Napi ige és dicséret (2023. augusztus 24.)

Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész
Nt. Hegedűs Lóránt, református lelkész

Kedves Testvérek!

Olvasásra ajánlott igeszakasz: Márk evangéliuma 16. részének 14-20. versei

Mai újszövetségi igénk: Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele 8. részének 34. verse:

Kicsoda az, a ki kárhoztat? Krisztus az, a ki meghalt, sőt a ki fel is támadott, a ki az Isten jobbján van, a ki esedezik is érettünk.

Horváth Loránd lelkipásztor (Detroit) gondolatai: 

Az embernek soha nem lehet elég tiszta a lelkiismerete. Ahogy Jób mondja: “Ha igazam lenne is, bűnösnek mondana szája, ha feddhetetlen lennék is, hamisnak tartana” (Jób 9,20). Sok ember éppen azért hangsúlyozza becsületességét, mert önmaga sincs meggyőződve felőle. Lelkünkben szüntelenül érzünk egy vádat, vagy éppen vádak sokaságát, amint visszatérnek.

Igénk számol ezzel a szüntelen váddal. Nem tagadja le, hanem arról győz meg minket, hogy Jézus Krisztus áldozata nem volt hiábavaló. Ő helyettünk halt meg a kereszten, hogy kifizesse a nagy váltságdíjat bűneinkért. Feltámadott, hogy az új életben, egy más minőségű szellemi életben részünk lehessen. Majd felment az Isten világába, hogy ott örökké uralkodhasson.

Jézus mennybemenetele szerves része váltságművének. Ahogy Szentlélektől kellett fogantatnia, hogy a kísértésnek ellen tudjon állnia, ahogy minden gondolatát az Atyával való egység kellett betöltse, ahogy az Atya is bizonyságát adta, hogy Fiává fogadta, ahogy feltámasztotta és így Lelkével; mennyei erővel igazolta, úgy kellett az is, hogy mennybe vigye és ezzel váltságművét is megkoronázza.

A “mennybemenetel” jelképes kifejezés. Nem Jézus a maga személyében ment a mennybe, hanem viteték. Isten erői közrefogták, felhői eltakarták és véglegesen az Ő birodalmába vitték. A “menny” a Szentírás szerint Isten lakóhelye. Láthatatlan, de valóságos hely, így is mondhatnánk, hogy “mennyei dimenzióban” van. Mai fizikai tudásunk már láthatatlan csillagokról ad hírt. A csillagászat űrlyukakról is beszél. Eleget tudunk ahhoz a megállapításhoz: tudjuk, hogy milyen keveset tudunk. Feltételezhetjük tehát, hogy van egy magasabb rendű világ, ahova Pál is elragadtatott; a “hetedik ég!” Ebbe a világba vitetett be Krisztus, hogy elfoglalja most már örökös trónját, amelyet győztes váltságával szerzett.

Mégsem ül tétlenül. Ott esedezik, imádkozik értünk. Váltságának földi harcosaiként mi még itt vívjuk harcunkat a Gonoszság erőivel. Nekünk segít, hogy győzzünk!

225. dicséret: Nagy hálát adjunk az Atya Istennek…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu