„Igazság és jog trónodnak támasza, szeretet és hűség jár előtted” (Zsoltárok Könyve 89:15)

Tamási Áron, Hargita legkedvesebb Ábele

Magyar Testvéreim!

NON EST VOLENTIS, NEQUE CURRENTIS, SED MISERENTIS EST DEI
azaz,
A Zsoltár Isten szuverenitását énekli. Tényként szemléli, bár titoknak érzi.

Megfejtést nem ad rá, csak annyit tud mondani: kegyelem és hűség.
Három lírai színben énekli ezt meg:
‡ Az első a Teremtő Isten dicsősége
‡ A második Isten irgalma népe iránt
‡ A harmadik az Igazságos Isten

Misztikus Világegyetem – Hallgassuk meg és olvassuk el a lét nagy titkának misztériumát!

„Az erők nagyságát az úgynevezett alapvető állandók biztosítják”, – olvashattuk a bemutató kisfilmben.
Az alapvető fizikai állandókat képletek írják le, megtekinthetők egy táblázatban, én a mennyiségi mutatón gondolkodom, melyet az Ige így ír le előbb:
– Igazság
– Jog
– Támasz
Majd a fizika törvénye:
Alapvető fizikai állandók:
– Fénysebesség vákuumban
– Newtoni gravitációs állandó
– Planck állandó

Elektromágneses állandók:
– Mágneses állandó
– Vákuum impedanciája
– Coulomb-állandó
– Elemi töltés
– Bohr-magneton
– Vezetőképességi kvantum
– Inverz vetőképességi kvantum
– Josephson állandó
– Mágneses fluxus kvantum
– Nukleáris magneton
– von Klitzing állandó

Szakterületek tudósai által bemutatott táblázatok továbbiakban leírják: Atomfizikai és nukleáris állandókat, fizikai és kémiai állandókat, valamint megállapodás szerinti állandókat.
A 89. Genfi Zsoltár Istent-dicsőítő szépségét és igazságát Béza Tódor (1519-1605) feldolgozása után így énekli gyülekezetünk:

„Az Úrnak irgalmát, örökké éneklem,
És hűséges voltát mindenkor hirdetem.
Mert mondom,hogy megáll mindörökké irgalma,
Melyet úgy megépít, hogy megálljon, minden ha,
És hogy mind az égig erősíted, megtartod.
Te szent igazságod és a te fogadásod.”

Sík Sándor: Harangvirág

Harangvirág az erdő közepén,
Az ünnepélyes hűvösön
Simító szellőn meghajol felém
És rámköszön:

Megálljatok, kik halkan jártok itt,
A fák alatt, ti kedvesek.
Kik értitek az erdő titkait,
Rám nézzetek.

Párommal én az erdő ünnepén,
Szentséges édes alkonyon,
Csendben, harmatban, lilán és üdén
Harangozom.

A kelyhünk színig boldog áhítat,
Harangozunk, két kis virág,
Páros harang a templomív alatt,
Halk estimát.

Hogy jó az erdő, s szépnek lenni jó,
És jó az Isten és szeret
Harangvirágot és harangozó
Emberszívet.

S jó nektek, hogy mi, kis virágszívek
Lilák és boldogok vagyunk,
És értetek mi is, ti kedvesek,
Imádkozunk.

Alapigénk kimondja a Zsoltár hitvallását!
‡ Tied észak és dél, a Tábor és a Hebron neked örvendeznek. Magad számára teremtetted a világot dicsőséged és kijelentésed színhelyéül.
Erős a Te karod és magasztos a Te jobbod. De Isten hatalma nemcsak természeti hatalom, hanem erkölcsi hatalom is.
„IGAZSÁG ÉS JOG TRÓNODNAK TÁMASZA, SZERETET ÉS HŰSÉG JÁR ELŐTTED”

„Ismert tény – magyarázza a rabbi, – hogy az „igazság” héber betűi távol vannak egymástól. Ezzel szemben a „hazugság” betűi egymás után következnek.
Nem véletlen.
Napjainkban a hazugság inkább közel, az igazság viszont távol került az emberektől.
Könnyebb az anyagi világot választani, mert annak javai könnyebben elérhetők.
Ezzel szemben a több fáradságot és elmélyülést igénylő szellemi világ javai távolabb kerülnek az emberektől.
Azért, mert nehezebben elérhetők.
Illés próféta eljövetelekor közel hozza majd a távollévőket, vagyis az igazságot, melynek betűi messze vannak egymástól.
Eltávolítja a hazugságot, melynek betűi szomszédok egymással.
Ekkor ér véget a hazugság világa, és az igazság világa köszönt ránk.”

Republic zenekar: Varázsolj a szívemmel – Amikor Kárpátalja igazsága Kisvárdán megszólalt!

‡ A Radvánszky család egy őse Lengyelország kancellárja volt 1021-ben, és Boleszláv lengyel király kísérőjeként telepedett le Magyarországon.
A családi fészek Felvidéken, Zólyom Vármegyében található.
Történetünk főhőse Radvánszky György, kinek alispán édesapja 72 évesen fia születése előtt meghalt.
Édesanyja az akkor 18 éves nemeskürti Bakó Fruzsina valami belső hang folytán megérezte, hogy György fia korán tragikus véget fog érni.
A nagybirtokos Radvánszky György korán önálló lett, tudományokat művelte, művészeteket szerette, messze földön sikeres, virágzó, csodálatos birtokot vezetett Eperjes környékén.

Liszt Ferenc: Magyar Rapszódia – Sorsa kottába írva!

Hű társa lesz a házasságban és gazdaságban Máriássy Johanna, majd két gyermekük János és Katalin.
A sikert sikerre halmozó családnak gyűlölt ellensége lesz Lipót császár és a Habsburg-ház.
Váratlanul elfogják fiával együtt a labancok, és Eperjes Város Törvényszéke elé hurcolják azzal a váddal, hogy szimpatizál a kuruc-király Thököly Imrével és feleségével Zrinyi Ilonával.
Radvánszky György végig bízott ártatlanságában, és a bírák könyörületességében.

1687. április 18. napján beteljesedett édesanyja, nemeskürti Bakó Fruzsina fájdalmas megérzése.
Életének 42. évében az osztrák Caraffa által vezetett Vésztörvényszék hóhérai halálra kínozták János fia szeme láttára.
A fékevesztett gyűlöletre jellemző volt, hogy a halottat négybe vágták, majd cinikusan fej és jószágvesztésre (teljes birtoka Caraffa hóhérra szállt) ítélték.
János fia aznap este a hóhér feleségét 20 arannyal megvesztegette, így tudta kimenteni öt darabban egy zsákba csomagolva édesapja maradványait, hogy eltemethessék.

Ady Endre: Magyar fa sorsa – Mások gyümölcsösödtek, én mindig virágoztam

Lelkemben a magyar fa
Lombjai esnek, hullnak:
Lombosan, virágosan,
Így kell, hogy elpusztuljak.

Hejh-hajh, Szilvániából,
Erdők helyéről jöttem:
Lomboztam ima helyett
S keveset könyörögtem.

Ontottam a virágot,
Virultam jóban-rosszban:
Mások gyümölcsösödtek,
Én mindig virágoztam.

Öreg vagyok s pogányul
Imát még most se mondok:
Hulljatok csak halálig,
Magyar virágok s lombok.

‡ Radvánszky György fia tizenévesen megismerte a gyűlöletnek és irgalmatlan szívnek azt a pokoli mélységét, melyről gyermekként addig nem lehetett fogalma sem.
Ő Isten irgalmát, Jézus Krisztus szeretetét élte ünnep és hétköznapokon, zsoltárokat énekeltek, imádkoztak, a sátáni gonoszság távol járt addig szép Felvidék jó embereitől Radvánszky János méltó volt a névre és a szellemi örökségre, dicső őseire.
Nagyságos Áldott Rákóczi Ferenc Fejedelem tanácsosa lesz, költő, naplóíró, a kuruc-király egyik legáldottabb vitéze Bercsényi Miklós, Esze Tamás, Mikes Kelemen mellett.
Az Evangélikus Egyházkerület felügyelőjeként hűségesen végezte gondnoki munkáját, jó magyarként arannyá nemesült vérében Lengyelország és Magyarország minden erénye.

Gyóni Géza: Egy asszonyt várok – Érkezik Európa hőse, Nagyságos Rákóczi Ferenc Fejedelem édesanyja, Zrinyi Ilona!

Ezer szem kérdi s meg nem érti:
Miért jöttem és mire várok?
S én Felelek: “Egy asszonyt várok.
Csöndesen! Meg ne riasszátok.”

Nesztelen úton messziről jön.
Karjai, válla gyöngyfehérek.
Leül mellém és halkan mondja:
Szeretlek téged és megértlek.

Megfogja tétova kezem
És vezet tiszta, hűs vizekhez.
Lábánál kisírom magam.
Anyám, szeretőm, hitvesem lesz.

Ezer szem néz, mint eszelősre
És úgy szánnak a mosolygások,
Amint suttogva egyre hajtom:
“Csitt! Csöndesen! Egy asszonyt várok!”

‡ „HOL VAGYTOK LUTHERÁNUSOK, HOGY PROTESTÁLJATOK?”
Adalék az eperjesi vésztörvényszék történetéhez Zrinyi Ilona Radvánzky Jánosnak címzett levele alapján

„A kik gondosabban tanulmányozzák hazánk történelmét a csapásoknak több okát méltán a haza polgárainak tulajdoníthatják, a kik intézik a vallásüldözést, a melyért, vagy a melynek ürügye alatt tönkre mene szabadságunk és elpusztula hazánk”

„Láttam igaz ügyet, hogy lenyomatott,
Láttam sok ártatlant, hogy sok vért hullatott,
Iszonyatos kínban halálig jajgatott:
Bosszúálló Isten! Hogy ezt így halasztod!”

Gyimesi csángó népzene – Lassú magyaros és sebes

E Turul – madár szárnyai őrizze a hont

Jó szívvel ajánljuk Kedves Testvéreink figyelmébe az alábbi írásokat

Kultúra és keresztyénség járjon karöltve
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Botanikus kert
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Szent Timotheus
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Csókay András: Istenhit nélkül nem sikerült volna
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Árván és özvegyen két világháborúban
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Marosvásárhelyen megnyitották Tamási Áron-emlékévet
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

KERESZTYÉN SZOLIDARITÁS EGYKOR ÉS MA
(Az írást a képre kattintva, új lapfülön olvashatják!)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2022. január 29.

A képek forrásai:
hu.wikipedia.org
traveltotransylvania.hu
zsinagoga.net
mek.oszk.hu
reformatus.hu
civishir.hu
romkat.ro
3szek.ro
haon.hu
erdely.ma

Vélemény, hozzászólás?