Napi ige és dicséret (2021. november 27.)

Kedves Testvérek!

Mai újszövetségi igénk; Pál apostolnak a Korinthusbeliekhez írt első levele 9. részének 11-14. versei:

11, Ha mi néktek a lelkeiket vetettük, nagy dolog-é, ha mi a ti testi javaitokat aratjuk?
12, Ha egyebek részesülnek a ti javaitokban, miért nem inkább mi? De mi nem éltünk e szabadsággal; hanem mindent eltűrünk, hogy valami akadályt ne gördítsünk a Krisztus evangyélioma elé.
13, Nem tudjátok-é, hogy a kik a szent dolgokban munkálkodnak, a szent helyből élnek, és a kik az oltár körül forgolódnak, az oltárral együtt veszik el részüket?
14, Ekképen rendelte az Úr is, hogy a kik az evangyéliomot hirdetik, az evangyéliomból éljenek.

Dr. Victor János igemagyarázata:

Visszavert vádak

Aki kifogás tárgyává teszi azt, hogy Isten szolgálatában állva valaki ezért megélhetést kap, az valószínűleg hasonlít Pál apostol vádolóihoz.Az ő vádjuk – megérthetem az apostol szavaiból – kicsinyes volt. Elfelejtették, hogy sohasem lehet “megfizetni” senkinek az Evangélium hirdetését. Megbecsülhetetlen lelki szolgálatért csak nagyon kevéske ellenérték minden testi, földi viszont-szolgálat. Hálátlanság, ha valaki azt is sajnálja megadni.Nem is volt őszinte az apostol ellenfeleinek a vádja. Őt más mértékkel mérték, mint másokat. Másoknál természetesnek vették azt, amit neki bűnéül róttak fel. Csak ürügy volt ez a vád. Mögötte valami egyéb rejtőzött. Nyíltan be nem vallott indokok szoktak szenteskedő leplek alá bújni így!És – a legjobb esetben is – tudatlanságból eredt a vád. Hibáztattak olyasvalamit, amiről pedig, ha utána tudakozódnak, kiderült volna, hogy nyilván Isten akarata szerint való. Isten igéje világosan megmondja, hogy az Evangéliumnak a megélhetés gondjaitól mentes szolgái lehetnek és kell is, hogy legyenek!Istennek áldozom oda azt, amit az Ő munkásainak szükségeire adok!

196. dicséret: Mondjatok dicséretet, keresztyének…

Áldás, békesség: Hegedűs Lóránt

A kép forrása:
hvg.hu

Vélemény, hozzászólás?