„Maga a Lélek tesz bizonyságot lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk” (Szent Pál apostol levele Rómába 8:16)

Sopron, Szentháromság szobor

Magyar Testvéreim!

„Isten! Hadd dicsérjelek, javítva a teremtés nekem szánt szögletét, s betöltsem kis világom jó szándékkal, fénnyel, boldogsággal, meleggel”

A Nobel-díjas Szent-Györgyi Albert orvosprofesszor imádsága nyomán életté és ámenné nemesül az apostol kincse, melyet lelkén át szólaltat meg a Szentlélek.
Szent Pál apostol Kr. u. 55-ben Korinthoszban megírja élete főművét, theologusok szerint az Újszövetség legnehezebb könyvét, Augustinus, Luther és Kálvin kedves hitvallását.
A római levél 8. fejezete a Pünkösd himnusza. Hogyan jutott el idáig a fiatal Saul?, a későbbi Szent Pál!
Az apostol mindenek-feletti zsenialitását mutatja, hogy mint Gamáliel rabbi lábainál nevelkedett tudós, tisztában volt vele, hogy a mózesi Törvényből nincs megigazulás.
„Mert ami testtől született, test az, ami Lélektől született lélek az”, – gondolt vissza Jézus szavaira János apostol evangéliumában. Többet akart ennél is mondani.
Ismerte és olvasta a klasszikus hellén világ valamennyi filozófusának művét. Szépek, igazak és megrázóak voltak számára. Tanúsággal szolgált, jó színpadi téma, de nem több.

‡ Az ember nem váltható meg, csak akkor, ha mássá lesz. Ez a mássá léttel teremtő munka, az ember éppen úgy nem tudja elvégezni, mint önmaga megteremtését, éppen ezért kegyelmi munka, mert végső alapja Istennek felénk forduló szabad és szuverén szeretete, végül személyes munka: maga Isten végzi el, mint a teremtés, mint a megváltás, mint a megszentelődés áldozatában.

EZ A SZENTLÉLEK MUNKÁJA

‡ Pál apostol pünkösdjének ékes szép csodája, a teremtés, megváltás, megszentelődés mennyei harmóniájának földi valóságában, – Istenhez közel élő népünk életében így valósult meg 2022 pünkösdjén:
1845. augusztus 16. napján került be az időkapszula az Esztergomi Bazilika tornyába. A gömböt kinyitva csak álltam és csodáltam, hogy 177 ezelőtt milyen hittel és bölcsességgel indította el népünk a hit útján a Bazilika népét.
Szent Pál apostol visszanézett Szent Péter apostol beszédére, majd a századokba tekintett, és már tudta, hogy Isten választott lelki népe a szkíta-hun közösség lesz. Aki majd életében beteljesíti mindazt az álmot és tervet, melyet a szentháromság Isten a teremtés hajnalán útjára bocsájtott.

Sárospatak: Árpád-házi Szent Erzsébet Székesegyház 800 esztendeje

Visegrád: Róbert Károly, Nagy Lajos, Hunyadi Mátyás nagy királyaink szellemi és szakrális udvaraiban

Gyergyószárhegyen: Arany Miatyánk – Gyergyószárhegy – Danguly Réka ének – Csibi András orgona – Páratlan szépség, mely méltó Isten választottaihoz

‡ Pál apostol pünkösdjének ékes szép csodája, ahogy megjelenik előtte az Apostolok Cselekedetei könyv bizonyságtétele, hol Szent Lukács evangélista leírja az imádkozó tanítványi közösséget, kiket szerető szívével összetart Boldogságos Szűz Mária, ki biztatja és buzdítja őket.
Hallja az apostol Péter apostol bátor pünkösdi prédikációját, kinek prófétai erejű igehirdetése életre hívja az első gyülekezetet Jeruzsálemben.
Látja a Lélektől lelkes keresztényeket, kik szeretik egymást és naponként megtörik kenyerüket.

Csíki-havasok – Búcsú Csíksomlyón 2012 Pünkösd ünnepén, Szent Urunk kedvesei

Nyíljon ki szívetekben – Hitvallás Csíksomlyón 2015 Pünkösd ünnepén, Szent Urunk kedvesei

Csángó pünkösdi szentmise közvetítése Csíksomlyóról – Csobotfalva 2022 Pünkösd ünnepén, Szent Urunk kedvesei
(A videó a képre kattintva, új lapfülön tekinthető meg!)

‡ A keresztény ember reménysége nem a belátáson, nem a világ jóságán, nem a sorson alapszik, hanem a Szentháromság egy örök igaz Isten személyén, jellemén, adott szaván.
Ebből következik, hogy ez a reménység és bizalom békességes tűrést és kitartást terem bennünk.
Ha nekünk ilyen Istenünk van, egy percig sem aggodalmaskodhatunk.
Akkor tudjuk, hogy Isten tudja, mi szolgál javunkra, s mindent javunkra tud fordítani, amit reánk bocsát.
Mert mindent azért bocsát reánk, hogy még közelebb jussunk hozzá.
Még teljesebben szeressen és mi még teljesebben szeressük.
Annyit kell tudnunk, hogy Ő mellettünk áll, velünk van, pásztorol: ez maga megvéd ezer pokol ellen.
Ő sohasem tér el tőlünk, ha mi hozzá térünk és engedelmeskedünk neki.
Ez a gondolat vezet át hittani főrészünk legfontosabb tételére: EZ PEDIG A HITBIZONYOSSÁG

HA ISTEN VELÜNK, KICSODA ELLENÜNK?

Hajdúnánás: Bocskai István, Magyarország, és Erdély választott fejedelmének igei jelszava volt

Gyóni Géza: Legenda – Olvassuk el 33. születésnapján Szibériában éhen halt theologus-lángész versét!

Fekete éjjel a földre szálltak
Izzó lángnyelvek,
Hogy kiégessék az emberszívből
A bűnt, a szennyet…

Templomok alján szikrázó szemmel
A Krisztus állott.
Suhant a korbács: »A templomomból
Ki a kufárok!«

S hasadó reggel, hogy visszaszálltak
Fáradt lángnyelvek –
Az emberszívek helyén vak, üszkös,
Tátongó seb lett.

És kiürült mind a fényességes
Templomok alja.
Bent csak az Úr állt. Lecsüngő jobbját
Egy állat nyalta…

Reviczky Gyula: Pünkösd – Olvassuk el a nyomorúsággal telt 34 esztendőt élt nagy költő e szép vallásos versét!

Piros pünkösd öltözik sugárba,
Mosolyogva száll le a világra.
Nyomában kél édes rózsa-illat,
Fényözön hull, a szivek megnyilnak.

Hogy először tünt fel a világnak:
Tüzes nyelvek alakjába’ támadt.
Megoldotta apostolok nyelvét,
Hirdeté a győzedelmes eszmét.

Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed’
Ma is minden bánkodó szivének,
Hogy ki tévelyg kétségbe’, homályba’:
Világitó sugaradat áldja.

Habozóknak oldjad meg a nyelvét,
Világositsd hittel föl az elmét.
Hogy az eszme szívből szívbe szálljon,
Diadallal az egész világon!

Piros pünkösd, szállj le a világra,
Tanits meg uj nyelvre, uj imára.
Oszlasd széjjel mindenütt az éjet,
Szeretetnek sugara, Szentlélek!

Túrmezei Erzsébet: Pünkösd után – Olvassuk el kommunizmus által haláláig üldözött diakonissza nővér szép istenes versét!

Pünkösd előtt – sóvárgás titkos mélye.
Pünkösd előtt – ígéretek zenéje.
Pünkösd előtt – esedezés, esengés.
Pünkösd előtt – halk hajnali derengés.
Pünkösd előtt – szent vágyak mozdulása.
Pünkösd előtt – koldusszív tárulása.
Csendesen várni – várni, hinni, kérni!
Aztán – boldog pünkösd utánba érni!
S pünkösd után – szent égi erőt-vetten,
pünkösd után – Lélekkel telítetten.
pünkösd után – bátor tanúvá lenni,
pünkösd után – régit kárnak ítélni.
Krisztusnak élni és másoknak élni,
minden mennyei kincset elfogadni,
és pünkösd után – adni, adni, adni!

Ludwig van Beethoven: V. Szimfónia (1804-1808) – Sors szimfónia – Hallgassuk szeretettel a halhatatlanokat!

Omega Live – Nyitány – Beethoven – Overture (Gammapolis) – Hallgassuk szeretettel a halhatatlanokat!

MERT ÜDVÖSSÉGÜNK REMÉNYSÉGRE SZÓL. VISZONT AZ A REMÉNYSÉG, AMELYET MÁR LÁTUNK, NEM IS REMÉNYSÉG: HISZEN AMIT MÁR LÁT VALAKI, AZT MIÉRT KELL REMÉLNIE? HA PEDIG AZT REMÉLJÜK, AMIT NEM LÁTUNK, AKKOR ÁLLHATATOSSÁGGAL VÁRJUK.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat!

Toroczkai László: Most döntenek titokban az életünkről

Hun eredetünkről végre, magyar tudósok!

Anyaországi támogatással visszavásárolt Magyar Házat avattak Temesváron
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Jó „mentorként” vezet bennünket a Szentlélek
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Nem vagyunk tudatában annak, hogy a Szentlélek mekkora ajándék”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

„Mindig eszembe jut a nagyszüleim fájdalma”
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022.június.11.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
lenartviragdekor.hu
szirom.hu
kozterkep.hu
evangelikus.hu
kronikaonline.ro
szon.hu
777blog.hu
boon.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?