Napi ige és dicséret (2021. január 8.)

Nt. Hegedűs Lóránt református lelkész

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk János evangéliuma 1. részének 41-47. versei:

41, A kettő közül, a kik Jánostól ezt hallották és őt követék vala, András volt az egyik, a Simon Péter testvére.
42, Találkozék ez először a maga testvérével, Simonnal, és monda néki: Megtaláltuk a Messiást (a mi megmagyarázva azt teszi: Krisztus);
43, És vezeté őt Jézushoz, Jézus pedig reá tekintvén, monda: Te Simon vagy, a Jóna fia; te Kéfásnak fogsz hivatni (a mi megmagyarázva: Kőszikla).
44, A következő napon Galileába akart menni Jézus; és találkozék Fileppel, és monda néki: Kövess engem!
45, Filep pedig Bethsaidából, az András és Péter városából való volt.46, Találkozék Filep Nátánaellel, és monda néki: A ki felől írt Mózes a törvényben, és a próféták, megtaláltuk a názáreti Jézust, Józsefnek fiát.
47, És monda néki Nátánael: Názáretből támadhat-é valami jó? Monda neki Filep: Jer és lásd meg!

Dr. Victor János igemagyarázata:A kezdet csodái

Alig ismerkedett meg Jézussal András, máris siet hírül adni testvérbátyjának: “Megtaláltuk a Messiást!” Még maga sem tudhatta: milyen nagy dolgot mond ezzel. Még sokat kell tanulnia Jézus iskolájában, míg igazán megértette: kicsoda Ő. De már az első ismertség benyomásait sem tudta önző módon megtartani magának. Jézus követésében már a kezdet is oly nagy öröm, hogy azt meg kell valakivel osztania!Amikor aztán “Jézushoz vezeti” testvérét, az maga is mindjárt az első pillanatban rabul esik Jézusnak. Mert akármilyen keveset értett is meg az első találkozásban, azt látnia kellett, hogy Urára talált, aki belenyúl az életébe és új irányt szab annak.Annyira más emberré kell lennie, hogy új nevet is kap hozzá! Nem is értett meg Jézusból semmit az, aki azt hiszi, hogy Őtőle nyugodtan meg tud maradni régi valójában!Az volt a csodálatos ebben az első találkozásban, hogy az új életnek nemcsak a parancsa, hanem az igérete is benne rejlett! És éppen annak a megvalósulásáról szólt az igéret, ami olyan nagyon hiányzott Péterből. Még későbbről sem úgy ismerjük őt, mint az állhatatos szilárdság mintaképét. De íme: Jézus mondja neki, hogy “Kősziklának fog hívatni”. S ha Ő igéri, akkor úgy lesz: Ő kicseréli énünket egy jobbal!

Különféle tanítványok

Filepet úgy ismerjük, mint Jézusnak egyik csendesebb természetű, szürkébb egyéniségű tanítványát. Elhívatásának történetében sincs semmi különösebb érdekességű mozzanat. Jézus egyszerű hívó szavára: “Kövess engem!” ő egyszerűen engedelmeskedik. Nem kell, hogy idegfeszítő regényt lehessen írni róla! Kívülről lehet szürke képe a Jézus követésére való elindulásnak. Akkor is szent és sorsdöntő esemény az!Nátánael történetében már vannak bonyodalmak. Ő kétségekkel fogadja Filep híradását a Messiásról és előítéletek tartóztatják a lelkét: “Názáretből támadhat-e valami jó?” Ő majd csak ezeknek az akadályoknak az áttörése árán ismerheti meg és fogadhatja el Jézust! Hány ilyen eltorlaszolt lelkű ember van, akinek nem könnyű dolog eljutnia a Jézusban való hitre! De nem szabad lemondani róluk sem!Filep eltalálta Nátánaellel szemben a helyes módszert. Nem szállott vele vitába. Attól csak annál makacsabbá vált volna előítéleteiben. Próbatételre, tapasztalatszerzésre, önálló megbizonyosodásra szólította fel. “Jer és lásd meg!” Tudta, hogy ha Jézussal magával találkozik, Ő maga fogja legjobban eloszlatni a nehézségeket. S amíg valaki az ilyen felhívásra hajlandó elindulni, nem kell féltenünk a lelki sorsát! 392. dicséret: Az egyháznak a Jézus a fundámentoma…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

Vélemény, hozzászólás?