Megérkezni Betlehembe /Szent Máté apostol evangéliuma 1:18-25, Szent Lukács evangéliuma 2:8-17/

Hagia Sophia
Isteni Bölcsesség bizánci ortodox Bazilika Isztambul
Épült 532 -537 között. Az összes építészeti elem tökéletes szintézise

Magyar Testvéreim!

A karácsony legnagyobb csodája a szeretet. Isten a világ legnagyobb ügyét, az Evangélium legáldottabb örömhírét, a Megváltó megváltást hozó szabadítását reá merte bízni az emberi beszédre, az imádságra és a prédikációra.
Kós Károly erdélyi polihisztor zsenivel valljuk, hogy „kőből-fából lehet házat építeni, Igéből pedig várat.”
Krisztus Urunknak áldott születésnapja megünneplésére készülünk esztendőről-esztendőre. Angyali verset szeretnénk mondani szent ünnepén, mely zengett Betlehemnek mezejében régen. Drága Advent 40 napja az Úrtól rendelt idő, hogy böjtölve, imádkozva, bűnbánatot tartva méltóképpen, magunkat felkészítve álljunk szent színe elé.

– Hódol előtte Naprendszerünk két legnagyobb bolygója a Jupiter és a Szaturnusz, a Világegyetem teljessége. 800 év után újra láthatjuk, amit az első Karácsonykor láttak a hű pásztorok és a három királyok.

„Láttuk az Ő csillagát és eljöttünk, hogy hódoljunk Neki” – Tegyük mi is ezt Testvéreim!

800 év után láthatjuk újra a betlehemi csillagot karácsonykor – Olvassuk el az írást!

Reviczky Gyula: Karácsonykor

– Hódol előtte a Művészet, a Szépség és a Jóság! Mindezen Isteni ajándékok és örök emberi értékek teljességének kifejezője L. V. Beethoven, az Örömóda szerzője!

Beethoven és a magyar grófkisasszony reménytelen szerelme – Olvassuk el az írást!

Ady Endre: Én jó Hiszekegyem

Nagy vagyok az igazomban,
Fölöntes bizodalomban,
Mindig jobban, mindig jobban:
Ez az én jó Hiszekegyem.

Hiszek abban, hogy nem jöttem
Örökös új s új kölyökben:
Kinél jöhetnének többen:
Ilyen nem volt s ilyen nem lesz.

Lesz erényes, különb nálam,
Lesz mosolygóbb, mint a szájam,
Lesz eredmény több, mint vártam,
De legszebben én gondoltam.

Nagy vagyok a szerelmemben,
Nem szeretett senki szebben,
Se jobban, se hitesebben:
Nagyobb vagyok magamnál is.

Nagy vagyok az igazomban,
Fölöntes bizodalomban,
Mindig jobban, mindig jobban
Ez az én jó Hiszekegyem.

– Hódol előtte az Igazság, mely az emberi élet és méltóság elidegeníthetetlen része, Istentől nyert örökség bennünk – Olvassuk el Ft. Tőkés László Püspök úr beszédét!

Megemlékezés a temesvári népfelkelés 31. évfordulóján – Tőkés László beszéde

Szabolcska Mihály temesvári lelkész-költő: Adventi ének

Szállj, szállj magasra, szíveink reménye
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Ragyogj előttünk fénynek oszlopával:
Szent bíztatással.

Hogy jó az Isten, ráüt a viharra,
Vidám szivárványt sző a borulatra;
Igéje napfény, az ragyog felettünk,
Mit félne lelkünk?

Óh jó az Isten, a mi szikla várunk,
Nem tart soká már bűnben bujdosásunk.
Az ígéretnek földjére érkezünk,
Jézus az nekünk.

Ő lesz a váltság élet-birodalma;
Változz’ örömre szívünk aggodalma.
Az elhagyottnak lesz már párt fogója,
Oltalmazója!

S lesz, lesz hitünknek diadalma, teljes,
Atyánk az Isten, irgalmas, kegyelmes,
A szeretetnek fényes napja jő fel
Idvezítőnkkel!

Szállj hát magasra, szíveink reménye,
Vezess el minket Jézusunk elébe,
Elsírni könnyünk’ édes örömünkben,
Szeretetünkben!

– Hódol előtte Szent Pál a 13. apostol, aki élete küzdelmes példájával, zseniális tudásával, utolérhetetlen szeretetével a legtöbbet tette Krisztus Urunk Egyházáért!

„Igaz az a beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket üdvözítse, akik közül az első én vagyok”
(Szent Pál I. Levele Timotheushoz: 1:15)

Juhász Gyula: A Várta

Az Egyház Krisztus Teste, Isten minden népből kihívott lelki népe, melyet a hit és hitvallás egyesít.
Tudunk a zarándok Egyházról, a szenvedő Egyházról, a megdicsőült Egyházról.
A magyar nyelvű görög-katolikus egyházat nagyon megpróbálta a sors és a történelem. Mindig hű maradt küldetéséhez, hitvallásához, anyanyelvéhez! Trianon átka különösen sújtotta Testvéreinket Kárpátalján és Erdélyben, majd itthon is a szétszakadt testvériség árvaságában.
Főtisztelendő Kocsis Fülöp érsek-püspök úrral, pap-testvérekkel, hívekkel beszélgetve mindig éreztem az Istenbe vetett mély hitet, bizalmat, egyenességet, jövőbe vetett reménységet, a magvetésnek szárba szökkent százszorosait!

Papp Miklós, görög-katolikus pap, nyíradonyi parochus

Megérkezni Betlehembe

Máté 1, 18-25 – Lukács 2,8-17

„Készülődj fel, Betlehem! Mindnyájunk számára megnyílik az Édenkert! Ékesítsd föl magadat Efráta, mert a barlangban az élet fája sarjad ki a Szűztől, hiszen az ő méhe szellemi paradicsommá válik, melyben az isteni ültetvény díszlik, melyről, ha eszünk, élni fogunk, s nem halunk meg, mint Ádám. Krisztus születik, hogy előbb elesett képmását fölemelje.”

Karácsony előtti vasárnap már előünnep (máshol aranyvasárnapnak is nevezik). Innentől kezdve december 24-ig énekeljük a fenti imádságot.
Sokan vannak, akik soha nem jutnak el Betlehembe, vagy nem is akarnak elmenni Betlehembe. Pedig jó lenne, ha mindenki őszintén meg tudná fogalmazni azt a hitvallást, ami által összekapcsolhatjuk életünket Istennel és embertársainkkal: „Velünk az Isten”. S tovább is lehet adni: „Velünk az Isten, értsétek meg nemzetek, és térjetek meg, mert velünk az Isten”.
Két, egymáshoz hasonló felszólítással kezdődik az ima. Mindkettő egy-egy bibliai helyhez kötődik, de tágabb értelmű. Nem csupán a kis szentföldi városkát, annak házait, utcáit és a nagyobb tartományt akarta és akarja felkészíteni, hanem bennünket is. Sőt, minket még inkább! Azért kell készülődnünk, mert „mindnyájunk számára megnyílik az édenkert”. Oda belépni méltósággal, a lélek tisztaságával és eredeti épségével lehet. Készülődvén megpróbálunk rendet tenni otthonunkban és magunk körül. Fontos, hogy lelkünkben is átalakuljunk – a nem odavaló dolgokat dobáljuk ki, rendelkezzünk a lélek gyümölcseivel (pl.: hit, hűség, tapintat, igazságosság, szívből jövő jóság, szeretet…), csöndesedjünk el, és békében várjuk a minket örökre szerető Isten megtestesülését. Sóvárogni kell Isten szeretete után, és türelmetlennek kell lennünk saját szeretetlenségünkkel szemben. Isten soha nem ad fel bennünket, mindig keresi a mi nyíltságunkat és feléje fordulásunkat. Aki megérkezik Betlehembe (mert ott lehet!), az tudja hirdetni az ünnep alkalmával, de egész földi életében is: „Krisztus születik, dicsőítsétek! Krisztus a mennyből jő, ünnepeljétek! Krisztus a földön, büszkélkedjetek! Énekeljetek az Úrnak minden föld, és magasztaljátok őt, ó, népek, mert ő megdicsőíttetett!” , valamint: „Krisztus születésével az ég és a föld összeköttetésbe léptek”.

Advent 4. vasárnapjára a Szent Ige tanítását Főtisztelendő Papp Miklós görög-katolikus pap, nyíradonyi parochus Testvérem készítette el és általa szolgál közöttünk.
Az ünnepköri nagyfokú leterheltsége ellenére is azonnal igent mondott, amit népes Olvasóközösségünk nevében ez úton is köszönünk.
Isten gazdag áldása kísérje Életét, Szolgálatait, Szeretteit, a reá bízott hívek Drága Közösségét.

„Tudtam, hogy egyszer odaérek, Hogy egyszer enyém lesz az Élet
Hogy egyszer, egy hívatlan esten, Megszületik bennem az Isten”

(Sík Sándor)

Omega: Testamentum: Jöjj Szabadító – Hallgassuk meg a művet Benkő László és Mihály Tamás emlékére

Az 5 legszebb magyar karácsonyi ének: Videó: A vancouveri Első Magyar Református Egyház temploma 2012.

Pásztorok, pásztorok – Milyen gazdag lelkében, szellemében és kultúrájában az a nemzet, mely még a távoli Kanadát is megajándékozza a reá bízott lelki kinccsel!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. december 19.

A képek forrásai:
lonelyplanet.com
eu.greekreporter.com
szon.hu
origo.hu
hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?