„Péter pedig Jánossal együtt reá tekintett, és azt mondta: »Nézz reánk!«” (Apostolok Cselekedetei 3:4)

Hunyadi-házi Mátyás király egykori lakóháza Kassán
1443. február 23. – 1490. április 6.
jelenleg Jakab palota

Magyar Testvéreim!

A SZÓSZÓLÓ, PÁRTFOGÓ, VIGASZTALÓ, BÖLCS TANÁCSOS SZENTLÉLEK ELHOZTA ÉS MEGTEREMTE A MAGA GYÜMÖLCSEIT!

Évtizeddel később Szent Pál apostol majd rendszerbe foglalta leveleiben, mely által maga is tanított, gyógyított és vigasztalt!
Történetünk szerint az első pünkösd után Jeruzsálemben vagyunk, hol a dicsőséges Templom Ékes‑kapuján tódulnak ki a gazdagok: papi fejedelmek, pénzarisztokraták, prozelita előkelőségek, akik elegáns mozdulattal kerülik ki és néznek át az elesett szegények között és fölött.
„A ragyogó zsinagóga intézményesen tenyészti és táplálja a kolduló ipart.”
(Ravasz László püspök)
De íme feléjük tart két ismeretlen vidéki halász, ruhájukból ítélve galileaiak. Ezektől nem vár semmit az ott ülő béna koldus, csak megszokásból kér valamit.
Szent Péter apostol kimondja a fejedelmi szót: „Nézz reánk!”
„Ezüstöm és aranyam nincsen, de amim van, azt adom neked: a názáreti Jézus Krisztus nevében járj!”

A világ legszebb temploma, amit magyar erő, magyar hit, magyar ész épített magyar földön 1378-1420 között, majd később többször bővítették.

Szent Erzsébet Dom, Kassa

Kormorán zenekar – Harangok Dala Szimfonikus Feldolgozás

Reményik Sándor – Sinkovits Imre: Templom és iskola – Hallgassuk meg a költő hitvallását a színészkirály előadásában

Reményik Sándor, Koltai Gergely, Kormorán zenekar: Templom és iskola

‡ Ebben az Igében szembe van állítva az anyag és szellem, a világ és Jézus, a látható és láthatatlan Rend.
Ez az utóbbi megállapítja az előbbinek csődjét, és az utóbbinak győzelmét.
A nyomorúságon nem segít a kultusz, a szertartás, az alamizsna, az erőfeszítés, az érdem: csak azok az erők segíthetnek rajta, amelyeket Szent Názáreti Urunk neve foglal egybe és tárgyiasít:

ISTENNEK MEGVÁLTÓ KEGYELME, A SZENT LÉLEK ÚJJÁSZÜLŐ EREJE, JÉZUS KRISZTUS ÉLETTÁMASZTÓ HATALMA

‡ A Szent Angyal kérdezi Jézustól mennybemenetele után: „Biztos, hogy mindent jól elrendeztél a földön?”
Jézus válasza: „Ott van a 11 tanítványom az emeleti Teremben! Ez a tervem, nincs más, és ez elég. Só, világosság és hegyen épült város lesznek”

Túrmezei Erzsébet, Csákány Marianna: Hű Jézusom kezébe – Az üldözött diakonissza nővér, és az üldözött kárpátaljai leány hitvallása hitéről

‡ Marco Rossi szövetségi kapitány: „A végén a templom mindig bekerül a falu közepébe. Tartja egy olasz mondás, miközben egy büszke magyar ember lettem”

Parázsló Hamvak: Parázsló Hamvak

‡ Ha számot akarunk adni az egyháznak a világhoz való viszonyáról, legjobb mindig visszatérni az eredethez, a kezdetekhez és megfigyelni, miképpen viszonyult az egyház a világhoz azokban az első évtizedekben, amelyekről az Apostolok Cselekedeteiről írott könyv tudósít.
A felolvasott igéből érezzük azt a halálos ellentétet, ami az egyház és a világ között feszült.
Péter és János apostolok, Krisztus Urunk életének és halálának legmeghatározóbb tanítványai ott állanak az ellenséges világ főhatalmasságai előtt: a Zsinagógában irtózatos váddal vannak vádolva: Egy név erejével betegeket gyógyítanak, szíveket újítanak, életeket támasztanak.

Edelény – ahogyan cselekedték őseink hitüket követve, majd gonosz kezekbe halva

Madách Imre

‡ Madách Imre halhatatlan műve szerint:
„Te, Lucifer meg, egy gyürű te is
Mindenségemben – működjél tovább:
Hideg tudásod, dőre tagadásod
Lesz az élesztő, mely forrásba hoz,
S eltántorítja bár – az mit se tesz –
Egy percre az embert, majd visszatér.
De bűnhödésed végtelen leend
Szünetlen látva, hogy mit rontni vágyol,
Szép és nemesnek új csirája lesz. -”

Íme így lesz az Úrasztalán az Isten-gyilkosságból világüdvösség, a Jézus gyalázatából Krisztus-dicsőség, a kétségbeesésből eucharisztia-úrvacsora.
Nagyon jól érezte a Zsinagóga, hogy ez halálosan veszedelmes mozgalom, Valamelyikük rámegy, s miután az ő kezükben van a pénzhatalom, mindent megtesznek, hogy eltiporják az Evangéliumot.
Ebben a kontextusban lehet megérteni az orosz-ukrán konfliktus igazi gyökereit és valódi okait is.
A spirituális, szakrális, nemzeti és az eschatonba mutató világot akarja felszámolni a globalista szuperstruktúra.

Gyóni Géza: INRI

Az út mentén, a faluvégen
Ott állt a Megváltó keresztje.
Két durva fából hevenyében
Valami ájtatos szegezte.
Esőbe, hóba korhadt fája,
Nap égeti, vihar veri,
Irombán van kivésve rája
A négy betű: I. N. R. I.

Kíváncsi gyermek – hányszor álltam
Az egyszerű kereszt előtt,
Gyermekszívvel hogy megcsodáltam
A megfeszített szenvedőt.
Tövisein is úgy szerettem
Borzongva elmerengeni
S ott állt a fán a megfejthetlen,
A rejtélyes I. N. R. I.

…egy asszony jött. Halovány képe
Maga az élő gyötrelem.
Csak odahullt a fa elébe
Búsan, szelíden, könnytelen.
S láttam, hogy arcán megcsillannak
Az enyhülő sziv könnyei –
Nem holt betű, élő beszéd volt
Már nekem az I. N. R. I.

Hogy gyönge szivbe tőrt ha vernek
Az álnok szivű emberek,
Megenyhit bánatot, keservet,
Ki mindnél többet szenvedett.
Csak menj elé hittel szívedben –
A szenvedőket szereti
A megfeszített Istenember,
A megváltó I. N. R. I.

Kárpátia zenekar: Néma keresztek, mely dal bölcsőjét itt faragtuk egy tanyán

‡ Ennek a világnak mindig az volt az érdeke,hogy az Ige hallgasson,Krisztus nevét ne hírdessék,az Ő erői új világot ne teremtsenek.
Ezért mindig ugyanazt az óvintézkedést teszi: erőszakkal, fenyegetéssel vagy csalárdsággal el kell hallgattatni az Igét.
Ha az Igét a bizonyságtévők torkára forrasztják,Krisztus világalakító ereje halványulni kezd.
Ha nem lett volna kereszténység:

NEM LETT VOLNA:

SZENT PÁL
ASSISI SZENT FERENC
SZENT ÁGOSTON
LUTHER MÁRTON
KÁLVIN JÁNOS


SZENT LÁSZLÓ
SZENT ERZSÉBET
RÁKÓCZI FERENC
KÖLCSEY FERENC
VÖRÖSMARTY MIHÁLY


SZENT ERZSÉBET DOM
PIETA SZOBOR
MÁTÉ PASSIO
KRISZTUS-TRILOGIA
MESSIÁS ORATORIUM

‡ Alapigénk azt mondja: Ezen épült fel a keresztény élet egész alkotmánya: NÉZZ REÁNK! KELJ FEL ÉS JÁRJ!
Nem lehet hallgatni arról, amit láttunk és hallottunk.
Azóta is ez az anyaszentegyház mondanivalója és üzenete.

Makovecz Imre Általános Iskola Csenger

Ünnepi szentmise és zenés áhítat Ft. prof. Dr. Karasszon Dezső Művész Úr 70. születésnapjára
A tisztelt érdeklődők a képre kattintva, Karasszon Dezső facebook-os oldalára látogathatnak el, ahol tájékozódhatnak az esemény időpontjáról, helyszínéről.

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Így talált újra egymásra Thököly Imre és Zrinyi Ilona Hajdúszoboszlón
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Lavotta János Emlékmű Tállya csodájában
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Összeforrasztani a vallásosságot a kultúrával
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Az élővé varázsolt Kós Károly-szobor
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Megmutatták a népi kultúra sokszínűségét: még a lelkész is népviseletben prédikált
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Fehér megyei magyar csodaként tekintenek Székelykocsárdra
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Semmi nem tudta felemészteni a 400 éves nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium sikertörténetét
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Jól vizsgázott a mádi tűzoltó
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. június 18.

A képek forrásai:
emlekhelyek.csemadok.sk
lurkovilag.hu
hu.wikipedia.org
civishir.hu
erikaonlineviragszalon.hu
haon.hu
kronikaonline.ro
kronikaonline.ro
erdelyinaplo.ro
szekelyhon.ro
boon.hu
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?