„Menjetek el! Íme elküldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé.” (Szent Lukács ev. 10:3)

Szenczi Molnár Albert
református lelkész, nyelvtudós, műfordító, zsoltárköltő, egyházi író
1574. augusztus 30. Szenc
1634. január 17. Kolozsvár

Magyar Testvéreim!

A nagy vándor-magyarok közül Kőrösi Csoma Sándor után a legnyughatatlanabb theologus-poéta, a legnagyobb tudásszomjú apostol, a legmagasabb igényű hitvalló SZENCZI MOLNÁR ALBERT!
Meg lehetne tanulni a XVII. század földrajzát, ha követjük vándorlásának nyomait.

Székely dédapja Hunyadi Mátyás katonájaként harcolt Nápolynál, nagyapja Pozsony Vármegye Szenc településén alapított családot, ahol majd Szenczi Molnár Albert édesapja is él, faragó molnár mesterséget folytatva.

‡ Ki gondolhatta még akkor?, hogy Győr, Gönc és Debrecen kiváló iskolái után Isten az „istenes vén ember mellett szeretné látni 1590-ben”, hol az Örök Isten a világ legszebb nyelvén, magyarul szólalt meg GÖNC TEMPLOMÁBAN, VIZSOLY NYOMDÁJÁBAN!

Református Templom Gönc

Vizsolyi Biblia Vizsoly

‡ Ki gondolhatta még akkor?, hogy 1606. március 9. napjától hat hónap alatt lefordítja az Ószövetség legszebb könyvét, az Imádságok tárházát, a 150 ZSOLTÁRT!
Tekintve, hogy használta Zsoltár-fordításához a német és francia nyelvű munkákat, továbbá 130 különböző dallam is tartozott hozzájuk, terve az volt, hogy az énekelhetőség végett Molnárnak ugyanazokat a strófaszerkezeteket kellett magyar nyelven is előállítania.
Mutatja nehézségét, hogy a magyar költészetben korábban erre nem volt példa, előzmény.

Laus viventi Deo – Dicsőség az élő Istennek!

A Református Énekeskönyv máig is a 150 Zsoltárral kezdődik, melyeknek dallamaiban sokszor érezzük Szenczi fájdalmát, a néplélek próbáját, élő reményét!

‡ Ki gondolhatta még akkor?, hogy 1607-ben lefordítja a Heidelbergi Kátét?, majd 1608-ban Hanauban Bibliát ad ki saját költségén 1500 példányban!

‡ Ki gondolhatta még akkor?, hogy az 1574. augusztus 30. született fiú neve későbbi tanulmányai során beragyogja:
Amberg
Altdorf

Hanau
Heidelberg
Frankfurt
Marburg
Nürnberg
Strassburg
Oppenheim
Wittenberg
majd Itália és Svájc legjobb egyetemeinek, udvarházainak, templomainak arany-lapjait!

‡ Ki gondolhatta még akkor?, hogy IV. Frigyes pfalzi választófejedelem és Könyves Móric Hessen‑Kassel tartománygrófja pártfogója lesz!

‡ Ki gondolhatta még akkor?, hogy Rudolf császár kitünteti latin-magyar szótáráért, Johannes Kepler keresi barátságát, Béza Tódor Genfben meghallgatja!

90. Zsoltár Tebenned bíztunk eleitől fogva, Lengyel Judit ének – Az örökkévaló Isten és a mulandó ember

Ady Endre – Latinovits Zoltán: Az Illés szekerén

‡ Német Birodalomban Tilly hadai megkínozták és csigákra feszítették. Minden kincsétől meg akarták fosztani, és nem értették: a magyar géniusz minden kincse a fejében van, egeket ostromló hite a szívében van, hol nem emészti a rozsda és a moly, rablók sem vihetik el.
Szótárai, bibliái, zsoltárai, hitvallásai, kottái, versei, barátságai, hűségei, elvei, jósága nem kellett nekik.
Azokat vigye, ahonnan hozta, és vitte is, ahonnan kapta.
Jött a szegénységből, névtelenségből, a halál árnyékának völgyéből.
Valahonnan az égő magyar lélek örök szomjúságából, abból az ősmagyar szenvedélyből, amellyel ez a nép szakadatlanul nyugat felé tartott, mert ismerni és csodálni vágyott.
A magyar nép kielégíthetetlen szomjúsága testesült meg Szenczi Molnár Albertben, ebben a kemény kötésű székely fiúban, aki nyugat felé szaladt csillagot keresni, szivárványt kergetni, mindenkit beelőzni.
Lángelméje korlátlanul fogadta be a nyelveket, szíve a dallamokat, hűsége a hazát.
Kései örököse az örök magyar nomádnak, aki mindig új legelőket talál.
Kivált abból a seregből, amely a hegy alatt hallgatta Jézus tanításait. Megtelt a lelke egy egész életre azzal az éppen neki szóló tanítással:
„Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől, mit eszünk? mit iszunk? mivel ruházkodunk?
Keressétek Isten Országát és mindenek megadatnak néktek.”

Amerre járt rögtön kiderült, hogy Vizsolyból indult.
Magyarsága és európaisága így ölelte át egymást és adta meg élete nagy hivatását, termelte ki pályájának két legnagyobb alkotását, a Zsoltárfordítást és Kálvin Institutiojának magyarra ültetését.

Máté Ottilia: Ez a föld a hazám

‡ Műfordítói munkássága feloldotta lénye belső feszültségét: európaiságát és magyarságát egy nagy életműben ötvözte össze.
Lénye drága kapu, amelyen át kinézett a XVII. század magyarja egy nagy és rettentően szép idegen világba, s ugyanakkor e kapun át megérkezett hozzánk a Zsoltár, az Institutio, a KT. a Szótár, a Nyelvtan,a Revideált Biblia.
Kései palástos Balassi, korai bibliás Kazinczy, századának legműveltebb magyarja.

Sík Sándor: Járok a tengeren

Hajnalodik. Rózsás aranyban égnek
A méltóságos messze tengerek.
És jel támad a nagy vizek felett.

Onnan, ahol a hajnal ifjú csókja
Végiglehelt a tenger tükörén:
Valaki jön a vizeken felém.

Lépte alá a habok elsimulnak
És úgy gügyögnek lábai körül,
Mint kisdedének anya ha örül.

Ismerem jól: a Názáreti Jézus.
Jön, az ünneplő nagyságos vizen.
Minden titok a szemében pihen.

Jön és megáll és felém nyújtja karját:
Nyújtsd a kezedet és gondolj nagyot.
Ne légy kishitű. Bízzál: én vagyok.

És én lelépek zord kőtalpaimról,
– Sodorja lelkem omló fergeteg –
Megragadom a kinyújtott kezet.

Elindulok. A kezem a kezében.
Ó emberek! Járok a Tengeren!
Testvéreim, járok a Tengeren!

Alattam zúg a mélység messze titka,
De mosolyognak hajnali habok,
Jézus vezet: a mélység szólni fog.

Jézus vezet. Olyan egyszerű minden.
Látok, látok: a mélység szólni fog,
És enyém lesz az örvénylő Titok.

Allelúja, enyém lesz a Titok!

‡ Igyekezett haza Bethlen Gábor és I. Rákóczi György fejedelmek hívására. Szekerük zörgött a rossz utakon, a gyengélkedő német Kunigunda asszony hősiesen istápolta a hat gyermeket városról városra, hol ismertek minden nyomdát és professzort, mecénást és pedellust, legtöbbször ennivalójuk sem volt, de „homo phosphorus” ként világított, amerre járt.
Az eleve elrendelésből jött, a dicsőségben tűnt el 60 évesen, de hogy közöttünk járt: zeng a lelkünk, zeng az Idő tőle.

Szerencsi Rákóczi Vár (Kuruc romantika – Tárogató zene)

‡ Szent igénk textusa két szó: „Menjetek el” Mi mindent gondolhatott Krisztus Urunk? mikor kibocsátja övéit!
Bárányoknak nevezi apostolait az Isten Báránya. De azok vagyunk-e mindig?
Vagy farkasok vagyunk mi is? mikor egymás torkának esünk?
Krisztus Urunk belenézett a századokba, és farkasnak nevezi a világot, a törvényei miatt!
Ravasz László nagy püspökünk a Messiás trónfoglalási eposzának első nagy eseményeként írja le a jelenetet.

JÉZUS FELVONULTATJA HEROLDJAIT

A herold ünnepi követ, hírnök, aki felügyeli a szertartást is, mindent átlát, mindent tud, mindent ért.

‡ A Debrecen – Nyíregyháza Római Katholikus Egyházmegye Megbecsülése, A Debrecen – Megtestesülés Plébánia Templom Hívő Közösségének tisztelete, Tanítványok, Családtagok, Kollégák, Barátok mély szeretete fogadta és köszöntötte 70. születésnapján Ft. Prof. Dr. KARASSZON DEZSŐ MŰVÉSZ URAT!
Ft. exc. FELFÖLDI LÁSZLÓ a PÉCSI RÓMAI KATHOLIKUS EGYHÁZMEGYE PÜSPÖKE erre az alkalomra hazatérve mindannyiunk véleményét fogalmazta meg a Szent Mise nyitó gondolatában: „Boldog és örül, hogy itt lehet, hogy köszöntheti, és élete egy korszakában együtt szolgálhatták Isten örökkévaló dicsőségét, az Anyaszentegyház hívő népét”

‡ Karasszon Professzor Úr legenda, jelenség, öt tálentummal megáldott csoda, páratlan lángész. Mondják, hogy a tudományok királynője a theologia, a hangszerek királynője az orgona.
Élmény őt hallgatni szószékről, orgona mellett a karzatról, CD-ről, de mikor megszólalnak a sípok és életre kel Bach, Frescobaldi, Handel, akkor megnyitja számunkra a menny kapuját. Isten közelébe emeli hallgatóit mélységes tudásával, technikai könnyedségével, alázatos egyszerűségével.
Erre csak a legnagyobbak képesek, Ő pedig közéjük tartozik!!!
Gárdonyi Zoltán Zeneszerző, Gárdonyi Zsolt az Összhang és tonalitás mestere, Gárdonyi Dániel fiatal orgonaművész, lexikonok, CD felvételek, kollégák és barátok szeretete vitte a hírt a nagyvilágba, hogy az orgonamuzsika heroldja, Isten jószolgálati nagykövete, a Zsoltárok tudósa, a középkori egyházzene jeles kutatója, eredeti tudásával, karizmatikus tehetségével, zseniális látásával ismét maga köré gyűjtött bennünket.

(A pps bemutatót a képrekattintva, letöltés után tekinthetik meg!)

Muzeális templomi orgonák Európában

Hálás szívvel köszönjük Istennek, hogy adta Őt számunkra a népes és neves Karasszon Család fénylő csillagaként!
Hálás szívvel köszönjük Istennek a Szent Római Katholikus Egyház oltalmazó szeretetét, a lehetőségeket a további szolgálatokra, Ft. Felföldi László Püspök Úr jóságos hűségét!
Hálás szívvel köszönjük Istennek Feleségét, Művész Gyermekeit, Családját, Tanítványait, Kollégáit, Barátait, Akik szeretetükkel körülveszik Karasszon Művész Urat!

Imáinkban további áldást, békességet, jó egészséget és alkotásban gazdag szép esztendőket kérünk a Jó Istentől!

Karasszon Dezső Művész Úr
70. születésnapjára szeretettel

Áprily Lajos: Hol járt a dal?

Hol járt a dal – mit kérditek?
Kutak titkát ki fejti meg?

A dalnak is titok marad,
miért dagad, miért apad.

Hányszor van úgy, hogy mélyre ás,
s ti azt mondjátok: hallgatás.

És mondjátok: meghalt, pedig
csak barlangokba rejtezik.

Mélyen muzsikál odalenn,
de zenéje szövegtelen.

Én ismertem némát, nagyot,
ki Nessus-ingben ,,hallgatott”.

Hol járt a dal? Könnytől vakon
sötéten ült a sírokon.

Delejes örvényekbe szállt
és sorsot látott és halált.

És villámfényben látta lenn
a szépség testét meztelen.

Az Isten titkát leste meg,
ha újra szól, azért remeg.

De nem vall róla szó soha,
csak a különös mosolya
.

Péter és Pál naponta megtanítja,hogy növekedjünk a hitben.
A szent apostolok tapasztalatának fényében mindannyian feltehetjük magunknak a kérdést: amikor megvallom a Jézus Krisztusba vetett hitemet,annak tudatában teszem,hogy mindig tanulnom kell.
Senki nem mondhatja el magáról,hogy már mindent megértettem.
Szűz Mária,az Apostolok Királynője tanítson meg bennünket,hogy kövessük őket úgy,hogy minden nap előre haladjunk a hit útján.

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Élet a gernyeszegi Teleki-kastélyban
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

GernyeFest: zenei világok találkoznak az egynapos Maros megyei fesztiválon
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Felújítják az oltszemi Mikó-kastélyt
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Megteremtett középkor, a Palotaszálló avatása
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

„Az igazán értékes zene igényére meg kell érni”
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Az Országgyűlés elnöke is köszöntötte a tárogatósokat
(Az írás a képre kattintva új lapfülön olvasható!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. július 2.

A képek forrásai:
mapsus.net
zeavirag.hu
szirom.hu
hu.wikipedia.org
kronikaonline.ro
szekelyhon.ro
boon.hu
haon.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?