„Mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk” /Apostolok Cselekedetei 4:20/

Benedek Tibor Ócfalva református templomát is felkereste és részt vett egy istentiszteleten – Hargita megye

Magyar Testvéreim!

John Wesley (1703. június 28. – 1791. március 2.) egy rendkívüli képességekkel megáldott angol igehirdető volt, aki ötven éven át tartó szolgálata alatt bejárta a Brit-szigeteket lóháton, gyalog, hajóval, megtéve mintegy 400.000 kilométert, elmondva 45.000 prédikációt. Nem volt olyan bányász, textilmunkás, rakodó, építőmunkás, cseléd-sorban tengődő, akikhez ne jutott volna el az evangélium vigasztaló szavával. Mondották, hogy az oxfordi Christ Church College egyik legfénylőbb csillaga volt tudása szerint. Puritán lelkiségű, nehéz sorban élő szüleinek azonban egy tiszta virágszál maradt 15 testvére koszorújába fonva.
Ezt írta egy helyen: „Nehéz szavakat találni az emberi nyelvben, hogy Isten mélységes dolgait megmagyarázzuk. Valójában senki sincs, aki megfelelőképpen ki tudná fejezni, amit Isten Lelke végez az ő gyermekeiben. De úgy vélem, hogy a Lélek bizonyságtétele által van egy benső hatás a lelkemben, ami által Isten Lelke azonnal és közvetlenül tanúskodik az én lelkemnek, hogy Isten gyermeke vagyok.
Hogy Jézus Krisztus szeretett engem és önmagát adta értem, hogy valamennyi bűnöm eltöröltetett, és én megbékéltem az Istennel”

Így folytatja: „Ki téríti meg az angolokat becsületes pogányságra? Az indiánok akkor lettek betegek, ha a keresztyén falánksággal és iszákossággal találkoztak”

Erdő fohásza – Olvassuk el a fák imádságát. Az élet harmóniája magasztos szimfóniába olvadva dicséri a Teremtőt a moha bársonyától, a csalogány trillájáig.

Milyen mély gyermeki hit, és milyen lánglelkű lelkesedés hatotta át Szent Urunk két legnagyobb apostolának lelkét, mikor elindulnak ama reggelen a húsvéti sírhoz, mely üres.
Szent Péter apostol, az ötvenen túl már őszülő Kőszikla, a lobogó tenni akarás, a cselekedet azonnali megoldása. Mellette Szent János apostol, még innen a harmincon sugárzik tekintete, fénylő homloka mögött világokat rendszerbe foglaló gondolatok építik a kozmoszt, gyermeki szíve együtt dobban Mestere szívén.
Így mennek a halász-hálóktól Nagypéntekig, Nagypéntektől Húsvétig, Húsvéttól Pünkösdig, onnan a templomig, majd az örökkévalóságig. – Milyenek lehettek ők így együtt?
Arany és Petőfi? Ady és József Attila? Móricz Zsigmond és Sütő András?
Meggyógyítják a Templom előtt a sántát a názáreti Jézus nevében.
Ebben az Igében szembe van állítva az anyag és a szellem, a világ és Jézus, a látható és a láthatatlan. Ez az utóbbi megállapítja az előbbinek csődjét, és az utóbbinak győzelmét. Nem lehet a nyomorult betegen segíteni sem vagyonnal, sem erőszakkal, sem joggal, sem emberi erőlködéssel, sem kultusszal, sem szertartással, sem alamizsnával.
Isten megváltó kegyelme, a Szentlélek újjászülő ereje, Jézus élet támasztó hatalma. – A két apostol hozza ezt az új világot.
A régi világnak mindene megvolt, ez hiányzott neki. Itt áll ez a két ember, akinek semmije sincs ezen a világon, de telítve vannak jézusi erőkkel, és megerednek belőlük a világ gyógyítás, a világ újítás csodái.

Sík Sándor: Rózsakoszorú – Olvassuk el a lélek hitvallását!

Minden ige már betellett.
Az elgördült szikla mellett
Két fehér angyal lebeg.

És felelvén egy a másnak,
Énekelnek és hárfáznak
Szép angyali éneket.

“Jaj, hogy hullott drága vére
Gethsemáne friss füvére!
Keresztények sírjatok!”

“Szél a felhőt szerte fújja.
Él a Krisztus! Allelúja!
Emberek! Feltámadott!”

“Véres ajkán ostoroknak
Izzó gyöngyszemek csorognak,
Forró vére földre hull.”

“Fényben fürdik fönn a Tábor,
Zeng az ég és zúg a távol:
Fényes felhőn száll az Úr.”

“Vérzi főjét ráfonódva
Sebző tüskék szörnyű csókja.
Szánjátok meg, emberek!”

“Szeretetét ránklehelte:
Ég a pünkösd izzó Lelke,
Zúgnak élő nagy szelek.”

“Nézd a véres nagy keresztet!
Jaj, sebes két térde reszket,
Jaj, le kell roskadnia.”

“Rózsaszínű fellegekben
A mosolygó mennybe lebben
Asszonyunk szűz Mária.”

“Föld megindul, holt megéled.
Jaj, kereszten függ az élet!
Minden elvégeztetett.”

“Énekelnek allelúját,
Boldogasszony koszorúját
Szép angyali seregek.”

Így dalolt az angyalének,
És mindenek figyelének,
Fű, fa, virág hallgatott.
Minden hívek koszorúja
Énekelje: Allelúja!
Él az Úr! Feltámadott!

„Bemutatkozott, de nekem nem mondott semmit a neve, mert nem vagyok otthon a sport világában. A fiam meg is rótt emiatt később” – emlékezett vissza lapunknak Barabási Domokos, a Székelyudvarhelytől mindössze 8 kilométerre fekvő Ócfalva református lelkipásztora.
A történetet érdeklődésünkre Barabási Domokos lelkész fűzte tovább egészen onnan, amikor a magyarországi vendég bekopogott a közigazgatásilag Felsőboldogfalvához tartozó település parókiájának ajtaján.
Benedek Tibor akinek felmenői apai ágon Benedek Miklós színművész, és nagyapja az ugyancsak színész Benedek Tibor révén voltak közismertek, – elmondta vendéglátójának, hogy családfája megrajzolásával próbálkozik, és többet szeretne megtudni az Ócfalván született anyai nagyapjáról.
A családi könyvek, anyakönyvi kivonatok fellapozása nyomán kiderült, hogy a nagytata, a Budapestre kivándorolt Hodgyai Albert második házasságából született a vízilabdázó édesanyja, Hodgyai Éva. A lelkész visszaemlékezése szerint a sportoló egyik ámulatból a másikba esett, amikor nagyapja első házasságáról, majd egyéb érdekes, számára addig ismeretlen információkról értesült. „Hitkérdésekről, családról beszélgettünk. Nagyon kedves, szerény embert ismertem meg benne. Boldog lelki utazás volt számára az ősei felkutatását szolgáló látogatás. És talán már érezte, hogy közeleg az eltávozás”.

Omega Oratórium: Boldog angyalok – Hallgassuk meg a művet!

A világ legjobb pólósának tartott Benedek Tibor dédnagyapja sírját is felkereste az ócfalvi temetőben, sőt vasárnap ellátogatott a kis falu XIX. században épült református templomába is, ahol részt vett az istentiszteleten.
„Megfontolt, gondolkodó férfi volt, a beszédmódján is látszott, hogy művelt, olvasott ember. Magáról nemigen beszélt, őt az kötötte le, ha mi meséltünk neki.”

Közösségi oldalán számolt be a háromszoros olimpiai bajnokkal való megismerkedéséről a magyarországi származású, Székelyudvarhelyen élő, Varga Péter Ákos, akitől tavaly Benedek Tibor segítséget kért családja székely vonalának felkutatásához.
„JóIsten ideküldte hozzám közel két hétre őt, és így módomban állt megismerni az egyik legnagyobb, akkor még élő magyar sportolót.
2019 Advent első vasárnapján szépen fel volt díszítve az ünnepi asztal, amikor megérkezett. Beült 5 gyermekem mellé és közösen imádkoztunk. A nagyobbak énekelték neki az Adventi hírnököt. És közösen meggyújtottuk a gyertyákat.”

Varga mesélt neki Székelyföldről, székelyekről, történelemről, szerinte nagyon megtetszett Benedeknek Udvarhelyszék, a régió lakói, és sajnálattal mesélte, hogy erre eddig nem volt ideje. Látogatását visszahúzódva töltötte, kerülte a nyilvánosságot, kicsit pihenni szeretett volna, egyedül lenni.
„Példaképem voltál nekem is” – írja bejegyzésében Varga Péter Ákos.

Omega: Búcsúztató – Hallgassuk meg a dalt!

Ez a Jézus nevének az ereje, Jézus személyének az ereje, mert a névben a személy lett megfogható tárggyá, csodaszelencévé, frigyládává, amelyben a Jézus személyének örökkévaló dinamikája van belefoglalva. Mindaz, ami által az élő Jézus jelen van az övéivel, s kormányozza életüket, mint próféta, főpap és király.

Reményik Sándor: Végrendelet – Olvassuk el nagy költőnk hitvallását!

Fáradtságom adom az esti árnynak,
Színeimet vissza a szivárványnak.

Megnyugvásom a tiszta, csöndes égnek,
Mosolygásom az őszi verőfénynek.

Sok sötét titkom rábízom a szélre,
Semmit se várva és semmit se kérve.

Kik üldöztek át tüskén, vad bozóton:
Kétségeim az örvényekbe szórom.

A holtom után ne keressetek,
Leszek sehol – és mindenütt leszek.

Hazajáró Trianon 100 – Tekintsük meg lelkes kalauzolásban Istentől nyert örökségünket a Szent Korona honában!

Péter és János apostolt a Nagytanács gyógyítási csodatétele után börtönbe veti, majd a kihallgatja. Holárius, az Augustinus-kor előtti legnagyobb theologus írja:
„Ha az egyházat üldözik: virul. Ha elnyomják: győz, s mikor gyalázzák: nő”
Szent Péter apostol kihallgatása folyamán a 118. Zsoltár egy magával ragadó textusával vág vissza vádlóinak:
„Ez ama Kő, melyet ti építők megvetettetek, mely lett a szegeletnek fejévé”.

Bogár László: Állj, ki vagy, fehér ember? – Hallgassuk meg professzor úr tanítását evilágunk mikéntjéről!

„Nem tehetjük, hogy amiket láttunk és hallottunk, azokat ne szóljuk” – Isten tényei nagyobbak, hogy sem el lehetne hallgatni.
Elmondta Péter apostol a Cselekedetek Könyvében és két levelében, elmondta János apostol a Cselekedetek Könyvében, Evangéliumában, Három Levelében, Mennyei Jelenések Könyvében.

Prof. Dr. Drábik János a Trianon Társaság elnöke beszéde 2020. június 4. napján. – Hallgassuk meg!


Tekintsük meg a június havi statisztika adatát, mely mutatja Kedves Olvasóink érdeklődését igei dolgozatunk iránt. Köszönjük szépen, további szép élményeket és jó egészséget kívánunk mindenkinek!

2020. június 24-ig
Az aktuális nézettségünk
Mohácsi László
tiszteletes úr

Debrecen – Józsa, 2020.június.27.

A képek forrásai:
kronikaonline.ro
hu.wikipedia.org

Vélemény, hozzászólás?