„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk” (Apostolok Cselekedetei 4:20)

Iparművészeti Múzeum az Üllői út és Ferenc köruti találkozásnál – Zsolnay kerámiával fedve

Magyar Testvéreim!

Petőfi Sándor és Arany János barátjaként a Felvidék elszigetelt kis falujában élte református lelkipásztorként nehéz életét Tompa Mihály, aki a népi-nemzeti költészet jelentős személyisége volt. A Habsburg-orosz által vérbe fojtott dicsőséges forradalom és szabadságharc bukása után bújtatta szegény parókiáján a hazafiakat, vigasztalta a maroknyi gyülekezetet, robotolt a földeken a napi betevőért, miközben az ő életét is a bitófán szerette volna beteljesíteni az ördög Habsburg.
A költők közül az önkényuralom korában ő volt a nemzet vigasztalója. Allegóriáival igyekezett a megbénult költészetet, közéletet, ellenállást felrázni.

Nagy erőt adott e kis közösségnek a naponkénti Bibliaolvasás és imádság.
Éppen az Apostolok Cselekedeti első négy fejezetét olvasták, ahol Szent Urunk két tanítványa olyan bátorságról, hősiességről és elszántságról tesz tanúbizonyságot, amely csak a legnagyobbak kiváltsága.
Végzik az Úr Jézustól kapott feladatukat teljes szívvel és lélekkel: gyógyítanak, vigasztalnak, igét hirdetnek, lelki-gondoznak, pásztorolnak.
A zsinagóga vezetői vizsgálatot indítanak és börtönbe vetik Péter és János apostolt.
Péter apostol pünkösdi igehirdetése, majd a nép előtt elmondott prófétai bizonyságtétele, végül a Zsidó Nagytanács előtti hitvalló kiállása Krisztus Urunk mellett a Biblia legnagyobbjai közé emelte.
Megszületik a vers 1852-ben: A madár fiaihoz – négyszer ismétlődik strófa: FIAIM, CSAK ÉNEKELJETEK

Tompa Mihály – Latinovits Zoltán: A madár fiaihoz – Hallgassuk meg a verset a magyar színjátszás zsenijének előadásában!

Szentlélek ISTEN, Szállj le ránk – Hallgassuk meg római katholikus testvéreink hitvalló bizonyságtételét

„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk”

A Feltámadott Jézus Krisztustól kapott megbízással és lelki erővel meggyógyítják a sánta embert az Ékes-kapunál, mely radikális fordulatot hoz.
Ebben az igében szembe van állítva az anyag és szellem, a világ és Jézus, a látható és a láthatatlan.
Nem lehet a béna, beteg, koldus világon segíteni: sem erőszakkal, sem joggal, sem alamizsnával,sem vagyonnal, sem médiával, sem kultusszal, sem látszatintézkedéssel, sem szertartással, sem képmutatással, sem fenyegetőzéssel.
Csak egyet lehet: Isten megváltó kegyelme, Jézus Krisztus élettámasztó hatalma, a Szent Lélek újjászülő ereje.
A két apostol hozza ezt az új erőt.
Magyar Testvéreim!A Feltámadott Jézus Krisztustól kapott megbízással és lelki erővel meggyógyítják a sánta embert az Ékes-kapunál, mely radikális fordulatot hoz.
Ebben az igében szembe van állítva az anyag és szellem, a világ és Jézus, a látható és a láthatatlan.

Ó szentséges, Ó kegyelmes – Hallgassuk meg római katholikus testvéreink hitvalló bizonyságtételét Gyulafehérvárról!

Szemük láttára teljesedik be a Tóra legfontosabb ígérete: „PRÓFÉTÁT TÁMASZT NÉKED AZ ÚR – ŐT HALLGASSÁTOK”
Így lesz a tanítványból apostol, majd próféta. A halászból pedig pásztor.
Ez a szabályozása az élő prófétai szónak, mint Isten permanens Igéjének.

Budapest, 2007. december 11. Nemeskürty István
fotó: Nagy Béla

NEMESKÜRTY ISTVÁN TANÁR ÚR, ÍRÓ, TÖRTÉNÉSZ temetésén hangzott el az alábbi mondat: „A mai negyveneseket az elmúlt háború érlelte nemzedékké. Jézus szavai nem ismeretlen dologról szólnak hozzánk. A Passió története számunkra ismét hétköznapi valóság”
(Jelenits István piarista pap tanár)

1711. február 21. napján NAGYSÁGOS RÁKÓCZI FERENC FEJEDELEM örökre elhagyja Magyarországot!
Zavadkáig kísérik leghűségesebb emberei, a ruszinok. A Kárpátok hegyei között a nagy hidegben leveszik felsőruhájukat és a Fejedelem zászlaját borítják magukra.
Letérdepelve sírva imádkoznak, Szent Urunk, Boldogasszony és Mikes Kelemen oltalmába ajánlják.
„Sohasem felejtem el a fájdalmat, mellyel elhagytak”, írta Emlékiratában Rodostóban.

Reményik Sándor: Ének Anyámról – Hallgassuk meg a remekművet Lux Ádám színművész nagyszerű előadásában!

♥ Péter apostol nem dorgál, hanem evangelizál!
♥ Nem ítéletet hirdet, hanem kegyelmet szól!
♥ Nem elveszíteni, hanem megtartani akarja övéit!

Jézus Krisztusban öltött testet Isten örök igéje.
Neki szenvednie kellett, amint megmondotta minden prófétája által, hogy a kereszt útján emeltessék fel a dicsőségbe, ahol most is lakozik.

Majd elhangzik Szent Péter apostol nyilatkozata, amely az Anyaszentegyház örök mártíriumának jeligéje:
„Nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk” – Isten tényei nagyobbak, hogy sem el lehetne hallgatni.
Mi Istenre hallgatunk és nem reátok. A két apostol hadat üzen a felettük álló hatalomnak, az állami szuverenitás letéteményesének, a Zsidó Nagytanácsnak.
Az Úr nem alkuszik.
Emlékezzünk Szent György napján népi hagyományainkra, a jószágok kihajtására a legelőkre. Erdélyben pedig a határkerülésre, hol zarándok testvérek keresztaljban vonulva kérik az Úr védelmét és áldását az idei esztendő termésére!
Hűség a sírig, becsület a vérig, áldozat az égig!

Kormorán zenekar – Varga Miklós: Őrizd a lángot – Hallgassuk meg az ige egyik alkalmazását!


E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont

Az alábbi nyolc írás szolgáljon ékes és szép tanú-bizonyságként Isten igéjének hűséges betöltésére és megélésére, korunk nem könnyű, de nemes és férfias szolgálatainak hordozásában!
Jó szívvel ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat!

Isten apróhirdetése (Az “apróhirdetéseket” a képre kattintva egy prezentációban olvashatják!)

Az Olajfák Hegye (A képre kattintva egy prezentációban olvashatják!)

„Nem tulajdonosai, hanem őrizői vagyunk” Átadták a felújított ótordai templomot (Az írás a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Íme, a megye rendőre Hajdú – Biharban (Az írás a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

El kell távolítani a székelyzászlót (Az írás a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

A Szentjóby fiúk külföldön estek el,a holttesteket az édesanyjuk hozatta haza (Az írás a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Vissza Erdélybe, immár a műtárgyak számára is (Az írás a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

A Tomka család nyolc szép szál fia (Az írás a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Cziffra Anna és Zámbó Elemér fiáról elmondták művészbarátai, leírták kommentekben millió rajongói, hogy művészi igényességét tökéletesre fejlesztette sok-sok munkával, el az Opera színpadáig.
Istentől kapott egyedül való talentumáért köszönetet mondott Hajdúdorog rögéért, Csepel városáért, hol g. katholikus templomot emelt Isten dicsőségére.

Zámbó Jimmy: Nézz le rám ó Istenem – Hallgassuk meg a Király bizonyságtételét!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. április 24.

A képek forrásai:
pinterest.com
magyarnemzet.hu
heol.hu
inyt.pte.hu
slideplayer.hu
kronikaonline.ro
civishir.hu
3szek.ro
haon.hu
erdelyinaplo.ro

Vélemény, hozzászólás?