„A te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével” (Ap. Csel. 4:27)

Szent Erzsébet Dóm – Kassa 1330

Magyar Testvéreim!

Az Úr 1936. esztendejének nyarán báró Kemény János marosvécsi várának udvarán az Erdélyi Helikon költői, írói, művészei a Trianoni nemzetvesztés sorscsapása alatt a transzilvanizmus gondolatának jövőbe mutató felelős megmaradását viszik Isten elé.
A 29 esztendős Dsida Jenő szólásra emelkedik: lélektől-lélekig, szívtől-szívig, zsenitől-zsenikig szól a Tündérkert e csodás helyén az angyalok muzsikája kékben és aranyban:

„Fáj a földnek és fáj a napnak,
s a mindenségnek fáj dalom,
de aki nem volt még magyar,
nem tudja, mi a fájdalom.”

(Psalmus Hungaricus)

Mindenkinek folyik a könnye, a 41 éves barázdált arcú Kós Károly ocsúdott fel elsőnek a varázslatból, keblére ölelte a kamasz angyalt, majd így szólt:
„Te taknyos, hogy írhattál ilyen szépet?”
Nyírő József lelke még a kidei templom oltárán osztotta az ostyát, Wass Albert le nem vette szemét az Istenszékéről, Tamási Áron Énekesmadara Ábel rengetegében trillázott szakadatlan.

Kárpátia zenekar: Vasakarat – Hallgassuk meg az írófejedelem hitvallását messze Amerikából!

1920. június 4. napján a Párizs melletti Versailles Nagy-Trianon palotájának folyosóján aláírta a magyar küldöttség két tagja hazánk szétdarabolásának, kivégzésének, megsemmisitésének dokumentumát. Máig rejtély, hogy miért nem a település, hanem annak egy épülete adja a jelzőjét a világtörténelem leggyalázatosabb merényletének amit egy ősi nemzet ellen elkövettek.

Gróf Apponyi Albert beszéde. Trianon 1920. (1-2. rész)

Herdics György címzetes apát adta meg alapgondolatát a nemzet-tragédia hétköznapokat bénító nyomorúságos kereszthordozó világában, lélekölő gyászában.

Amikor az eladónő azt mondja egy magyar városban,hogy beszéljen szlovákul – Ez Trianon
Amikor valaki azt mondja, téged kedvellek, de a magyarokat utálom, mert betolakodtak ide – Ez Trianon
Amikor a Községháza-tábla helyén Primar olvasható, ahol nem szólalhatsz meg magyarul – Ez Trianon
Amikor az orvos románul kérdezi a beteget, aki magyarul válaszol, majd felháborodik, hogy előbb tanulja meg az ország nyelvét, aztán keresse – Ez Trianon
Amikor a kisgyermek sírva megy haza, hogy hiába tanulja a nyelvet csak megbuktatják, mert nem tudja magát szabatosan kifejezni – Ez Trianon

Trianon mindenütt 101 esztendeje: Köztünk, bennünk, alattunk, fölöttünk, mellettünk.
Szitokszó, gyalázat, félelem, kitaszítottság, megbélyegzettség,

Juhász Gyula – Csurka László: Trianon – Hallgassuk meg az ikonikus verset e nagyszerű színművész előadásában!

Ami Trianonban történt 1920. június 4. napján, az szinte minden történész szerint a magyar nemzet legnagyobb tragédiája.
A 907-es pozsonyi csata már megmutatta, hogy az Egyesült Európa puszta létünk megsemmisítését tűzte ki célul.
„Decretum: Ungros eliminandos esse”
1241-42 esztendő tatár-betörés után babonás félelmükben hirtelen eltakarodtak, majd IV. Béla király hat leányával újjá építette a hazát.
1526 után kezdődő török uralom 150 éve is csak véget ért egyszer.
1686 után az ördög Habsburg sanyargatása jött el szegény népünk életében, de csak véget ért 1918-ra.

1920. június. 4. óta eltelt 101 esztendő alatt az utódállamok egyetlen ígéretüket sem tartottak be az önrendelkezés, anyanyelvi oktatás, kisebbségi jogok területén.
Szisztematikusan elnyomják az uralmuk alatt élő őshonos magyarságot. A területi illetve kulturális autonómiáról hallani sem akarnak, minden jószándékú fejlesztés és támogatás mögött revíziós rémképet látnak!

Kárpátia zenekar: Irredenta – Hallgassuk meg az előttünk álló feladatokat dalba öntve!

1938. május. 25-én ünnepélyes külsőségek közepette megkezdődött Budapesten az Eucharisztikus Világkongresszus.
A papság egyházmegyénként, a Vitézi rendek lovagi ruhában, Vármegyék díszmagyarban vonultak fel. Az arisztokrácia teljes eleganciával fogadta az Andrássy úton érkező Horthy Miklós Kormányzó urat kíséretével a Hősök terén.
Ledöbbent a külföldiek serege, sokan ekkor szembesültek Trianon sátáni tettével, mit tettek ezzel az ősi nemzettel a győztes nagyhatalmak?
Eugénio Pacelli bíboros a későbbi XII. Pius pápa Budapestet a „béke és szeretet városának nevezte”.

József Attila – Koncz Gábor: Nem! Nem! Soha! – Hallgassuk meg a 80 évig betiltott vers előadását kiváló színművészünk előadásában!

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a megye 82 települését kifejező és megjelenítő Intézmény. Vezetőivel, Munkatársaival, erős képviselői felhatalmazással jó lelkiismerettel, tisztes szép támogatással, szeretetteljes odafigyeléssel hordozza a szomszédos megyék, a Partium, Dél‑Erdély, vagy akár Maros, Hargita megye sorsát is.
Mondhatjuk: nemzetegyesítés szent missziója ez határok fölött határtalan szeretettel.

Bulcsú László a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Alelnöke „Trianon-seb” címmel készített értékes dolgozatával ajándékozott meg bennünket a 101. évfordulóra.

Köszönjük szépen Alelnök Úr munkáját melyet megyénkért, és a határon túl élő nemzet testvéreinkért végez. További jó egészséget és sok sikert kívánunk Isten áldásával!
Olvassuk el a tanulmányt!
(A tanulmány a képre kattintva, egy pdf dokumentumban olvasható!)

Szkítia zenekar: Trianon 90 – Hallgassuk meg a dalt!

A Szentírás egyik leggyönyörűbb szakasza ahonnan vettem az alapigét: A gyülekezet imádsága

„Felkeltek a föld királyai, és a fejedelmek megegyeztek az Úr ellen és az ő Felkentje ellen.
A te szent szolgád, Jézus ellen, akit felkentél, valóban megegyezett Heródes és Poncius Pilátus ebben a városban a pogányokkal és Izrael népével, hogy végrehajtsák mindazt,
amiről kezed és akaratod előre elrendelte, hogy megtörténjék.
Most pedig, Urunk, lásd meg fenyegetéseinket, és add meg szolgáidnak, hogy teljes bátorsággal hirdessék igédet. Te pedig nyújtsd ki a kezedet gyógyításra, hogy jelek és gyógyítások történjenek a te szent szolgád, Jézus neve által. Amint könyörögtek, megrendült az a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szentlélekkel, és bátran hirdették az Isten igéjét”

(Apostolok Cselekedetei 4:26-31)

Milyen lehet az a világ?, király vagy fejedelem? amely Isten és Jézus Krisztus ellen lázad. Összebékül a Heródes, a Pilátus, a pogány és a zsidó, hogy végrehajtsák Szent Urunkon gonosz tettüket.
Ellenünk is ugyanezek fogtak össze, csak a hang szinkronizált. Semmit nem változott a világ 2000 év óta ha szív indulatát látjuk.
Az imádságnak is van egy textusmagva, a 2. Zsoltár 1-2. verse.
DE TÖRHETETLEN A HÍVŐK BIZODALMA S UJJONGÓ A TAPASZTALÁSA
Az egekben lakozó neveti, és az Úr megcsúfolja őket.

Wass Albert – Kormorán zenekar: Miatyánk – Hallgassuk meg az írófejedelem imáját!

Amit Isten elkezdett azt véghez is viszi. Amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el ne válassza.
Azt kérik, hogy Isten tegyen csodát Jézus neve által.
Mert az is maga volt a csoda, hogy Trianon-átkos döntése után évekkel dicső és bátor eleink vissza tudták hozni a sírból:
Balassagyarmat
Kercaszomor
Szentpéterfa
Somos
Somoskőújfalu
Sopron
Zajta

településeit.

Sajó Sándor – Kárpátia zenekar: Magyar ének – Hallgassuk meg e vers-ikon kiváló zenei feldolgozását!

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont!

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat!

Erdély egyik legszebb új temploma Mezőpanitban – Kovács Tibor református lelkipásztor a közösségi hit erejéről
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Erdélyen a magyar állam vigyázó szeme
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Felavatták az anyaországi támogatással felépült Szent Gellért Óvodát Gyimesközéplokon
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Tiltakozik a gyulafehérvári Batthyáneum visszaszolgáltatásának elutasítása miatt az unitárius egyház
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Magyar állami támogatásból felújított óvodákat avattak Kalotaszegen
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

Felszentelték a magyar állami támogatással megújított sepsiszentgyörgyi vártemplomot
(Az írás a képre kattintva, külön lapfülön olvasható!)

E.F. Esküszünk – Hallgassuk meg lelkünk kedves dalát!

“Akik most a sírunkat megásták,azoknak sírjánál mi fogunk állni 100 év múlva”
(gróf Apponyi Albert)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. június 5.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
hbmo.hu
kronikaonline.ro
erdelyinaplo.ro
erdelyihirek.ro

Vélemény, hozzászólás?