„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” /Apostolok Cselekedetei 1:8/

Millenium Háza – Budapest

Magyar Testvéreim!

Levegő! Ez a láthatatlan csomagolás amelyben élünk és mozgunk, ez az anyagtalan szubsztancia úgy vesz körül, mintha nem is a valóság lenne, időnként simogatja arcunkat melegével, majd hirtelen vad tájfunként óceán vizét korbácsolja, hol játékszerként hánykolódnak a soktonnás hajók.
Az Ószövetség, valamint az ókor világának népei tudták, hogy létezik egy erő, mely a Teremtés hajnalától kozmikus rendezettségben árad, és rendezetté formál minden szerves és szervetlen, élő és élettelen anyagot.

Mózes a nagy próféta így tanítja: „Megformálta az Úr Isten az embert a föld porából”
Jób az Ószövetség nagy szenvedője ezt írja: „Engem Isten Lelke alkotott, a Mindenható lehelete éltet”
Dávid király így imádkozik: „Szent Lelkedet ne vedd el tőlem”
A Lélek munkája árad a Teremtéstől Betlehemig.

A négy evangélium által felölelt időszakban a Szentlélek munkája Jézus Krisztus személye körül összpontosul.
A Lélek munkája árad Betlehemtől Pünkösdig.

Az Apostolok Cselekedetei I. fejezetében Szent Lukács evangélista leírja Jézus Krisztus mennybemenetelét.
Az Apostolok Cselekedetei II. fejezetében a Szentlélek kitöltetését és az Anyaszentegyház születését olvashatjuk.
A Lélek munkája árad Pünkösdtől mostanáig.

Valaki megkérdezte: „A ma világának rohanó embere már nem, vagy alig olvas könyvet. Mi az a legközpontibb üzenete a Bibliának, amit ha elolvas és megtart, és még hisz is benne üdvözülhet?
Ezt válaszoltam: „A Hegyi Beszéd három fejezete mindent elmond, amit az élet és üdvösség nagy titkairól tudni lehet. A Biblia szíve a János 3:16

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy Egyszülött Fiát adta érette. Hogy aki hiszen Őbenne, el ne vesszen hanem örök élete legyen”
Az Apostolok Cselekedeti 1:11 versben benne van a Jézusról szóló egész keresztyén tanítás. A Hiszekegy második artikulusának váza ez:
„Szenvedett, Meghalt, Feltámadott, Felment a mennybe, Visszajön”

A költőóriás egy egészen fenomenális erejű versben fogalmazza meg a hit-igazság eme dogmatikai teljességét szépséges lírába imádkozva.
Juhász Gyula: A Föltámadott – Olvassuk el a művet!

Latrok között, a gyászos, csonka péntek,
Hasadt kárpitja a mogorva égnek,

Az ecet és epe, a szörnyű lándzsa
Már messze, régen elmaradt utána.

Kín és halál csak kusza, kurta álom
És élni, élni jó e szép világon.

Mögötte áldott harminchárom éve,
Előtte: az öröm mély messzesége.

És negyven napra, hogy az égbe tartott,
Úgy hívták, vonták még a földi partok.

Oly idegenül tündökölt a menny még
S oly szédítőnek tűnt a végtelenség.

Folyton lenézett, búcsút mondva halkan
És fájó szívvel szállt a szűz magasban.

S a ragyogó azúron át a lelke
A Genezáret kékségét kereste.

„Mögötte áldott harminchárom éve,
Előtte: az öröm mély messzesége.”

Milyen lehetett az a fenséges és titokzatos nap, mikor búcsút vesznek Jézustól a tanítványból apostollá nemesedett ővéi? Mennyi emlék, helyszín, emberek sokaságának története kavaroghatott bennük? Most mindennek örökre vége? Egy szép és halványuló világ őszirózsáinak hulló szirmai?
Hallják még utolsó szavait, látják áldásra emelkedő kezeit a sebhelyekkel, majd egy felhő végleg eltakarja szemeik elől.
„Ellenben erőt kaptok, mikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek a föld végső határáig.”
Kitárul egy felséges eposz, egy roppant történelem, a Szentlélek hőskölteménye, mely keresztel, és egyházának tagjává tesz káténk szerint.

Csákány Marianna: Az Úr csodásan működik – Hallgassuk meg a kárpátaljai leány tiszta életének szép hitvallását. Légy áldott Marianna, népünk ékköve!

Soha nem tudjuk meg, hogy a Mennybemenetel titokzatos szentségének napján ki kinek törölte le könnyeit? A két angyal bizonyára az árván maradt apostoloknak, és a közöttük lévő Boldogságos Szűz Máriának.
Majd felemelkedtek a mennybe és Jézus után siettek, mert tudták, hogy igazat ír a magyar költőóriás, és nem akarták szomorúnak látni Szent Urukat.

„Folyton lenézett, búcsút mondva halkan
És fájó szívvel szállt a szűz magasban”

A fájó szívű Jézusnak elmondták, hogy elindultak az apostolok haza imádkozni a felső szobába, velük van Édesanyja is, várják a megígért Szentlelket. Látták Jézus szemein felszáradni a könnyeket.
Váratlan ötlettel állt elő egyikőjük: „Uram, a magyarokat közbenjáró imáidban mindig erősítsed. Sokat szenvedtek, és még fognak is. De tudd: Édesanyádat sehol nem fogják úgy tisztelni és szeretni, mint éppen a magyarok földjén. Szent Koronájukat és országukat is neki fogják oltalmába ajánlani”

A Vatikán valamelyik rejtett polcáról az ott olvasó Leonardo da Vinci levett egy könyvet, melynek címe ez volt: Bibliotheca Corviniana. Minden idők egyik legeredetibb zsenije tudta feladatát. Minden műve amit alkot, csak keresztyén témakörből fog meríteni. Megfesti a világ legszebb képét, melyet felajánl a világ legkeresztyénibb királyának, kinek könyvtára a vatikáni után a legnagyobb és legszebb a világon: Hunyadi Mátyásnak!

Leonardo da Vinci: Sziklás Madonna – Tekintsük meg a világ legféltettebb műalkotását, melynek főalakja Szűz Mária, megajándékozottja a Magyar Király és Királyság!

A reneszánsz lángész művészi hitvallása egyszerű volt: „Igazság a szeretetben. Szeretet az igazságban”

Tompa Mihály költő-lelkipásztor, Arany János és Petőfi Sándor kortársa, barátjuk tudta, amire az itáliai géniusz is ráérzett. Különös gondja legyen Istennek erre a népre, mert még halottaikat sem hagyják békében nyugodni, eltemetni, emlékezni reájuk. Az Antigoné egyik alaptétele volt az ókori görögöknél: eltemethetjük e halottainkat?
Kassa szent halottjának nincs helye a Szent Erzsébet Dómban, hozzák azonnal hamvait a Trianoni határ innenső oldalára, mondja a „szlovák” érsek.
Wass Albert hamvainak kőkriptáját fel kell dúlni Marosvécsen, „háborús bűnös” a sovén román politikai kurzus szerint.
Nyírő József urnája 1953 óta bolyong a világban, nem nyugodhat Székelyzsomboron, ahonnan indult élete. Székelyek pedig nem léteznek, mondja a kurzus.

Máréfalva, Isonzó, a Don, Katyin, a Délvidék, Szolyva, Budavár, 56 hősi halottai néma feledésre lettek ítélve külső és belső erők által. Néma fájdalom és néma keresztek üzenik:
„Árpád hazájában jaj annak,
Aki nem úr, és nem bitang”

(Ady Endre)

Tompa Mihály: A fogoly – Olvassuk el a verset Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelemről!

Bezárva mély, sötét üregbe,
Ül a fogoly hős, láncra vetve,

S hogy a világból mitse lásson:
Vas feketlik a szűk nyiláson.

Szemét titokban rajta hordja
A porkoláb s őrök csoportja,

Várván, hogy majd esd éghez, földhöz,
Vagy vergődvén dühöng, üvöltöz…

De hasztalan! a zord üregben
A rab nyugalma rendületlen…

Majd láncait hosszan-bocsátván,
Csufolják és ingerlik gyáván;

S mint az oroszlánnal, – ha fogva, –
Mulatnak félve, szívdobogva;

Szegény, e rút békót ki hordod:
Kelj fel, vedd vissza régi sorsod!

Tépd el láncod, mint Sámson, könnyen!
S a hősön a békó se csörren. –

Csak várjatok! ha zendűl a szó,
Az élők sírjaig lehangzó,

Melynek tábor s vitorlás gályák,
Hatalom s csel utját nem állják;

Mely megcselekszi, hogy mi álom:
Valósággá lesz a világon;

Hogy ami fekszik porban, romban:
Felépül, újul dísszel, gyorsan,

És nem lesz holnap, ami van ma…
Ha zeng a szó s munkál hatalma:

Oh várjatok csak! akkor felkél,
S tudtúl lesz Isten- s embereknél…!

Kárpátia zenekar dala kegyelettel emlékezik az elfeledett hősökre: Néma keresztek – Hallgassuk meg!

A Megdicsőült Úr az Egyház születésének bölcsőjénél látja az imádkozó apostolokat, kiket név szerint is számontart menny és föld.
Ma is így van, és ma is igaz. Erőt kapunk a Lélek által életünk gondjai és terhei hordozásához. Áldásra és teljességre viszi Isten a mi ügyünket, még ha árvának és sebzettnek látszik is.
Áldott pünkösdi nagyhetet kívánunk Testvéreinknek!

(Május 30. napján ünnepi pünkösdi számmal, majd június 4. napján trianoni gyász-számmal  jelentkezünk)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. május 23.

A képek forrásai:

1 thought on “„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek” /Apostolok Cselekedetei 1:8/”

  1. Drága Tiszteletes ur
    Áldásos egyben csodálatos töretlen munkásságod ad erőt nekem és remélem minden tisztaszivű Magyar tesvérünknek
    eme furcsa rendszerű közösségünkben.
    Adjon a Joisten

Vélemény, hozzászólás?