„Vegyetek Szentlelket!” (Szent János apostol ev. 20:22)

Csíksomlyói Salvator-kápolna

Magyar Testvéreim!

Mondja a legenda, mely több mint a történetírás, évezredek homálya, lidérces messze fénye őrzi nemzedékről-nemzedékre, és pásztortüzek népe örökíti apáról fiúra. Tőlük tudjuk, kik remeteként őrzik a Pilis klastromait, a Salvator-kápolna ékességét, Csaroda mosolygó apostolait.
Az Úr kiült a csíksomlyói dombra, és várt. Várt türelmesen, tudta, kikre kell várnia. Íme, egy elkésett, furcsa népcsoport közeledett a domb felé.
Mezítlábas kisfiú tarka tehenet vezetett kötélen. A tehén hátán egy kisleány ült, feje körül sokszínű virágkoszorú és ismeretlen nyelven dalolt.
A dal beleolvadt a tájba és feloldotta a magányt.

Kik vagytok? – Kérdezte az Úr a gyermekeket.
A fiúcska lehajtotta fejét és hallgatott. Nem bírt szóhoz jutni a megilletődöttségtől.
A kisleány egy csokor virágot nyújtott az Úrnak.
Üdvözlégy Mi Urunk Istenünk! Én MAGYAR vagyok, a TESTVÉREM SZÉKELY!
Messzi földről jövünk és eltévedtünk az úton.
Az Úr elfogadta a virágot és újra örült az Ő Lelkében, mert soha nem kapott ajándékot embertől.
Hol vannak szüleitek? Túl gyöngék vagytok még ahhoz, hogy egy nemzet sorsát cipeljétek!
Nincsenek szüleink, nem is voltak, – csilingelte a leányka.
Honnan jöttetek? – kérdezte tovább az Úr.
Csillagösvényről, – szólalt meg a fiúcska félénken.
Országot akartok magatoknak? – Azt akarunk Uram. De mivel még gyerekek vagyunk, adjál nekünk apát és anyát is, aki védelmezzen bennünket.
Mivel védtelenek vagytok, ártatlanok, és kedvemet lelem bennetek, ezért meghallgattam és teljesítem kéréseteket.
Ezt az áldott földet, Erdélyt és Pannóniát nektek adom örök időkre.
Én leszek az Atyátok, mert én vagyok mindenek Atyja. Anyát is adok, a Szűzanyát, Jézus Krisztusnak a világ Megváltójának, szeretett Fiamnak Édesanyját.
Mindig hozzá kiáltsatok gyönyörű nyelveteken, szeretett választottaim!
Hosszú idő telt el azóta, sok minden megváltozott, de egy dolog változatlan maradt.
MINDEN PÜNKÖSDKOR SZÁZEZREK VONULNAK MAGYARUL ÉNEKELVE A HEGYRE HITBEN MEGERŐSÖDNI, MINT ISTEN VÁLASZTOTTAI, MÁRIA KEDVESEI!

Jöjj Szentlélek – Hallgassuk meg az Igazság Himnuszát!

Mária hozzád száll imánk!

Szolgálatának éppen 25. évfordulójára készülődött egy gyülekezet és pásztora, mikor váratlanul meghalt alig túl az ötvenen.
A templom felújítása elkészült hosszú évek kitartó munkájával, minden készen állt az ünnepségre, előtte a viharban villámcsapás által leégett a szent hajlék.
Harmadik gyermekét hordozta szíve alatt a papné, őt koporsóban, a csöppséget kicsi pólyában vitték haza a parókiára.

„Amikor beesteledett, azon a napon, a hét első napján, ott ahol összegyűltek a tanítványok, bár a zsidóktól való félelem miatt az ajtók zárva voltak, eljött Jézus, megállt középen, és így szólt hozzájuk: »Békesség néktek!« És miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. A tanítványok megörültek, hogy látják az Urat.
Jézus erre ismét azt mondta nekik: »Békesség néktek! Ahogyan engem elküldött az Atya,én is elküldelek titeket!«
Ezt mondván reájuk lehelt, és így folytatta:
»VEGYETEK SZENTLELKET«”

(Jn. 20:19-22)

– 64 év után megérkezik a Székely Gyors – Tekintsük meg a kis videót, népünk életének egyik próbatételét

– Székely Gyors Gyimesbükkön – Tekintsük meg a kis videót, népünk életének egyik próbatételét

Beharangoztak a délutáni Istentiszteletre, megtörve és fáradtan indul a szolgálat végzésére halott papja helyett egy öreg presbiter, hogy ne széledjen szét a nyáj.
Beharangoztak a délutáni misére, és egy öreg néne sírdogál az üszkös falak előtt, a virágok készen sorakozva hervadnak, ők már sehova nem kellenek.
Beharangoztak a délutáni Istentiszteletre, a fiatal tiszteletes három kisgyermekét hátrahagyva próbál erőt meríteni legalább az eljövendő egy órára.

Váratlanul, minden bejelentés és előkészület nélkül megáll egy autó a paplak előtt, majd sietve annyit mond a püspök: „Ülj be a padba, most én szolgálok”
Hívhatjuk:

Bogdánffy Szilárdnak
Jakubinyi Györgynek
Márton Áronnak

Csiha Kálmánnak
Hegedüs Lórántnak
Tőkés Istvánnak

Reményik Sándor: Valaki értem imádkozott – Hallgassuk meg a művet Tunyogi Péter színművész előadásában!

Könnyet törölni érkeztek, majd azt mondják az elárvult lelkeknek: „A múlt nem mögöttünk van, hanem alattunk, azon járunk. Azé a nép, aki megműveli.
✠ Szobra csak a szabadságnak van, a felelősségnek nincs
✠ Szobra csak a jognak van, a kötelességnek nincs.
✠ Szobra csak a gondolkodónak van, a gondnak nincs

Ott ülnek egy padon a templomkertben és hallgatják az egyház első őrállóinak vigasztaló szavait. Ne féljetek az árnyékok tanácskozásától, a gyűlölettől, a megpróbáltatásoktól.
Az Anyaszentegyház pünkösdkor a Jézus véréből született, s azért halt meg, hogy az Anyaszentegyház örökké éljen. Elhagyatva, egészen egyedül vagyunk. Ellenünk fordult a világ. De középen áll Jézus, ott a helye.
Eljött, és éppen azt adja, amire a legnagyobb szükségünk van.
Ki az, aki hozzá fogható? Ki lehet más a központban, mint a Király? Kik állnak körülötte?
Próféták, Szentek, Bölcsek, Zsoltárosok, Apostolok, Diakónusok, – Ő mindenkinél nagyobb!
Hiába próbálták pótolni Platónnal, Buddhával, Mohameddel, Marxszal!
Ő középen áll a világtörténelemben, mint ahogyan középen áll a világmindenségben.

Sík Sándor: Belenéztem a Napba – Olvassuk el a hitvalló verset!

Egyszer, egy sugaras, pirosló reggelen,
A virradati Napba két szemmel belenéztem.
És ama reggel óta, örökre megigézten,
Járok fényittasan és a Nap jár velem.

Egy csodavillanás, egy percnyi perc alatt
Azon a reggelen a Nap szívembe égett.
S azóta mást se látok, csak egy nagy fényességet,
Csak lángot és tüzet, csak égő sugarat.

Amerre fordulok, a rét rezgő füvén,
És felhős ormain a ködlő messzeségnek:
Ezer picike Nap, ezüst ezernyi fény

Szikrázó szemei győzelmes tűzzel égnek.
És kívül és belül, örökre, szüntelen,
Örvénylik és dalol a tüzes Végtelen.

A teremtés döntő csúcspontja az volt, mikor Isten a Föld porából formált emberbe az életnek leheletét lehelte, és lett az ember élő lélekké.
Ez pedig az új teremtésnek a képe, ami a váltság. Az új ember, a Homo Renatus útrabocsátása. Szimbolikus előképe a Szent Lélek kitöltetésének, a Pünkösdnek.

„VEGYETEK SZENTLELKET”

Ez az örökségünk. Jézus nem bírtokot, hadsereget, dogmatikát hagyott reánk örökül, hanem egy leheletet.
♥ Ez zúgott át háromezer ember lelkén, és lett keresztyén
♥ Ez zúgott át a tanítványok szívén, és a pogány Római Birodalom keresztyén hitre tért
♥ Ez zúgott át népünk történelmén, és lett keresztyén

Rote zenekar – Nem vagyunk árvák – Hallgassuk meg klasszikus örökséget!

„Mögötte áldott harminchárom éve
Előtte: az öröm mély messzesége”

(Juhász Gyula)

A Szent Lélek az Ószövetségben mint ruach, az Újszövetségben mint pneuma jelenik meg.
Lebeg a mélység fölött a teremtés hajnalán, megnyugszik a próféták szívén a kijelentés óráján, beárnyékolja Boldogságos Szűz Mária életét Gyümölcsoltó Boldogasszony napján, ahogyan imádkozzuk a Hiszekegyben. Erősíti Szent Urunkat megváltói sorsában.
A Húsvétot követő ötvenedik napon kitöltetik Joel próféta jövendölése szerint minden halandóra.
Megszületik az Anyaszentegyház, mint Krisztus teste, benne pedig mi, akik a Szentlélek temploma vagyunk.

Ezzel a tűzzel és erővel hirdeti meg az egyház eposzát, zarándok sorsát Péter apostol pünkösdi beszédében. Egyszerre van benne:
Ethosz
Logosz
Páthosz
Kívülről taníttatnám meg a teljes beszédet mai hallgatóinkkal, felvételin ez lenne a beugró, hol már lehetne látni a retorikai képességet, illetve a teljes alkalmatlanságot is.
Szónoklattan tárgyként szerepelt még a hetvenes években is. Retorika, beszédművelés tanítása fontos lenne, akinek hivatása, mondotta nekem Tóth-Máthé Miklós színművész.

József Attila: Naphimnusz – Olvassuk el a zseniális művet lelkünk épülésére!

Szeress úgy, mint a Nap !
“A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mennyit ér a fénye
A Napsugár nem kérdezi,
Hogy mit kap majd cserébe
A Napsugár nem mérlegel,
Csak tündökölve árad.
Simogat és átölel,
de nem kér érte árat.

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.

Minden ember fénysugár,
a mindenségnek része
Azt hiszi, hogy porszem,
pedig a mindennek egésze.
Minden ember fénysugár,
egy a végtelennel.
Minden ember fénysugár,
de ebben hinni nem mer.

Szeress úgy mint a Nap, feltétel nélkül
Úgy, mint a Nap, ami szívedből épül.
Úgy mint a nap, fényből születve
Úgy, mint a Nap, áldást teremtve.
Szeress áldást teremtve!”

„Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: »Mit tegyünk atyámfiai, férfiak?«
Péter így válaszolt: »Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát«”

E Turul-madár szárnyai őrizzék a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Olvasóink figyelmébe az alábbi írásokat!

Ne bántsd a magyart

Édes Erdély
(A képre kattintva megtekinthető a bemutató)

„Kedves Anyaországi Magyarok”
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Jézus a mennybe ment, de közöttünk maradt
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Felszentelés előtt a túrterebeshegyi templom
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Festőóriásunk szülőfaluja, Kézdimárkosfalva
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Szobrot kapott Pio atya Nyárádremetén
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

A zenén át TÜNDÉRORSZÁG felé
(Az írás a képre kattintva külön lapfülön olvasható!)

Piros rózsák beszélgetnek – Szalay László énekel, kísér Oláh Kálmán és Zenekara – Hallgassuk meg a magyar néplélek eme csodás alkotását!

Áldott szép pünkösdi ünnepet kívánunk Testvéreinknek lelkünk épülésére a Lélek ünnepén!

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2021. május 22.

A képek forrásai:
mek.oszk.hu
hu.wikipedia.org
traveltotransylvania.hu
romkat.ro
frissujsag.ro
3szek.ro
kronikaonline.ro
erdelyinaplo.ro

Vélemény, hozzászólás?