mellett van értelme az elolvasásuknak. Az olvasó figyelme tekintgessen innen mindig vissza amoda, és tekintete végül nyugodjék meg azon, amit – jobban mondva: akit – ott lát. Itt ujjmutatásokat talál csak. Nem sokra megy azzal, ha csak a mutatóujjat nézi. Nagyon egyszerű és igénytelen mutatóujj az. Rajta magán nincs látnivaló. Ahova mutat, ott annál több!” 

Mai újszövetségi igénk: János evangéliuma 1. részének 1-9. versei:

Az örökkévaló Ige testté lett
1, Kezdetben vala az Ige, és az Ige vala az Istennél, és Isten vala az Ige.
2, Ez kezdetben az Istennél vala.
3, Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.
4, Ő benne vala az élet, és az élet vala az emberek világossága;
5, És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt.
6, Vala egy Istentől küldött ember, kinek neve János.

7, Ez jött tanúbizonyságul, hogy bizonyságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higyjen ő általa.
8, Nem ő vala a világosság, hanem jött, hogy bizonyságot tegyen a világosságról.
9, Az igazi világosság eljött volt már a világba, a mely megvilágosít minden embert. 

Dr. Victor János igemagyarázata:

Az örök ige:
János evangéliuma is Jézus Krisztus történetét akarja elmondani, de nem a születésével kezdi, hanem visszamegy a világ teremtésénél is előbbre.Mert az, amit Jézus Krisztusban látunk, Istenben már “kezdetben” is, öröktől fogva megvolt. Ő Isten megnyilatkozása, élő szava. De Isten sohasem volt némaságba dermedt Isten. Életéhez mindig hozzátartozott a maga megszólaltatása, az “Ige”. Ő maga “Ige” volt mindenestől fogva és öröktől fogva! (1-2)Ezért van egyáltalán teremtett világ és benne öntudatos ember is. Isten a teremtésben is beszélt és azt akarta, hogy teremtményei megértsék: mit mond. Minden, ami e világon csak van, az “Igének” köszönheti létét, és ami “világosság” az emberi öntudatban van, az is az “Ige” által és annak kedvéért van! (3-4.)Ha az ember erről mit sem tud, annak maga az oka. Bűnével maga teremtette azt a “sötétséget”, amelybe bezárkózva eltompult az Isten örök “Igéjének” valósága iránt. Annak “világossága” szüntelenül fénylik, csak mi vagyunk vakok, akik “nem fogadjuk be” azt, míg Isten meg nem könyörül rajtunk! (5.)Nyisd meg, Uram, szememet és fülemet, hogy felfoghassalak, ha szólsz hozzám!  
Az igazi világosság: Keresztelő János “bizonyságtétele” azt mutatja: hogyan nyitogatja Isten az emberek lezárult szemét az Ige ” világosságának” meglátására. Ha mindjárt az Ige állana eléjük teljes fényében, nem bírnák el a sötétségből a világosságra való hirtelen átmenetet. Ezért előbb emberi szónak kell előkészítenie Isten tulajdon szavának az útját. Emberi bizonyságtételek hangzanak el, hogy “mindenki higgyen”! (6-7.)De ezzel nem végződik, csak elkezdődik a hit története. Mert az emberi “bizonyságtétel”, még a legtisztább és leghatásosabb is, nem maga “a világosság”, csak hírnöke annak. És azért, akinek hite csak embernek beszédén nyugszik, megmarad a sötétségben. Az emberi szó hívogatására mindenkinek magának kell odafordulnia, ahol előtte is fölragyoghat Isten valóságos “Igéjének” a fénye! (8.)  Áldott az Isten, hogy van hova fordulnunk ezért! Az “igazi világosság” nem rejtőzött el előlünk, hanem “eljött a világba”! Hozzá vezet minden igazi “bizonyságtétel”. És Ő, a mi Urunk, Jézus Krisztus, “megvilágosít minden embert”, aki vele találkozik. Balgatag az emberi szív, ha Őnélküle és rajta kívül keresi Isten ismeretének világosságát, amikor Ő éppen azért jött, hogy sötétségünket eloszlassa! (9.) 

479. dicséret: Hinni taníts Uram, kérni taníts…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

Vélemény, hozzászólás?