„Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek” /Apostolok Cselekedetei 17:6/

Benczur Gyula: Mátyás fogadja a pápa követeit

Magyar Testvéreim!

1970 nyarán a teljes visszavonultságban élő Ny. Hruscsov üzenet juttatott el az akkori Szovjetunió szent botrány hőséhez, az orosz nép bálványához, az orosz néplélek minden húrján játszó fékezhetetlen zsenihez, hogy találkozni szeretne vele.
Moszkva környékén egy szép nyírfaerdőben húzódott az elegáns, visszafogott ízléssel épített dácsa. A nagy Sztálin utóda, az egykori SZKP főtitkára, majd a Miniszter Tanács elnöke, 10 esztendeig élet-halál ura volt fénykorában. Érezte, hogy nem sok ideje van hátra, nem érdekelte már a számtalan kitüntetése, senki nem kereste évek óta, lényegében teljesen magára hagyta családja is, titkon halálát várták, hogy hozzáférjenek a mesés örökséghez.
Megrögzött vér-kommunista volt világéletében, papot mégsem hívhat, de ez a Viszockij nem hagyja nyugton, hát beszél vele. Egy műveletlen, arrogáns, törtető ember volt élete folyamán, de ravasz kétszínűsége, kérlelhetetlen és gátlástalan természete mindig tovább lendítette a lenini, majd sztálini úton.
Kíváncsi volt, mint a sunyi és jellemtelen emberek általában. Mégis, ennek a Viszockijnak dalai zengenek Szibéria legeldugottabb blokkjainak füstös falai közül, az elegáns egyetemek előadó‑termeiből, Szentpétervár gazdag elitjének autóiból, Arbatról, börtönökből, világűrből. E beszélhetetlen sokat szenvedett nép égő üstököse Puskin lelkét támasztotta a soha nem látszó holnap reményévé.
V. Viszockij fölöttébb elcsodálkozott, hogy az ősellenség, a Birodalom főgonosza éppen vele szeretne találkozni. De mit veszíthet? Letartóztatják? Megölik? Száműzik?
Mondjuk abba a világba ez az opció a mindennapok valósága volt még akkor, de a 32 éves legenda csak nevetett: „Legfeljebb elénekelem neki a spiclik dalát”
Ny. Hruscsov elé ment a kavicsos sétányon, majd udvariasan hellyel kínálta a szép szalonban. Vörös, puffadt volt az arca az egykori diktátornak, egész lénye valami brutális leépülést árasztott. Középen míves ezüst vödör jéggel volt rakva, a legjobb vodka és pezsgős palackokat tartotta kellemes hidegen.
Kristálypohárba töltött vendégének vodkát, koccintottak, aztán pezsgővel ünnepelték az órát, mielőtt újra a vodka került sorra. Vologya a lelkébe látott e szánalmas múltnak, színdarabjai, versei, dalai sorra keltek életre lelkében, de csak hallgatott, és nézte a kommunizmus romján e rommá lett hazugságot.
Majd így szólt: „Nyikita, miért üldöztök bennünket még mindig az Arbaton? A Taganka színházban? A minisztériumokban? Világraszóló műveket alkotnak zeneszerzőink, festőink, költőink, talán még én is. Ha kijutok egyszer Nyugatra megmutatom, hogy mindenkinél jobbak vagyunk. Dekadensek, a jövő mi vagyunk”
– Hruscsov szólni sem tudott. Látszott, próbálja érteni a hallottakat, de ez nem volt egyszerű feladvány a kérlelhetetlen Viszockij szürke szemei, kemény vonása előtt.
Agya már nem csak alkoholizmusától volt tompa, lassan, tagolva ejtette a szót: „Nézd Vologya, én ezekhez nem értek amit elmondtál. Én egy paraszt vagyok, én ezekről nem is tudtam”

Az orosz nép lelkiismerete, a lázadás fenoménja, az agyonhallgatott és soha ki nem adott művek örökre betiltott kobzosa szóljon: Mentsétek Meg A Lelkünket!

Naprendszerünk Teremtője, Megváltója és a Megszentelő Szentlélek üzenete két aspektusból ért célba 50 esztendeje a dácsa szalonjában, és a 2374 sz. kisbolygó örök pályájában 40 esztendeje száguldja be a lelkiismeret mezejét.
„Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek”

A keresztyéneknek a szolgálatukhoz ma több felszerelésük van a világon, mint valaha. Viszont az egyik legnagyobb tragédia jelenleg az, hogy a keresztyéneknél oly gyakran hiányzik a Lélek teljessége, amitől valójában az Isten ereje függ egész szolgálatukhoz. Lelki természetű erők felmutatására van szükség, de nélkülözik az első században meglévő bőséget.
Thesszalonikában (Szaloniki) Kr. u. 52-ben azt mondták a keresztyénekről: „Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek”.
Pedig nem volt könnyű keresztül gyalogolni Kis-Ázsián, eljutni Macedónia provinciának fővárosába, az Égei-tenger legfontosabb kikötőjébe. A Via Egnatia nagyszerű útja vezet a kereskedő városba. 130.000 lakosából 80.000 zsidó. A zsinagóga az egész környék lelki centruma.
Szent Pál apostol három szombaton prédikálja, hogy Jézus a Krisztus. A zsidók közül néhányan, de más népek fiai és sok előkelő gazdag hölgy nagy számban csatlakoznak az új keresztyén közösséghez. – Itt betelt a pohár a zsinagóga hivatalosai számára, olvassuk, hogy irigység töltötte el a zsidókat. „Maguk mellé vették a piaci csavargókat” néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és fellármázták a várost, felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé”, (mai szóval: Város Önkormányzata) (Ap. Csel. 17:5) A vád a szokásos: „a római császár parancsai ellen cselekszenek, mivel mást tartanak királynak: JÉZUST!”

A 100 esztendeje együtt halt a történelmi Magyarországgal a kivételes tehetségű festőzseni, aki egyik történelmi művén nagyszerű ideologiai, theologiai és történelmi látással oldja fel a feloldhatatlannak látszó ellentétet, melyet a szaloniki zsidók a balhé kedvéért gerjesztettek, szembe‑állitva a földi császárság evilági állami berendezkedését a mennyei Krisztus‑Király örökkévaló Isten Országa uralmával. Rembrandt ezt az Adógaras c. csoda-művével tette helyre a hozzá nem értők fejében és szívében, legitimálva Jézus tanítását, bár neki erre nem volt szüksége.
„Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek”

Benczur Gyula: Mátyás fogadja a pápa követeit – Tekintsük meg a nagyszerű alkotást! (Nyitókép)

1890. július 29. napján, vagyis 130 esztendeje halt meg a hollandok másik egészen kivételes tehetségű festőóriása Vincent Van Gogh. A mindössze 37 esztendőt élt református lelkipásztor az akkori Német-Alföld (Belgium) kis bányász, halász, földművelő közösségeiben szolgált, a gyerekeket katekizmusra tanította.
A világ legnagyobb múzeumai és leggazdagabb gyűjtői versengenek ma egy-egy felbukkanó művéért. E gigantikus lángészt nem kedvelte az egyház, sőt később kizárta.
Erre mondta valaki: „Képeit látva ő többet tudott a Szentháromság Istenről és földi népéről, mint az a bagázs együttvéve”. – Éppen ez volt a baj, persze nem neki.
„Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek”

Vincent Van Gogh: Öreg néne a búzamezőn – Tekintsük meg a csodás képet!

J. Haydn: Krisztus utolsó hét szava a keresztfán. E könnyekre indító gyász oratórium ma is hangzik különböző összetételű kamara zenekari előadásokban.
Móricz Zsigmond írja 1926-ban: „A magyarság idegen erők játékának lett áldozatává. Koldussá tették azt a magyar népet, amely a barbár Kelettel szemben megvédte a művelt Nyugatot.” Trianon nem egy szó, hanem egy folyamat, melynek nincs vége. Juhász Gyula, Kosztolányi Dezső, József Attila, Reményik Sándor, Dsida Jenő egész életművének meghatározó korszak-élménye. Hiba. ha csak a múltba menekülünk, de erény, ha a múltból támadunk fel.
Hét krisztusi sebet ejtett rajtunk az a világ, mely kiverte a thesszalonikai zsinagógából Krisztus Urunk tanítását hitvalló apostolaival együtt!

Muhi – 1241/1242 Tatár özönlés

Mohács – 1526. augusztus 29. II. Szulejmán muzulmán serege legyőzi a maroknyi magyar csapatokat

Majtény – 1711. május 1. Nagyságos Rákóczi Fejedelem leteszi a fegyvert, a Habsburg száműzetésbe kényszeriti

Világos – 1849. augusztus 13. Görgey Artur főparancsnok leteszi a fegyvert a tízszeres túlerőben lévő orosz cári csapatok előtt, akiket a Habsburg kért fel az invázióra

Trianon – 1920. június 4. A Királyi Magyarország szakrális és történelmi kivégzése

1948. december 26. Andrássy ut. 60. „Egyszer aztán már nem tudtam számolni az ütéseket, fellocsoltak” (Mindszenty bíboros emlékiratai a cion-kommunista terrorról)

1956. október 23. – 1956. november 4. Hótiszta forradalmunk és szabadságharcunk reménye, szovjet lánctalpasok vérbetiprása

Népek krisztusa Magyarország – íme a mi hét szavunk történelmünk keresztfáján.
„Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek”

Tanulmány: Trianon esete Ausztriával – olvassuk el a nekünk legtöbb keserűséget és kárt okozó kétszínű világ alattomos ármányát!
„Ezek,akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek”

Ft. prof. Dr. Hegedüs Lóránt püspök úr: A magyarság küldetéstudata – Hallgassuk meg a Magyarok Püspökének élet szentségben gazdag zseniális gazdag tartalmú előadását.
„Ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek”

A thesszalonikában élő keresztyének Pált és Silást elrejtették a lincselő tömeg elől. De házigazdájukat Jásont elhurcolták a rendőrségre, ahonnan hosszas magyarázkodás után csak akkor bocsátottak szabadon, mikor elegendő kezességet nyertek tőle, a zsidókat ismerve pénzre kell gondolnunk.

Dalraida: Ezer csillag – Hallgassuk meg a nemes dalt!

prof. Dr. Bogár László Magyarság rövid története 5. – Hallgassuk meg professzor úr előadását!
Krátkij kursz a szocializmus

„Minden hívőnek példaképévé lettetek” – „Minden helyen elterjedt a híre a ti Istenbe vetett hiteteknek” (I. Thessz)

Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen-Józsa, 2020. augusztus 1.

A képek forrásai:
flickr.com
mult-kor.hu
hu.wikipedia.org
mindenszo.hu
kepmas.hu
origo.hu
en.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?