„Amikor Jézus kiszállt, és meglátta a nagy sokaságot, megszánta őket, mert olyanok voltak, mint a juhok, pásztor nélkül” (Szent Márk ev. 6:34)

Erkel Ferenc, Gyula legnagyobb csillagának szobra
Nádi Boldogasszony Római Katholikus templom, Gyula, 1775

Magyar Testvéreim!

Szent Urunk élettörténetét, földi pályafutásának körülményeit a történettudomány tisztázta.
Emberi alakja minden idők minden emberének tiszteletét és rokonszenvét szerzi meg, még a hitetlen ember is megilletődött lélekkel hódol egyszerűségének, jóságának, igazságának, hősiességének, szolgáló és szenvedő nagyságának.
De mi azért vagyunk keresztények, hogy ezzel ne elégedjünk meg.
Nekünk tudnunk kell, hogy a názáreti Jézus a megígért Messiás, a Szentháromság Második Személye, a Testté lett Ige, az Élet Fejedelme, az Egyház Ura.

HOGYAN LEHET ERRE IGENT MONDANI?

báró Mednyánszky László (Beckó, 1852. április 23. – Bécs, 1919. április 17.) éhen halt az utcán
Arisztokrata nagybátyja báró Mednyánszky László honvéd őrnagy 1848/1849 első vértanúja Bem apó seregében

báró Mednyánszky László: Katonák karácsonya (Szerbia, 1914-1918)

Gyóni Géza: „Őrangyalomnak ajánlom, aki a gránátok földjén, orosz nyavalyák közt, észak vészes és hajszás éjszakáin, füstölgő falvakon, fagyban és sárban, ostromlott várban, hősök avatására, árulók ítéletén és az életért vívott szent háborúnk ezer halálos szépségében és veszett nyomorúságában előttem és fölöttem járt s nem engedte, hogy e versek elvesszenek, hanem az ítélet Istenét kegyelemre síró asszonyakarattal akarta, hogy hazaérjenek és új életet hirdessenek”
(Przemsyl, 1914. december hó Lengyel mezőkön, tábortűz mellett)

Gyóni Géza: Egy arcképre – Békéscsaba csillaga, a Krasznojarszkban 33. születésnapján éhen halt theologus-lángész bizonyságtétele Istenről.

Őrangyal, mosolyogj rám
Csodálatos szemeddel;
S ha csüggedten halódnám
Szárnyaddal te emelj fel.

Őrangyal, fehér szárnyú,
Tiéd már ez az élet.
Halált ha dörg az ágyu,
Imáddal csak te véded.

Őrangyal, fohászodra
Száz visszhang felel már fenn,
S az Isten ajka mondja:
Őrangyal Ámen, Ámen!

Kárpátia: Lement a nap – „Ti vagytok számunkra a legnagyobbak”

‡ Történetünk idején Keresztelő Szent János börtönben ül, mert ítéletet hirdetett a bűn felett, megnevezte a bűnös embert, aki ennek ott és akkor nem örült.
„Nem szabad együtt élned testvéred feleségével”, – Heródiás ezért megharagudott reá, és szerette volna megöletni. Később egy részeg lakomán Heródes szavát adta Saloménak, kérjen bármit, megteszi.
Anyjának, Heródiásnak kapóra jött az alkalom, és ezt mondta leányának: „Keresztelő János fejét kérjed!”

Megvitték a hírt a tanítványok Jézusnak, aki gyászával elvonul imádkozni.
Mennyire emberi és megrázó e kép, ahogy tudósít az evangélium.
A gyászoló Jézus, aki siratja a legnagyobb prófétát, a születő egyház első vértanúját, akit majd rövidesen követ Szent István diakónus.
Ebben az élethelyzetben sem adnak Jézusnak sok időt gyászra vagy pihenésre, hiszen a tömeg meglátta, tódult utána, mindenki látni és hallgatni akarta:

„AMIKOR KISZÁLLT, ÉS MEGLÁTTA A NAGY SOKASÁGOT, MEGSZÁNTA ŐKET, MERT OLYANOK VOLTAK, MINT A JUHOK, PÁSZTOR NÉLKÜL, ÉS KEZDTE ŐKET SOK MINDENRE TANÍTANI”

Vert hadak tépett ruháiból alakul át hódító menetté e sereg.
Azt hiszem, hogy ez minden keresztény bizonyításnak a kezdete és alapja.
Krisztus mellett nem a theologusok, nem a filozófusok, nem a nagy elmélkedők teszik a legmegrendítőbb bizonyságot, hanem a kicsinyek.

Jönnek majd sorban és elmondják:
MIT TETT VELEM AZ ÚR?

Szinyei Merse Pál (Szinyeújfalu, 1845. július 4. – Jernye, 1920. február 2.) A Vezúv kitörése 1863
A világ legnagyobb impresszionista festőjének egyik csodája

Sinka István: Boglyatűz 1950 Nagyszalonta pusztájának vöröse

Meggyulladott nyári boglya,
önmagát eszi lobogva.
Önmaga lángjába vesz,
aztán csendes fekete lesz.

Megkötözött erejének
lángjában úgy ég a lélek.
Marja magát öntüzével,
s nem ő, ha’ az élet ég el.

Sinka István: S eljővén egy őszi reggel… 1950 Nagyszalonta pusztájának feketéje

Hogy is volt csak?… Ásvány puszta.
Ott élt Magyari Juliska.
Én meg kinn a Kálló mellett,
ahol vad náderdő lengett.

Időnkint, ha találkoztunk,
mindig némává változtunk.
Néztünk csak egymásra hosszan,
fényes nagy pillanatokban.

Ám az élet, a kegyetlen,
jött nagy fekete menetben,
s mi is be a sorba álltunk
s lassan, lassan, lassan váltunk.

S eljövén egy őszi reggel,
tudtuk: most már búcsúznunk kell,
s búcsúztunk – óh, őszi világ! –
két fénylő nagy tallóvirág.

Békás szoros – Gyilkos tó (Erdély – Tárogató zene – De miért tárogató?, ha fújják! Kérdezi a világ!)

‡ MEGLÁTTA, MEGSZÁNTA, MINDENRE TANÍTOTTA

Alapigénk e mondata a textus, maga Krisztus: A mindenség, a teljesség, a tökéletesség van benne kifejezve.
Isten akarata, az Újszövetség Lelke, az Üdvösség célja hullámzik benne.
Ki az, aki Jézuson kívül meglát? megszán? mindenre megtanít?

‡ 1674-ben korábbi gonoszságán felbuzdult I. Lipót császár és valamennyi protestáns lelkészt megidézett a pozsonyi vértörvényszékre. Még a török hódoltsági részen lévőket is. Sokakat a török tartott vissza rossztól tartva, másokat a gyülekezete, mert féltek, hogy örökre eltűnnek szeretett papjaik.
350-en végül ártatlanságuk biztos tudatában megjelentek Pozsonyban.
Ezekkel a pásztorokkal ugyanúgy bántak, mint az előzőekkel.
Először halálra ítélték őket, azután jött a hármas választás: áttérés, lemondás, kivándorlás.
Egy részük egyiket sem fogadta el, készek voltak meghalni hitükért, hazájukért, egyházukért.
Mikor Lipót császár elé tették a halálos ítéletek aláírását, megrémült.
„ÁLMOMBAN IS REPÜLŐ FEJEKET LÁTOK! JOBB ÖTLETEM VAN! – ÉLETFOGYTIG GÁLYARABSÁG, AZ EVEZÉS ALATT LÁNCBA VERVE LESZ IDEJÜK GONDOLKODNI”
Télvíz idején, gyalog, bilincsbe verve, korbáccsal hajtva hurcolták őket Pozsonyból Nápolyba, és ott a 41 lelkészt eladták fejenként 30 aranyért rabszolgának gályákra.
Az evezőpadra láncolva zsoltárokat énekeltek a magyar prédikátorok, miközben húzták az evezőt akár a BEN HUR c. filmben.
Végül két év után M. de Ruyter holland admirális szabadította ki a még életben lévő 26 prédikátort, akik teljesen lerongyolódva, a 125. Zsoltárt énekelték megszabadulásuk óráján is. Bécs még ezért is súlyos száz aranyat vasalt be személyenként a holland kormánytól!

Gályarab Emlékmű Debrecen

Bajza József – Isten hozzád

Bércről visszanéz a vándor,
Vígan int kies hazája,
Ott mosolyg a róna táj:
De a messze távozónak
Szíve vérzik, szíve fáj;
Zeng felé a búcsuszó:
«Isten hozzád, bújdosó!»

Bérc alatt áll völgyek árnyán,
Csak felhőket lát honából,
Elmerűlt a róna táj:
Ámde búja nem maradt el,
Szíve gyászol, szíve fáj;
Zeng felé a távol szó:
«Isten hozzád, bújdosó!»

Bérc és völgy is elmaradtak,
Felhőt sem lát már honából,
Ábrándkép a róna táj:
Búja mint az ég kíséri,
Szíve vérzik, szíve fáj;
Mély keservvel zeng szava:
«Isten hozzád, szép haza!» –

Múlnak évek, fürte ősz már,
Elfeledte rég hazája:
Ám a kedves róna táj
Sírig képben él előtte,
Szíve gyászol, szíve fáj,
S a halónak vég szava:
«Isten hozzád, szép haza!»

Mozart – Requiem

‡ Egy embert ismer a zeneirodalom, aki műveiben képes volt egyesíteni a textus üzenetét, Jézus szavát. Egy mondatban mindent elmondani!

MEGLÁTTA. MEGSZÁNTA, MINDENRE TANÍTOTTA

„Tökéletesnek, szentnek, igaznak kell lenni mint Isten”, mondotta Liszt Ferenc.
Technikám akkor lesz tökéletes, ha a zongorán nagyzenekari, vonószenekari hatást tudok elérni, mint Paganini a hegedűjén. Igaz hogy varázslónak tartják, aki a pokol fejedelmével cimborál, de úgy kell zongoráznom, ahogy ő hegedül.
És Liszt Ferencnek hirtelen Michelangelo szavai jutottak eszébe, aki így kiáltott fel örömében, mikor Leonardo da Vinci egyik remekművét megpillantotta:
„DE HISZEN ÉN FESTŐ VAGYOK”
„DE HISZEN ÉN IS ELŐADÓMŰVÉSZ VAGYOK MINT PAGANINI: DE ÉN KRISZTUSSAL CIMBORÁLOK”

‡ De hol marad a lélek? – kérdezte valaki.
Találkoznod kell Párizsban egy üldözött, leigázott hazájából elmenekült zsenivel, Lengyelország csillagával, Chopin-el.
Hogy mi volt Chopin játékának titka? Mi volt az a plusz többlet amit eddig keresett? Mi volt az a misztérium, amit a világ legnagyobbjai is kerestek? Az, hogy a menekült lengyel népének játszott!
ZELASZOWA WOLA – Az elveszett szülőföld, mondta első találkozásuk alkalmával Chopin Liszt Ferencnek a párizsi estében.

EKKOR VÁLT A VILÁG VILÁGOSSÁGA MENNYEI FÉNNYÉ LELKÉBEN A MAGYAR GÉNIUSZNAK:
Mozart, Haydn, Beethoven, Czerny, Berlioz, Paganini, Chopin – minden helyére került, egy szó hiányzott eddig a képletből: DOBORJÁN – MAGYARORSZÁG

E Turul-madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Fájó szívvel, de az örök élet reménységében tudatjuk, hogy Dr. SZABOLCSI LÁSZLÓ ügyvéd, EU. szakjogász Testvérünk temetése 2022. augusztus 4. napján csütörtökön 13 órakor lesz a debreceni Köztemető 2. ravatalozójában református szertartás szerint.

Ft. Berkesi Sándor Tanár úr, a Debreceni Református Kollégium Kántusának karnagya
(Az írást, a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Egy magyar ember egy napja. Szenzációs
(Az írást, a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

A magyar ember látott egy reklámfilmet hazájáról, és ezért elhatározta, hogy a mai napon csupa olyan dolgot vesz a kezébe, amit magyar feltalálóknak köszönhet az emberiség.

Kezdetnek fogott egy golyóstollat (Bíró László, 1931), felírta, hogy Találékony magyarok, majd egy mágnessel feltette a hűtőgépre (Szilárd Leó 1929), utána gyufával (Irinyi János 1836) rágyújtott egy cigarettára, közben CD-t hallgatott, nézegette a hologramos matricát a borítón (Gábor Dénes, 1947), majd beszedett egy C-vitamint (Szentgyörgyi 1931). Eszébe jutott egy barátja, telefonált egyet a vezetékes telefonjáról (Puskás Tivadar 1878). Még volt egy kis ideje, ezért játszott egy kicsit a komputerén (Neumann János 1944), elmélázott, hogy mely rendszert használja, végül a Basic Computer mellett döntött (Kemény János 1964), és Excel táblázatba rendezte tennivalóit (Simonyi Károly 1974). Megnézett (volna) egy 3D-s filmet, de ezt még egy 3D-s szemüveggel (Rátai Dániel 2010) sem tudta megoldani. A kudarc után feltett egy bakelitlemezt a hagyományos lemezjátszójára (Goldmark Károly 1948), és bekapcsolta a tv-t is (Mihály Dénes, 1919). Látva, hogy éppen New Yorkot mutatják be, megörült, hogy
színes tv-je van (Goldmark Károly, 1948). Nagyon tetszett neki a város, elsősorban a Centrál Park (Asbóth Sándor, ö készítette  a város rendezési tervét is). Még megnézett egy tudományos filmet az űrkutatásról, ismét elcsodálkozott a holdautón (Pávlics Ferenc kb. 1960), majd még indulás előtt megpróbálta kirakni a Rubik kockát (Rubik Ernő 1976).
Már semmi nem kötötte le, így elindult sétálni, és mivel a közeljövőben autót kívánt vásárolni, autókat nézegetett. Ezért magához vette automata fényképezőgépét (Mihályi József 1938), dilemmázott kicsit, hogy a régebbi típusú kontaktlencséjét (Dallos József 1928) vagy lágy anyagú kontaktlencséjét (Gyorffy István 1959). használja-e? Az első kocsi, ami megtetszett, egy Ford T‑modell volt (Galamb József 1908,) aztán talált egy dízelmotoros BMW-t (Ansits Ferenc 1983), és megnézett magának egy Chevroletet is, amelynek automata sebesség váltója volt (Bíró László 1932). Még felmerült egy VW bogár is a speciális dizájnja miatt (Barényi Béla, 1925). Ez annyira tetszett neki, hogy ennek még a karburátorát is megvizsgálta (Csonka János 1893). De hamar rájött, hogy marad neki a bicikli, hazamenve meg is nézte a pincében, hogy rendben van-e, főleg a dinamója (Jedlik Ányos 1861), majd ámultan nézte a szomszéd ház tetejére leszálló helikoptert (Asbóth Oszkár 1928). Ezt a tényt azon melegében elmesélte Pulitzer díjas (Pulitzer József 1917) újságíró barátjának, akivel egy múzeumban találkozott, ahol éppen bemutatták a fényáteresztő üvegbeton
feltalálásnak fázisait (Losonczi Áron, 2001) – magát a betont nem tudták megnézni, mivel annak jogi hercehurcáit 13 év alatt nem sikerült befejezni.
Mikor végre hazaért, már sötét volt, felkapcsolta, régimódi lévén, még kriptontöltésű lámpáját (Bródy Imre 1930), megivott egy pohár szódát (Jedlik Ányos 1940), és mivel megfájdult a feje, keresett egy gyógyszert is, meg is találta a legutóbb Bécsben vásárolt Kalmopyrint (Richter Gedeon 1912). Az egész nap fáradozásait kipihenendő visszatért a bakelit lemezhez, és feltette a Kodály-módszer vívmányait világszerte elterjesztő (Kodály Zoltán 1929) Psalmus Hungaricust.

A könyvgyűjtő és könyvtáralaptó kancellár – kétszáz esztendővel ezelőtt hunyt el Teleki Sámuel
(Az írást, a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Tőkés László az autonómia törekvések támogatására kérte Orbán Viktort a Tusványoson
(Az írást, a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Kisbacon édes anyaföldje
(Az írást, a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

„Építeni kell, tehát építeni fogunk” – Leleplezték Erdély első egész alakos Kós Károly szobrát
(Az írást, a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Mutatjuk a világ 10 leggazdagabb királyi családját
(Az írást, a képre kattintva új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. július 30.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
sapkajelvenyek.hu
budapestaukció.hu
kozterkep.hu
szeretlekmagyarrszag.hu
erdelyinaplo.ro
demokrata.hu
kronikaonline.ro
3szek.ro
origo.ro
publicdomainpictures.net

Vélemény, hozzászólás?