„íme az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűnét” /Szent János apostol ev. 1:29/

Magyar Testvéreim!

Ami a zenében Johann Sebastián Bach, a festészetben Munkácsy Mihály, az a Bibliában Szent János apostol. Nevezett géniuszok Istennek olyan beszélhetetlen csodái, kik egyként vallották, hogy az embernek nem lehet más célja az életben, mint a lélek újjáteremtése, és az Isten dicsőítése.
Ha meghallgatjuk a Máté és János passió fenséges fényességű műveket, ha megcsodáljuk a festőkirály Krisztus Trilógiának üzenetét, ha elolvassuk az apostol evangéliumát, akkor halljuk és látjuk a zsenialitáson túl a személyes hang bizonyságtételét is. Ha a hitnek van lelke, akkor ez az!
Luther Márton a páli theologia summájaként pecsétjének címerébe egy latin szót íratott: Vivit! Ő él! Ámde Krisztus feltámadott! Első zsengeként a halottak közül. Az első zsengét követi a többi. A hit ebből él. A reménység tovább lát a horizontnál, azt is látja, ami azon túl van.

„És mind aludtak, kövér csöppek indultak homlokomról, és végig csurogtak gyűrött arcomon” – A székelykocsárdi vasútállomás várótermében Dsida Jenő nagy költőnk lelkében újjáteremtette a Nagycsütörtök estéjének megváltói titkát, minden emberi értelmet meghaladó isteni szeretetét. Az Utolsó Vacsorán a kenyér megtöretett, a bor kitöltetett, a tanítványok poros lába megmosattatott. – „Értitek, mit tettem veletek?” – kérdezi Jézus. „Virrasszatok és imádkozzatok velem”, – válaszul mind aludtak.

Hallgassuk meg a művet Marosán Csaba színművész előadásában!

Krisztus Urunk ameddig a földön járt, szüntelenül megajándékozta az embereket. Szeretetéből, hatalmából, jóságából mindig csak adott. Körülötte halottak támadtak fel,betegek gyógyultak meg, bánatosok vigasztalódtak meg, éhezők laktak jól, kisemmizett emberek méltóságra leltek. De a legnagyobb ajándékot Nagypénteken adta.
ÖNMAGÁT OSZTOTTA SZÉT A VILÁGNAK.
Élete utolsó óráiban a testté lett Ige nem hirdet ítéletes Igét az Őt vádoló zsidó Nagytanácsnak!
Élete utolsó óráiban kezét nyújtja az őt elfogó katonai csapatnak, és a templomszolgáknak!
Élete utolsó óráiban letörli a félelem verítékét Cirénei Simon homlokáról!
Élete utolsó óráiban meggyógyítja a főpap szolgájának Málkusnak a fejsebét, melyet Péter apostol okozott neki kardjával!
Élete utolsó óráiban Péter tagadó lelkét gyógyítja meg áldott tekintetével!
Élete utolsó óráiban megbékíti egymással az Őt gyűlölő Heródest és a számító Pilátust!
Élete utolsó óráiban az Őt megölő római katonáknak adományozza ruháit!
Élete utolsó óráiban az üdvösségbe emeli a mellette haldokló gonosztevőt!
Élete utolsó óráiban Édesanyját János apostolra bízza!
Élete utolsó óráiban János apostolt Édesanyjára bízza!

Wass Albert – Kárpátia zenekar: Nagypénteki sirató – Olvassuk el e biblikus mélységű verset a Kárpátia zenekar briliáns zenéjével aláfestve!

Szegény magyar népünk harmadát Trianon átka országút szélére vetette, de örömmel tapasztaljuk, hogy egy ébredés következtében egyre többen hallják és értik meg a kisebbségi sors mostoha valóságát, ezért pedig készek is cselekedni. Józsai barátaink, testvéreink jószívű húsvéti adományát hálás szívvel köszönték meg Szilágylele jó magyarjai.
Tekintsük meg a fotón, hogy amit Isten egybeszerkesztett, azt ember el nem választhatja!

Nagyböjti ének: Hozsánna 70 sz. éneke Jézus világ megváltója. Hallgassuk meg a művet!

Víz és vér folyt Szent Testéből Szent Urunknak. Ez volt az az ajándéka, amelyet a halálában adott. Azóta is az Ő Testéből, az Anyaszentegyházból folyik a víz és a vér.
A víz a keresztségkor fejedre, a vér szimbólumaként a bor a kehelybe. E két sákramentumban nekünk adta önmagát, bocsánatot és örök életet adó szeretete által.

Hepehupás vén Szilágyban a keresztfához mentünk Virágvasárnapon, hogy emlékezzünk és vigasztalódjunk a 100 esztendeje történt magyarírtásra. Köröstárkány 91, Kisnyégerfalva 17, Hadad 27 jó magyarját gyászolja emléktáblán és szívekben, sok más helyen is kiket a román vasgárdisták válogatás nélkül lőtték az áldozatok által megásott sírjukba.
Szilágykorondon már nincs magyar ember, az árva szép zsindelyes torony előtt sirattam el a román honfoglalást.
Tekintsük meg a fotón a múlt és jelen találkozását!

Szent János apostol evangéliumának bizonyságtétele egy rövid hitvallás. A legősibb és mégis teljes Credo: „Íme, az Isten Báránya, aki hordozza a világ bűneit!” Aki elveszi a világ bűneit! Milyen lehetett az a pillanat, mikor az utolsó próféta látta felé jönni Jézust, és megfogalmazta a hitvallást? „Utánam jön, Aki megelőz, mert előbb volt, mint én.”
„Akire látod a Lelket leszállni és megnyugodni rajta, Ő az, Aki Szentlélekkel keresztel.”
Keresztelő Szent János és Szent János apostol azt a Jézust hozza szemünk, szívünk elé az Igében, a Szentlélek megjelenítő inspirációjában, akiben felfénylik, teljességében tündöklik Isten szépsége és igazsága. H. Böll német író Dosztojevszkij Félkegyelmű című művét nevezte a világirodalom egyetlen igazi Krisztus regényének.
Az apostol Isten szépségét úgy írja le, mint ami testté lett az Isten Bárányában, Aki elveszi a világ bűneit.
A Báránynak a védtelensége, kiszolgáltatottsága a kereszten áll előttünk a legteljesebben. A világ ecetet kínál neki izsópban, várja a pokol, hova alászáll legyőzni a Gonoszt, egy tanítvány támogatja Boldogasszony Anyánkat a kereszt alatt.
A sír üres lesz harmadnapra ahogyan megmondotta volt. Szószékké lesz a kripta, hol angyalok szolgálnak neki mint egykor Betlehem mezején. „Miért keresitek a holtak között az élőt? Nincsen itten, feltámadott.” Boldog hírrel sietnek az asszonyok a tanítványokhoz. FELTÁMADT! ÉL, ÉL, ÉL! Péter és János látott és hitt, de boldogok, akik nem látnak, és mégis hisznek. A hit látja a szépséget, igazságot, szeretetet Jézusban, mely által megváltotta a világot a kárhozattól, hova bűneink miatt jutottunk volna.
Egyetemessé, kozmikussá lett a szeretet. Jézus haldokló szívére ölelte a világot, Úgy volt Jó Pásztor, hogy közben mindvégig az Isten Báránya maradt!

Ady Endre: Volt egy Jézus – Olvassuk el költő-vátesz hitvallását!

Szent elgondolás: volt egy Jézus,
Ki Krisztus volt és lehetett
És szerette az embereket.


Ő mondta: fegyvert a fegyverrel
Győzni s legyőzni nem szabad:
Jézus volt, Krisztus: legigazabb.


Az emberek úgy elrosszultak
(Hiszen nem voltak soha jók):
Most Krisztus-hitünket csúfolók.


Pedig ma is élhet. Föltámadt,
Ki Krisztus és nagyon nagy úr,
De él másképpen és igazul.


Járj köztünk, drága Isten-Ember,
Tavasz van, nőnek a gazok
S kevesek az igaz igazok.


Úgy látlak, ahogy kigondoltak:
Egy kicsit véres a szived,
De én-szivem egészen tied.

Áldott húsvéti ünnepeket, és reményteljes jövendőt kívánok Kedves Testvéreimnek!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2019. április 20.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
mek.oszk.hu

Vélemény, hozzászólás?