„Így szól az én Uram, az Úr!” (Ezékiel próféta könyve 11:23)

Krisztus-kereszt az erdőben – Bakonybél Bencés Monostor

Magyar Testvéreim!

Az egész Bibliában Ezékiel próféta könyvében olvassuk a legtöbbet ezt a prófétai formulát.
– Izrael népéhez küldetett, akik nem akarnak Istenre hallgatni, mégis tovább kell adnia az isteni kijelentés figyelmeztetői igéit.
– Őrálló tisztét tölti be, aki riadót fúj, ha közeleg a veszedelem, de jelzi az áldott virradatot is.
Nabukodonozor Babylonia királya seregével Kr. e. 587-ben – miután legyőzte Egyiptomot – Szírián keresztül vonulva elfoglalja Jeruzsálemet, lerombolja és feldúlja a város falait, szőlő és datolya ültetvényeit.
A város ékessége volt a Salamon király által épített és felszentelt Templom, mely örök fájdalomként az Isten-háza fölött érzett féltő szeretetnek halálos szimbóluma lett.

Úgy tudjuk 2500 db arany-ezüst kegytárgy pedig Babylóniába, a keveredés, szétszórattatás és hazugság földjére került.
Jeremiás próféta nem csak Huszár István egykori nyíregyházi kiváló festőművész hatalmas táblaképén siratja Jeruzsálem pusztulását és Júda elveszett államiságát, hanem vele együtt zokog egy nála 11 évvel fiatalabb hazafi is, az előkelő papi családból származó, majd deportált kollégája, Ezékiel próféta is.
– Ezért mondd: „Így szól az én Uram, az Úr: Összegyűjtelek benneteket a népek közül, és összeszedlek azokból az országokból, amelyekbe szétszóródtatok, és nektek adom Izrael földjét. És ha hazaérkeznek, eltávolítanak onnan minden förtelmes és utálatos bálványt.
Egy szívet adok majd nekik, és új lelket adok beléjük, eltávolítom testükből a kőszívet, és hússzívet adok nekik, hogy rendelkezéseim szerint éljenek, törvényeimet megtartsák és teljesítsék.
Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek.
A szívről így szól az én Uram, az Úr: Akiknek a szíve a förtelmes és utálatos bálványokat követte, azoknak a tetteit a fejükre olvasom!”

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott – Hallgassuk meg a felséges mű előadását Tunyogi Péter színművész szolgálatával!

Döbbenetes erővel szembesültem a 2500 éves napi igénk isteni igazságával, mely éppen MIKES KELEMEN VÁROSÁBAN ZÁGONBAN öltött testet Kisboldogasszony ünnepén.

Szűz Mária születése – Kisboldogasszony ünnepe – Olvassuk el a tanulmányt!
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

– Boros Vilmos plébános: „Mindenkit gyermeki szeretet hozott el Máriát köszönteni születésnapja alkalmával. Legyen a legnagyobb ajándék részünkről tiszta szívünk.
Elmélkedésében a mai világot jellemző mérhetetlen gonoszság, birtoklási vágy, a pusztító fogyasztói szemlélet alapján jelentette ki: egyre inkább elhitetik velünk, nincs már remény sem emberben, sem Jóistenben. De van-e remény az emberben, Istenben? Vajon Isten visszavonja-e szeretetét, bizalmát és hitét?
Azt kell mondanunk: NEM! Isten ott van minden ember, történés mögött, képes mindent az üdvösség rendjébe illeszteni.
Örülök, hogy ma is kicsinek bizonyult ez a templom!”

Ó, Nagyasszony nemzetünk reménye – Hallgassuk meg katholikus testvéreink hitvalló énekét!

– Kr. e. 587-ben Babylon mérhetetlen kiterjedésű és gazdagságú Birodalmát a keveredés, a szétszórattatás és a hazugság uralta. Júda többségi lakosságát erre a földre hurcolták el, és az otthon maradottak kisebbsége kétszer rúgott bele fájón és bántóan a távolba szakadt foglyokba, sokszor rokonaikba:
„Messzire távoztak Jahvétól, nekünk adatott ez a föld birtokul. Nem a körülmény, hanem Isten szórta szét őket a fogságba, és így minden jogi érdeküket is megszüntette.”
„A harácsolási, szerzési ösztön miatt nem riadtak vissza tetteik aljas és ravasz indoklásától sem. Jogosan illet meg bennünket valamennyi jószáguk. Úgysem jönnek vissza”

Népünk is megélte történelme folyamán sokszor az ismétlődő gonoszság fájó keserűségét, mikor kis batyujával menekülnie kellett rabláncon, szekéren vagy gyalog távoli világba, sokszor a szultán földjére vagy a császár seregébe, szerencsés esetben NAGYMAGYARORSZÁG békésebb vidékére a román, szerb, cseh betörés elől.
A veszedelem múltával azonban hazatértek az első adandó alkalommal, otthon a maradottak óvták a templomot, iskolát, hajlékot, földet.
Nem kell hangsúlyoznunk, mekkora különbség ez a két nép lelkülete és lelkisége között.

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus himnusza – három fiatal énekes előadásában: Nagy Bogi, Czinke Máté, Dánielfy Gergő. Hallgassuk meg szeretettel!

FELVIDÉK EGYIK ÉKKÖVE BORSI TELEPÜLÉS, NAGYSÁGOS RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM SZÜLETÉSI HELYE, HOL ÖRÖMMEL LÁTTUK ÉS FOTÓZTUK LE SZENT CIRILL ÉS SZENT METÓD SZOBRÁT.

A görög testvérek a szláv népeknek hirdették Krisztus örömhírét, kik Isten kegyelméből Európa társvédőszentjei lehettek.
Tekintsük meg a szobrászművész alkotását, mely hűen adja a vissza a páratlan gazdag életút apostoli királyságát!

Szent Ciril és Szent Metód szobra Borsiban (Felvidék)

Olvassuk el a Katolikus Hírportál róluk szóló méltó megemlékezését!
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

1938. május. 25-31 között volt már Magyarországon Eucharisztikus Kongresszus.
A VILÁG ÁMULVA CSODÁLTA TRIANON TRAGÉDIÁJA UTÁN DARABOKRA SZAGGATOTT MAGYARSÁGNAK LELKI-SZELLEMI-NYELVI-VÉRSÉGI EGYSÉGÉT!
SOKAN EKKOR DÖBBENTEK REÁ, HOGY MIT TETTEK EGY ŐSI NÉPPEL, EGY EZERÉVES KIRÁLYSÁGGAL!
AZ OTT NYERT ERŐ ADOTT HITET A MÁSODIK NAGY HÁBORÚ, ÉS AZ AZT KÖVETŐ KOMMUNISTA TERROR TÚLÉLÉSÉHEZ!

Ezékiel próféta azt írja könyvében: „A maradék új szívet és új lelket kap, a kőszívet eltávolítja Isten belőlünk és hússzívet ad helyébe.
Alkalmassá válni arra, hogy Isten szövetségében éljünk hűségesen és engedelmesen.”

Örömmel olvastam BOGÁRDI SZABÓ ISTVÁN püspök úr véleményét az Eucharisztia misztikumának mibenlétéről, melyet magam már egy héttel korábban leírtam:
„Valóban a közöset érdemes hangsúlyozni, és nem a különbözőségeket. Az úrvacsorázó keresztény ember – felekezettől függetlenül – a középpontra, Jézus Krisztusra tekint. Jézus vette a kenyeret, hálát adott, eucharisztiát végzett, és adta a kenyeret tanítványainak.”

Juhász Gyula: Testamentum – Mensáros László színművész előadásában hallgassuk meg a menny versét!

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

A kassai vértanúkra emlékeztek Alvincen
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Horthy Miklós kormányzó újratemetésének 28. évfordulóján
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

“Váradi csillagok”
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Böjte Csaba: ilyen jól a magyar ember a Kárpát – medencében az elmúlt ezer évben nem élt
(Az írás a képre kattintva, új lapfülön olvasható!)

Borsi (Felvidék) Nagyságos Rákóczi Fejedelem születési helye.
(A kastély teljes rekonstrukciója elkészült 2018 – 2021 között a Magyar Kormány támogatásával 8,8 millió euró költségen)

Jean-Paul Belmondo emlékére: A profi (Ennio Morricone zenéje)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. szeptember 11.

A képek forrásai:
magyarkurir.hu
internetfigyelo.com
kronikaonline.ro

Vélemény, hozzászólás?